Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2504-НС
София, 29 април 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК – Разград, област Разград

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № 1228-НС от 26.04.2013 г. от РИК - Разград, придружено с молба от Емил Маринов Попов - председател на РИК - Разград, за освобождаването му като председател на РИК - Разград. Към молбата е приложена и молба от пълномощника на ПП „ГЕРБ" - Разград, Валентин Стефанов Василев, упълномощен с пълномощно № КО-Г-023 от 18.03.2013 г., на мястото на Емил Маринов Попов да бъде назначен Михаил Парашкевов Тодоров, досегашен член на РИК - Разград, и на мястото на Михаил Парашкевов Тодоров да бъде назначена Ралица Стефанова Костова, предложена като резервен член от квотата на ПП „ГЕРБ."
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като председател на РИК - Разград, област Разград, Емил Маринов Попов, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА за председател на РИК - Разград, област Разград, Михаил Парашкевов Тодоров, ЕГН ..., досегашен член.
НАЗНАЧАВА за член на РИК - Разград, област Разград, Ралица Стефанова Костова, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения