Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2498-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петинка Василева Михайлова в качеството й на представляваща коалиция „БСП лява България“ срещу решение № 103-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Севлиево

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1137 от 02.10.2015 г. чрез ОИК – Севлиево, до Централната избирателна комисия от Петинка Василева Михайлова в качеството й на представляваща коалиция „БСП лява България“ срещу решение № 103-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, за назначаване на секционните избирателни комисии в община Севлиево.

Към жалбата са представени: пълномощно изх. № 072/15.08.2015 г. С административната преписка, изпратена от ОИК – Севлиево, са представени: протокол № 17 от заседание на ОИК – Севлиево, на 29.09.2015 г.; решение № 61-МИ/НР от 15.09.2015 г. на ОИК – Севлиево; решение № 103-МИ от 29.09.2015 г. с датата и часа на обявяването му на таблото за обявяване, ведно със списък на членовете на СИК в община Севлиево; становище на ОИК – Севлиево, във връзка с подадената жалба; предложение от Радослав Василев Славов в качеството си на пълномощник на коалиция „БСП лява България“ за представители на коалицията в състава на СИК в община Севлиево; включително списък на резервните членове; пълномощно с вх. № 073/15.08.2015 г.; пълномощно от Председателския съвет на коалиция „България без цензура“ в полза на Галина Михайлова Иванова за участие в консултациите за назначаване на СИК на територията на община Севлиево; споразумение от 13.09.2015 г. за разпределение на секционните избирателни комисии в Република България във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.; предложение от коалиция „Народен съюз“ относно разпределение на длъжностите в СИК – гр. Севлиево.

В жалбата се твърди, че в пет СИК, три от които на територията на гр. Севлиево, и две в други населени места на територията на общината коалиция „БСП лява България“ няма нито един представител в СИК. Излагат се съображенията, че решението накърнява принципите за равнопоставеност на представителите на партиите въз основа на определените за тях партийни квоти, което създава съмнения за обективно протичане на изборния процес и отчетените от него резултати.

С решение № 103-МИ/НР ОИК – Севлиево, е назначила секционните избирателни комисии в община Севлиево за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Жалбата е редовна, подадена е своевременно от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт, а разгледана по същество е основателна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Севлиево, Централната избирателна комисия приема, че действително при назначаване съставите на СИК на територията на община Севлиево са налице 7 секционни избирателни комисии, в съставите на които не е включен представител на коалиция „БСП лява България“. Макар в съставите на секционните избирателни комисии в община Севлиево да са назначени 91 членове на СИК, предложени от коалиция „БСП лява България“, съобразно квотата, определена с решение № 61-МИ/НР от 15.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, същите не са разпределени равномерно в съставите на секционните избирателни комисии в противоречи с т. 14 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

При запознаването с административната преписка, изпратена от ОИК – Севлиево, бе установено, че в консултациите, проведени при кмета на общината, не са участвали представители на коалиция „ББЦ“. В ОИК – Севлиево, е постъпило с вх. 106/29.09.2015 г. писмено предложение от коалиция „Народен съюз“ относно разпределението на длъжностите в СИК в гр. Севлиево чрез Галина Михайлова Иванова – упълномощен представител на коалиция „ББЦ“, придружено със заверено копие от пълномощно. Към предложението е представено споразумение между партиите, участващи в коалиция „България без цензура“, за разпределение на СИК в Република България във връзка с произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. От представеното споразумение е видно, че за община Севлиево предложения следва да се направят от НС – коалиция от ПП „Движение Гергьовден“ и ПП „Земеделски народен съюз“.

Съгласно чл. 91, ал. 2 от ИК в консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции.

Съгласно т. 14 от Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по общини съгласно методическите указания, неразделна част от това решение, която е приложение към настоящото решение.

Съгласно методиката към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, когато след определяне на целия брой места останат неразпределени места измежду членовете на комисията, същите се разпределят между участвалите в консултациите партии и коалиции по реда на остатъците след целите числа, като се тръгва от най-големия остатък към най-малкия.

Недопустимо е предоставянето на места в съставите на СИК на партии и коалиции, които не са парламентарно представени и които не са участвали в консултациите при кмета на общината за назначаване съставите на СИК на територията на община Севлиево. Недопустимо е със споразумение да бъде преотстъпвано правото на посочване на лица за включване в състава на секционните избирателни комисии, предоставено по силата на закона, на парламентарно представена коалиция. Местата, предоставени на коалиция „Народен съюз“ следва да се разпределят на партиите и коалициите, участвали в консултациите при кмета на общината, съобразно квотното им съотношение, определено с решение № 61-МИ/НР от 15.09.2015 г. на ОИК – Севлиево.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 103-МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК – Севлиево, като незаконосъобразно.

УКАЗВА на ОИК – Севлиево, при назначаване съставите на СИК в община Севлиево да съобрази мотивите на решението и изискванията на закона.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения