Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2499-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветанка Петкова Йотина срещу решение № 61 от 01.10.2015 г. на ОИК – Мирково

Постъпила е жалба с вх. № МИ-22-198/04.10.2015 г. от Цветанка Петкова Йотина – кандидат за кмет на община Мирково, срещу решение № 61 от 01.10.2015 г. на ОИК – Мирково, с което са определени членовете на ОИК, които да управляват усъвършенствания електронен подпис заедно, да приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва и да присъстват на унищожаването на технологичния брак са определени Димитринка Пенчева Стойкова и Цветелина Стоянова Нисторова, като незаконосъобразно, тай като Димитринка Пенчева Стойкова е дъщеря на кандидата за общински съветник на община, издигнат от ПП „ГЕРБ“, и регистриран с решение № 45 от 22.09.2015 г. на ОИК – Мирково. Твърди се още, че това създавало предпоставки за злоупотреби и противоречие на правните и етични норми.
С вх. № МИ-22-198/04.10.2015 г. е постъпило изпратеното от ОИК – Мирково, копие от решение № 45/22.09.2015 г. за регистрацията на жалбоподателката като кандидат за кмет.

От справка на интернет страницата на ОИК – Мирково, се установява, че с решение № 43 от 21.09.2015 г. е регистрирана кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ за общински съветници, в която Пенчо Тодоров Стайков е втори по ред.

Жалбата е подадена в срок.

Разгледана по същество жалбата е неоснователна. Първо, не се сочи кой текст от ИК е нарушен. Второ, определените с решение № 61/01.10.2015 г. членове на ОИК са предложени за назначаване в състава й от две различни политически сили. Трето, те могат да работят с усъвършенствания електронен подпис само заедно и въз основа на решение на ОИК, а унищожаването на технологичния брак от бюлетините се извършва под контрола на Министерството на финансите и на Централната избирателна комисия.

Не е налице несъвместимост по смисъла на чл. 66 във връзка с чл. 81 от ИК по отношение на члена на ОИК Димитринка Пенчева Стойкова.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 66 във връзка с чл. 81 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Цветанка Петкова Йотина срещу решение № 61 от 01.10.2015 г. на ОИК – Мирково.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения