Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2493-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Българска социалистическа партия, от коалиция „ЗА ПРОМЯНА“ БСП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, чрез Иван Маринов Каракашки, в качеството му на пълномощен представител на БСП и като представляващ местна коалиция „За промяна“, от Атанас Любомиров Гергинов, в качеството му на кандидат за кмет на община Кюстендил, издигнат от коалиция „За промяна“

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1127 от 02.10.2014 г. от Българска социалистическа партия, от коалиция „ЗА ПРОМЯНА“ БСП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, чрез Иван Маринов Каракашки, в качеството му на пълномощен представител на БСП и като представляващ местна коалиция „За промяна“, и от Атанас Любомиров Гергинов, в качеството му на кандидат за кмет на община Кюстендил, издигнат от коалиция „За промяна“, срещу решения № 195 до № 240, всички приети от ОИК – Кюстендил на 29.09.2015 г. за назначаване на съставите на СИК на територията на община Кюстендил.

Жалбоподателите считат, че оспорваните решения са незаконосъобразни, постановени при съществено нарушаване на принципите и разпоредбите на Изборния кодекс, заобикаляне на закона, съществено нарушаване на основните принципи на демокрацията и изискванията за честни и демократични избори. Считат също така, че с постановените решения ОИК – Кюстендил е назначила съставите на СИК на територията на гр. Кюстендил и населените места в община Кюстендил в нарушение на разпоредбите на чл. 92, ал. 3 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК относно назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г. Конкретно при назначаването на СИК 102900059, назначена от ОИК – Кюстендил с решение № 196 от 29.09.2015 г. оплакването е, че е нарушена разпоредбата на чл. 92, ал. 3, предложение второ, тъй като председателят бил от квотата на Патриотичен фронт, зам.-председателят – от квотата на Реформаторски блок, а секретарят от квотата на ГЕРБ. А от друга страна с решение № 62 от 14.09.2015 г. ОИК – Кюстендил е регистрирала за участие местна коалиция „КЮСТЕНДИЛ“, в състава на която влизат парламентарно представените партии и коалиции – ГЕРБ, РБ, ВМРО – БНД и НФСБ, образуващи Патриотичния фронт. По този начин жалбоподателят счита, че със създаването на този нов политически субект за участие в местни избори 2015 г., формиран от визираните партии, чиито членове представляват изцяло състава на визираната СИК, категорично се нарушавала забраната, разписана в чл. 92, ал. 3, пр. 2 от ИК, тъй като цялото ръководство е съставено от представители на регистрираната за участие в изборите за общински съветници и за кметове местна коалиция „КЮСТЕНДИЛ“. Считат, че както в конкретната СИК така и във всички останали на територията на избирателен район 1029 – Кюстендил е нарушен и установения в пр. 1 от чл. 92, ал. 3 от ИК баланс на членовете в СИК, като представители на визираната местна коалиция имат мнозинство във всички секционни комисии. Въпреки, че жалбоподателите отчитат безспорния факт, че текстовете в ИК касаят парламентарно представените партии и коалиции и тези, които имат представители в Европейския парламент, то същите считат, че както ИК, така и принципите на изборното законодателство изискват провеждането на честни, прозрачни и демократични избори. С оглед на горното в жалбата се извежда извода, че така назначените състави на СИК в мнозинството си с представители на един регистриран за участието в изборите субект на местно ниво е индиция за липса на неутралност и безпристрастност в изборния процес и на законност на изборните резултати. Жалбоподателите считат също така, че ОИК – Кюстендил при назначаване съставите на СИК на територията на община Кюстендил е възприела изцяло предложението на кмета на община Кюстендил – Петър Паунов (регистриран като кандидат за кмет на местна коалиция „КЮСТЕНДИЛ“), обсъждано на консултациите пред него без да се съобрази с възраженията на жалбоподателите, направени на консултациите относно неправомерното разпределение на представителите на ръководството на СИК от квотата на БСП, и по-конкретно предоставяне на ръководни позиции предимно в образуваните СИК в малките населени места, състоящи се от седем членове с брой на избирателите в изборния минимум за образуване на секция. Считат също така, че макар и формално ОИК – Кюстендил да е спазила процентното съотношение в броя на представителите на БСП в ръководството на СИК, то същата е нарушила разпоредбата на т. 14, предложение последно от Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и имплицирания в него демократичен принцип на равномерност на разпределение, гарантиращ обективност, честност и законност на изборния процес. С оглед на гореизложеното жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени оспорените с жалбата решения на ОИК – Кюстендил и да постанови решение, с което да измени състава на ръководството на СИК 102900059, както и да съобрази съставите на СИК на територията на община Кюстендил с изискванията и принципите на демокрацията, осигурявайки честен и справедлив изборен процес в изборите за общински съветници и за кметове на територията на община Кюстендил. Към жалбата са приложени удостоверения за регистрация на БСП и на коалиция „За промяна“, удостоверение за регистрация на кмет на община Кюстендил, пълномощни, коалиционно споразумение. Към преписката са приложени и ксерокопия на решения от № 195 до № 240 на ОИК – Кюстендил.

Централната избирателна комисия счита жалбата за допустима, като подадена в срок и от оправомощено лице единствено по отношение на първия жалбоподател – Българска социалистическа партия, която има правен интерес от обжалването, тъй като същата е участвала при консултациите за назначаването на СИК в община Кюстендил. Жалбата на останалите двама жалбоподатели ЦИК счита за недопустима, поради липса на правен интерес и спрямо тях същата следва да бъде оставена без разглеждане като такава.

Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна по следните съображения:

При назначаването на секционните избирателни комисии на територията на община Кюстендил, ОИК – Кюстендил е спазила изцяло изискванията на Изборния кодекс, отнасящи се до условията за назначаване на съставите на СИК, включително изискванията на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, в което се съдържат методически указания за определяне съставите на секционните избирателни комисии на териториите на общините в предстоящите избори за общински съветници и за кметове.

Неоснователни са наведените в жалбата оплаквания на жалбоподателите относно нарушение на чл. 92, ал. 3 от Изборния кодекс т. 15 от Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК при назначаването на СИК на територията на община Кюстендил. Не намират обосновка в закона твърденията им, че при определяне на ръководствата и съставите на СИК, ОИК трябвало да има предвид регистрираните местни коалиции, съдържащи в състава си парламентарно представени партии и да съобрази решенията си с този факт. Самите жалбоподатели не оспорват, че текстовете в ИК, отнасящи се до назначаването на СИК касаят именно парламентарно представени партии и коалиции и такива, които имат представители в Европейския парламент. В тази връзка са разпоредбите на чл. 91, ал. 2 от ИК относно провеждане на консултациите при кмета на общината и чл. 92 от ИК относно съставите на СИК. При назначаването на СИК на територията на община Кюстендил, ОИК – Кюстендил е спазила всички изисквания на Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК относно разпределението в ръководствата и съставите на СИК и е съобразила решенията си с тях.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия намира оспорваните решения за правилни, законосъобразни и обосновани, а жалбата срещу тях – за неоснователна.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата от Българска социалистическа партия срещу решения от № 195 до № 240 на ОИК – Кюстендил, като неоснователна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на коалиция „ЗА ПРОМЯНА“ БСП ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ, ЗС „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ като недопустима.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Атанас Любомиров Гергинов, в качеството му на кандидат за кмет на община Кюстендил, издигнат от коалиция „За промяна“, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения