Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2498-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България“, срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК – Габрово

Постъпила е жалба с вх. № 1015-НС от 19.04.2013 г. от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България", срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, с което са назначени секционни избирателни комисии в община Севлиево и са утвърдени списъци на резервните членове.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е незаконосъобразно и неправилно, като излага съображения, че с решение № 9-НС от 03.04.2013 г. на РИК - Габрово за „Коалиция за България" в община Севлиево са били определени общо брой места за членове на СИК 98, като посочената цифра за секционно ръководство е 42. Същевременно според жалбоподателя в обжалваното решение на РИК не е било извършено равномерно разпределение на ръководните длъжности в секционните избирателни комисии на територията на община Севлиево на всяка политическа сила между председател, зам.-председател и секретар, като в състава на секционни комисии № 045 в с. Градница, община Севлиево, № 062 и № 063 -с. Петко Славейков, община Севлиево, № 064 и № 065 - с. Ряховци, община Севлиево, не били включени на ръководни длъжности представители на „Коалиция за България".

В жалбата се твърди също така, че решението на РИК - Габрово, е постановено в противоречие с нормата на чл. 17, ал. 2 от Изборния кодекс, която предвижда, че членове на една и съща избирателна комисия не могат да бъдат помежду си съпрузи, роднини по права линия, братя и сестри. Сочи се, че въпреки императивния характер на тази норма в състава на две от секциите № 037 - с. Батошево и № 005 - гр. Севлиево, Дом на културата „Мара Белчева", са били включени за членове на СИК  лица, които са роднини по права линия, което е недопустимо предвид изричната забрана на закона.

На следващо място в жалбата се поддържа, че по отношение на секция № 048 - с. Добромирка, община Севлиево е незаконосъобразно,  поради противоречието му с нормата на чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс тъй като в състава на тази СИК е било включено лицето Румяна Димитрова Радкова, явяваща се едновременно като зам. Председател на комисията и представител на ПП „ГЕРБ" и като секретар на същата комисия като представител на ПП „ДПС".

По изложените по-горе съображения жалбоподателят моли да бъде постановено решение, с което да се измени обжалваното решение като в посочените по-горе секционни избирателни комисии да бъдат назначени на ръководни длъжности представители на „Коалиция за България", както и да бъдат отстранени посочените по-горе несъответствия с чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс в състава на секционните избирателни комисии.

Към преписката по жалбата е приложено пълномощно на Петинка Василева Михайлова от представляващия „Коалиция за България" Сергей Дмитриевич Станишев; протокол от 08.04.2013 г. от проведени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции от партии и партии и коалиции от партии, които имат членове на Европейския парламент, при кмета на община Севлиево за определяне състава на СИК и ПСИК в община Севлиево за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; решение № 9-НС от 03.04.2013 г. на РИК - Габрово, относно определяне броя на членовете на СИК за МИР 07 - Габрово за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.; решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, относно назначаване на секционни избирателни комисии в община Севлиево и решение № 56-НС от 22.04.2013 г. на РИК - Габрово относно освобождаване от длъжност на членове на СИК №, поради наличие на обстоятелства по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК, във връзка с чл. 17, ал. 2 от ИК и назначаване на нови.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия Габрово, а разгледана по същество за неоснователна.

Атакуваното решение на РИК Габрово е постановено в изпълнение на правомощията по чл. 29, ал. 1, т. 2 от ИК и Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК. Районната избирателна комисия на практика е назначила съставите на СИК за община Севлиево при липса на постигнато съгласие между участниците, като е съобразила и указанията на т. 18 от Решение № 2335-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК, съгласно която в случаите на непостигнато съгласие в консултациите РИК назначава съставите на СИК, съобразявайки се в максимална степен с предложенията на политическите сили, като следва да се отбележи, че практически е невъзможно точното и пълно съобразяване на направените предложения от всички участници в производството. В този смисъл законодателят е предоставил изцяло в оперативна самостоятелност на РИК преценката какъв подход да възприеме при назначаване съставите и ръководствата на СИК. Още повече, в конкретния случай РИК е съобразила факта, че „Коалиция за България" е получила полагащите й се съгласно Методиката на ЦИК и решение № 9-НС от 03.04.2013 г. на РИК - Габрово 42 ръководни места в 71-те секционни избирателни комисии на територията на община Севлиево. С оглед на изложеното, жалбата следва да бъде оставена без уважение в тази й част.

По отношение оплакванията в жалбата, че при назначаването на посочените в жалбата секционни избирателни комисии решението на РИК - Габрово, е постановено в противоречие с нормите на чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия  приема следното:

Видно от представеното по преписката Решение № 56-НС от 22.04.2013 г. на РИК - Габрово, на основание чл. 29, ал. 1, т. 3 от ИК районната избирателна комисия е освободила от длъжността член на  СИК № 07 35 00 005 Петър Дилянов Димитров, предложен от квотата на ПП „ГЕРБ", поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК и на негово място е назначила за член Дарина Славчева Иванова; освободила е от длъжността член на СИК №  07 35 00 037 Минка Христова Величкова, предложена от квотата на ПП „ДПС", поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК и на нейно място за член е назначила Галина Първанова Гатева; освободила е от длъжността секретар на СИК № 07 35 00 048 Румяна Димитрова Радкова, предложена от квотата на ПП „ДПС", поради наличие на обстоятелство по чл. 25, ал. 1, т. 5 от ИК и на нейно място за секретар е назначила Фатме Алиева Салиева. Тоест след подаването на жалбата РИК - Габрово, сама е констатирала допуснатото от нея противоречие с нормите на чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от ИК, като е освободила от длъжност членовете на СИК по отношение на които е била налице несъвместимост и на тяхно място са били назначени нови членове. Предвид така изложените съображения жалбата в тази й част следва да бъде оставена без разглеждане поради липсата на правен интерес.

Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3, изр. 1 във връзка с чл. 34 и 35 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1015-НС от 19.04.2013 г. от Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България" срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, в частта й, с която са назначени членове на секционни избирателни комисии в община Севлиево в противоречие с чл. 17, ал. 2 и чл. 15, ал. 1 от ИК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петинка Василева Михайлова, упълномощен представител на „Коалиция за България", срещу решение № 47-НС от 16.04.2013 г. на РИК - Габрово, в останалата обжалвана част.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения