Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2502-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Руси Асенов Ангелов – упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“, срещу решение № 124-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Средец, област Бургас

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1047 от 30.09.2015 г. от Руси Асенов Ангелов – упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“, срещу решение № 124-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Средец, област Бургас, с което е оставена без уважение жалбата на местната коалиция, в която се правят оплаквания и се сочат доказателства за извършени нарушения от страна на кандидата за кмет на община и бивш кмет на община „Средец“ Иван Жабов. Твърди се, че по време на предизборната кампания Жабов е използвал организирания от общината празник на община Средец и е агитирал за преизбирането си, както и, че същият е ползвал ресурсът на общината – служебния си автомобил марка „Пежо“ рег. № ДР 39 49. Прави се оплакване, че със същото решение необосновано и незаконосъобразно е отхвърлено искането за налагане санкция на кметските наместници на новообразуваните кметства село Момина църква и село Факия, които са и кандидати за кметове на тези кметства и са допуснали нарушение като не се намират в отпуск и използват служебните си помещения не само като кметства, но и за целите на кампанията. Твърди се също, че по този начин се възпрепятства възможността те да изпълняват служебните си задължения, възложени от Изборния кодекс без да нарушават разпоредбите му, тъй като се намират в конфликт на интереси. Към жалбата са приложени обжалваното решение, снимков материал и публикации от местни медии и сайтове за събитието, пълномощно в полза на Руси Асенов Ангелов от представляващите партиите НФСБ и СЕК, жалбата на Руси Ангелов и Таня Тодорова до ОИК – Средец, с приложените към нея снимки. На 02.10.2015 г. към вх. № 15-1047 от 30.09.2015 г. на ЦИК ОИК – Средец е представила жалба вх. № 2/30.09.2015 г. от Руси Ангелов, копие от решение 124/29.09.2015 г. на ОИК, копие от протокол № 10/29.09.2015 г. на ОИК, копие от пълномощно в полза на жалбоподавателя от представляващите партия НФСБ и СЕК и извлечение от снимков материал.

Жалбата е подадена в срок.

От приложените към жалбата материали не може по категоричен начин да се направи извод, че Иван Жабов е извършвал предизборна агитация в своя полза по време на празника на общината и на организирано от нея мероприятие по този повод. От публикациите в медиите не се установява да са направени призиви за гласуване в негова полза или срещу друг кандидат. В тази част жалбата е неоснователна.

Неоснователно е оплакването за нарушение на чл. 161 от ИК доколкото кметският наместник не заема държавна служба или общинска такава приравнена към нея и не попада в кръга на лицата, задължени да излязат в служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията си до обявяване на резултатите от изборите.

Основателно обаче е твърдението, че ОИК не е изследвала въпроса за използване на служебната кола на кмета в отпуск по чл. 161 Иван Жабов, а именно служебен автомобил марка „Пежо“ рег. № ДР 39 49, както и дали не са изискани пътните листове на МПС.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 180, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Руси Асенов Ангелов – упълномощен представител на местна коалиция „НФСБ и СЕК“, срещу решение № 124-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Средец, област Бургас в частта му, с която е оставена без уважение жалбата му по т. 1 и т. 3 като неоснователна.

ОТМЕНЯ решение № 124 от 29.09.2015 г. на ОИК – Средец в частта, с която е оставена без уважение жалбата на Руси Асенов Ангелов за използване на служебен автомобил марка „Пежо“ рег. № ДР 39 49 от кандидата за кмет на община Средец Иван Жабов като необосновано.

УКАЗВА на ОИК – Средец да разгледа отново т. 2 от жалбата и да изследва дали служебния автомобил е ползван от кандидата за кмет на община Средец Иван Жабов съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения