Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2495-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Лазаров Маринов – упълномощен представител на партия „Движение за радикална промяна – БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“, против решение № 178 от 28.09.2015 г. на ОИК – Попово

Постъпила е жалба чрез ОИК – Попово, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1117/02.10.2015 г. от Мариян Лазаров Маринов – упълномощен представител на партия „Движение за радикална промяна – БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“, против решение № 178 от 28.09.2015 г. на ОИК – Попово.

Жалбата е подадена в ОИК – Попово, с вх. № 2/30.09.2015 г. В нея се твърди, че обжалваното решение е неправилно и несъобразено с разпоредбите на Изборния кодекс (ИК), в частта, в която жалбата с вх. № 18/26.09.2015 г. до ОИК – Попово е отхвърлена като неоснователна.

Жалбата до ЦИК е подадена в срок, допустима е, а разгледана по същество основателна.

С жалба вх. № 18/26.09.2015 г. до ОИК – Попово жалбоподателят е поискал премахване на поставени агитационни материали (плакати) на регистрирания с решение № 133/21.09.2015 г. на ОИК – Попово, издигнат от ПП „Глас народен“ кандидат за кмет на община Попово Стефан Петров Петков, тъй като на поставените в град Попово плакати същият кандидат е посочен като независим кандидат и това създава неяснота у избирателите относно принадлежността на кандидата към определена политическа партия на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

С обжалваното пред ЦИК решение № 178/28.09.2015 г. ОИК – Попово съгласно т. 1 и т. 2 от това свое решение е постановил премахване на плакати на Стефан Петров Петков и е указал на кмета на община Попово да извърши необходимите действия по премахването им на основание чл. 186, ал. 1 от ИК с оглед обстоятелството, че тези плакати не били поставени на места, определени със заповед № 15-937/24.09.2015 г. на кмета на община Попово, а с т. 3 от това решение е оставил част от жалбата на Мариян Лазаров Маринов като неоснователна.

Същевременно в мотивите към обжалваното решение № 178 от 28.09.2015 г. на ОИК – Попово, незаконосъобразно в нарушение на чл. 183, ал. 1 от ИК във връзка с § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на ИК по същество е приел, че плакати от предишни избори за общински съветници и кметове могат да бъдат използвани и за предизборната кампания за общински съветници и за кметове през 2015 г., независимо от различното им съдържание по отношение на това дали Стефан Петров Петков е бил независим кандидат през 2011 г. или пък през 2015 г. е издигнат от ПП „Глас народен“ за кандидат за кмет от община Попово.

Видно от доказателствените средства по преписката с решение № 133/21.09.2015 г. на ОИК – Попово, Стефан Петров Петков е предложен и е регистриран за участие в изборите за кмет на община Попово от ПП „Глас народен“, която е регистрирана под № 2 в бюлетината за изборите за кмет на община Попово на 25 октомври 2015 г., съгласно решение № 175/23.09.2015 г.на ОИК – Попово.

Видно от приложената към преписката снимка на плаката, предмет на жалбата, Стефан Петров Петков е посочен като независим кандидат под № 2, като на плаката няма и отбелязване от чие име е издаден, което противоречи на чл. 183, ал. 1 от ИК във връзка с § 1, т. 17 от ДР на ИК.

Плакатите, използвани във всяка една изборна кампания не трябва да въвеждат в заблуждение, а е необходимо да съдържат ясна, точна и недвусмислена информация, предвидена в чл. 183, ал. 1 от ИК във връзка с т. 17от ДР на ИК относно обстоятелството за кого и в какво негово качество е насочен призивът за подкрепа от избирателите – за независим кандидат, кандидат на партия или коалиция.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 1 и § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ т. 3 на решение № 178/28.09.2015 г. на ОИК – Попово като незаконосъобразна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения