Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2497-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1248-НС от 26.04.2013 г. на ЦИК от Димитър Данчов Хаджиев - секретар на Управителния съвет на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 19 април 2013 г. по ф.д. № 38 от 2009 г., издадено от Софийски окръжен съд; пълномощно от Димитър Хаджиев, представляващ сдружението, в полза на 6 (шест) лица - представители на „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „СДРУЖЕНИЕ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Валентин Велчев Василев
Първан Киров Киров
Галя Василева Лепоева
Радост Кирилова Янакиева
Пламен Георгиев Велков
Димитър Данчов Хаджиев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 485-НС / 29.07.2021

    относно: жалба от В. П. срещу решение № 162-НС от 06.07.2021 г. на РИК 13 – Пазарджик

  • № 484-МИ / 29.07.2021

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частичните избори за кметове на 3 октомври 2021 г.

  • № 483-МИ / 29.07.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на община Стражица, област Велико Търново

  • всички решения