Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2491-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: възражение от Илиян Ангелов Матеев в качеството му на пълномощник на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ срещу решение № 77-МИ/НР на ОИК – Суворово

Постъпило е възражение с вх. № МИ-15-1122 от 02.10.2015 г. чрез ОИК – Суворово, до Централната избирателна комисия от Илиян Ангелов Матеев в качеството му на пълномощник на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 77-МИ/НР на ОИК – Суворово, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Суворово. Въпреки че е наименувано възражение, същото представлява жалба срещу оспорваното решение на ОИК – Суворово.

В жалбата са изложени твърдения срещу направеното квотно разпределение за състава на СИК № 006 в с. Чернево. Сочи се, че на проведените консултации коалиция „Реформаторски блок“ се е отказала от председателското място на СИК № 006, но въпреки това с решението на ОИК е назначен председател от квотата на тази коалиция. Изложени са данни, че за коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ е разпределено място в секция в с. Калиманци.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Суворово, ведно с преписката от проведените консултации за назначаването на СИК при кмета на общината, Централната избирателна комисия установи следното:

С оспорванато решение № 77-МИ/НР ОИК – Суворово, е назначила поименния състав в СИК № 006 – с. Чернево. С решение № 75-МИ/НР от 26.09.2015 г. на основание Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК и при спазване на методическите указания към същото и представената документация от общинска администрация с вх. № 030/23.09.2015 г. ОИК – Суворово е определила разпределението на местата в СИК между парламентарно представените партии и коалиции. Същото решение не е обжалвано от коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ и е влязло в законна сила. Отделно, видно от протокол № 1 от 16.09.2015 г. са проведени консултации при кмета на община Суворово за назначаване съставите на СИК, които обаче са завършили без постигане на съгласие.

 

Предвид горното Централната избирателна комисия прави извода, че наведените от жалбоподателя доводи са срещу решение № 75-МИ/НР от 26.09.2015 г. на ОИК – Суворово, за определяне съставите на СИК на територията на община Суворово в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени на 25 октомври 2015 г. Макар да е посочено, че се оспорва решение № 77-МИ/НР от 28.09.2015 г. на ОИК – Суворово, всъщност наведените доводи са срещу решение № 75-МИ/НР от 26.09.2015 г. Предвид че соченото решение не е обжалвано в законоустановения срок, така депозираното възражение/жалба се явява просрочено по отношение на решение № 75-МИ/НР от 26.09.2015 г. на ОИК – Суворово, и неоснователно по отношение на решение № 77-МИ/НР от 28.09.2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата, наименувана възражение, на Илиян Ангелов Матеев в качеството му на пълномощник на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, срещу решение № 77-МИ/НР от 28.09.2015 г. на ОИК – Суворово, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения