Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2501-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община

Постъпила е жалба с вх. № МИ-12-28/03.10.2015 г. от Мариета Руменова Гатева – представляваща инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на район, срещу решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което се отказва регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО.
Предложен бе следният проект на решение:

„На 03.10.2015 г. към вх. № МИ-12-28/03.10.2015 г. ОИК – Столична община, е изпратила оригинала на жалбата, свое решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. и становище, с което се обосновава виждането, че документите на инициативния комитет за регистрацията на кандидата са били представени извън срока за регистрация на кандидати, което е било видно от Решение № 2446-МИ от 1 октомври 2015 г. на ЦИК. Твърди се, че към 18,00 ч. на 22.09.2015 г. в ОИК не са постъпили надлежни документи, поради което регистрацията на този кандидат би довела до нарушение на разпоредбите на ИК относно сроковете за регистрация на кандидатите. Към същия входящ номер с дата 04.10.2015 г. ОИК – Столична община е изпратила поисканите с изх. № МИ-07-17 от 01.10.2015 г. на ЦИК документи на инициативния комитет относно регистрацията на кандидата. Към писмото, пристигнало по имейл, са приложени копия от искането на ЦИК, молба, вх. № МИ-12-27/01.10.2015 г., предложение на инициативния комитет за регистрация на независим кандидат, заявление (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) и декларации (приложения № 63-МИ и № 64-МИ от изборните книжа) от кандидата Светослав Иванов Митрев, както и копие от Решение № 2446-МИ от 1 октомври 2015 г. на ЦИК. Приложено е и копие от страницата от регистъра на кандидатите за кмет на район с вх. № 492/02.10.2015 г., 10,50 ч., на която са описани подадените документи, и забележка, че представляващият инициативният комитет не се явява лично, документите са представени от ЦИК. Прилага се и писмо изх. № МИ-15-1153/03.10.2015 г. на ЦИК до ОИК – Столична община.

В жалбата се прави оплакване, че отказът за регистрация е незаконосъобразен, тъй като ОИК е преустановила да приема документи за регистрация на кандидати в 17,00 ч. на 22 септември 2015 г. вместо в 18,00 ч., както изрично е прието с Решение № 2206-МИ от 15.09.2015 г. на ЦИК. Твърди се, че решението противоречи на Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК, тъй като книжата, които са били в наличност към 17,00 ч. на 22.09.2015 г., е следвало да бъдат описани в регистъра на ОИК – Столична община, и ако дежурното лице е констатирало нередовности, да даде срок до 18,00 ч. на същата дата за отстраняването им.
Жалбата е подадена в срок. Разгледана по същество е основателна. Действително ОИК – Столична община, не е описала в регистъра наличните документи към 17,00 ч. на 22.09.2015 г., а видно от документите, приложени към първоначалната жалба на лицето от 23.09.2015 г. действително ОИК – Столична община, е прекратила да приема книжа към 17,00 ч., като е дала обяснение, че това е определено с нейно решение работно време на ОИК и нейното решение не е било обжалвано. Видно от приложените от ОИК – Столична община, документи по регистрацията – копие от регистъра на кандидатите за кмет на район, се установява, че документите са били вписани в регистъра едва на 1 октомври 2015 г., когато ЦИК ги е изпратила след постановяване на свое Решение № 2446-МИ от 1 октомври 2015 г. в изпълнение на решение № 10106 от 1 октомври 2015 г. по адм.д. № 11187/2015 г. на Върховния административен съд.

Отказът за регистрация е незаконосъобразен, тъй като ОИК е преустановила да приема документи за регистрация на кандидати в 17,00 ч. на 22 септември 2015 г. вместо в 18,00 ч., както изрично е прието с Решение № 2206-МИ от 15.09.2015 г. на ЦИК за приемане на Методическите указания на ЦИК, раздел VІ, и Решение № 1516-МИ от 11 август 2015 г. за приемане на хронограма, т. 35. На второ място, необходимите документи, които се изискват съгласно Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. за регистрацията на кандидат за кмет на район, са налице – описани са в цитирания по-горе регистър на кандидатите за кмет на район.
С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ Решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което е отказана регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО.

УКАЗВА на ОИК – Столична община, да извърши регистрацията на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО, при условията на незавършена проверка, като списъкът следва да се изпрати незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ.“

„За“ предложения проект гласуват: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Р. Матева, К. Нейкова, Е. Чаушев, Ив. Грозева, С. Солакова, Ив. Алексиева, М. Сюлейман, Г. Баханов.

„Против“ предложения проект гласуват: Е. Христов, Р. Цачев, Вл. Пенев, М. Бойкинова, Й. Ганчева и М. Златарева.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за отмяна на решение № 943-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Столична община, с което е отказана регистрация на Светослав Иванов Митрев като независим кандидат за кмет на район „Панчарево“, СО, при условията на чл. 53, ал. 4 от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения