Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2490-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ферит Асанов Добревски – представител по пълномощие на партия „Движение за права и свободи“

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1118/02.10.2015 г. от Ферит Асанов Добревски – представител по пълномощие на партия „Движение за права и свободи“, относно несъвместимост по отношение на Диана Захариева Съборова – член на ОИК – Рудозем.

В жалбата са изложени възражения срещу възникналата несъвместимост според жалбоподателя по отношение на Диана Захариева Съборова – член на ОИК – Рудозем, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 5 и 6 във връзка с чл. 81 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, и регистрираният кандидат за кмет на община Рудозем и кандидат за общински съветник в община Рудозем от кандидатската листа „Национален фронт за спасение на България“ Веселин Бисеров Михтарски, тъй като двете лица се намирали във фактическо съжителство. Сочи се, че посочените лица споделят общо домакинство и между тях съществува траен съюз и отглеждат общо дете, въпреки че нямат сключен граждански брак и нямат общ постоянен и настоящ адрес. Тези данни били общоизвестни в община Рудозем.

Предвид изложените факти и твърдения жалбоподателят счита, че е налице несъвместимост за Диана Захариева Съборова като член на ОИК – Рудозем, и правомощията й следва да бъдат прекратени, за да е налице законосъобразен състав на ОИК – Рудозем, и законосъобразно произвеждане на изборите на територията на община Рудозем.

В преписката по жалбата се съдържат следните документи: възражение от Веселин Бисеров Михтарски до ОИК – Рудозем, срещу жалба с вх. № 110/01.10.2015 г. от Ферит Асанов Добревски; възражение от Диана Захариева Съборова срещу жалба с вх. № 110/01.10.2015 г. от Ферит Асанов Добревски; удостоверение за настоящ адрес – 2 бр.; удостоверение за постоянен адрес – 2 бр.; удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.

Жалбата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

След като разгледа съдържащите се в преписката документи, Централната избирателна комисия приема, че не са налице доказателства, че посочените в жалбата лица се намират във фактическо съжителство, което от своя страна да обоснове несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 1 от ИК, а именно член на ОИК, докато заема длъжността си, да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответния вид избор.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 96 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 1 и от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Ферит Асанов Добревски – представител по пълномощие на партия „Движение за права и свободи“, относно несъвместимост на Диана Захариева Съборова – член на ОИК – Рудозем, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения