Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 25-МИ
София, 17 май 2021 г.

ОТНОСНО: Промяна в състава на ОИК – Лесичово, област Пазарджик

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-14 от 15.05.2021 г. с предложение от Васил Лазаров Дамянов, преупълномощен от Найден Шопов - областен координатор на ПП ГЕРБ – Пазарджик, за замяна на Миленка Кръстанова Костадинова – член на ОИК – Лесичово, област Пазарджик, с Петя Георгиева Попова. Посочена е невъзможност да бъдат изпълнявани занапред функциите на член, поради причини от здравословен характер.

Към предложението са приложени: заявление от Миленка Кръстанова Костадинова за освобождаването й като член на ОИК – Лесичово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от диплома за завършено висше образование и 1 бр. пълномощно.

Налице са основанията по чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 3 ИК за освобождаване на Миленка Кръстанова Костадинова – член на ОИК – Лесичово, област Пазарджик, и за назначаване на Петя Георгиева Попова за член на ОИК – Лесичово.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Лесичово, област Пазарджик, Миленка Кръстанова Костадинова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Лесичово, област Пазарджик, Петя Георгиева Попова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения