Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 249-НС
София, 18 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 7-1 от 17.06.2021 г. от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“, подписано от представляващия Ива Юлиянова Лазарова, регистрирана с Решение № 204-НС от 9 юни 2021 г. българска неправителствена организация за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – представляваща сдружението, в полза на 14 (четиринадесет) лица – представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.;

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 14 лица.

На 17 юни 2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за развитие на публичната среда“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. на ЦИК.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за страната, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.     

Георги Богданов Биволарски

 

2.     

Георги Йорданов Пенев

 

3.     

Георги Константинов Джиджев

 

4.     

Дафина Генова Николова

 

5.     

Елена Антонова Костадинова

 

6.     

Ива Иванова Мечкунова

 

7.     

Любомир Радков Костадинов

 

8.     

Марийка Петрова Даракчиева

 

9.     

Светозара Петкова Петкова

 

10.  

Светозар Илиев Колибарски

 

11.  

Свилен Росенов Янев

 

12.  

Силвия Стефанова Зарева

 

13.  

Тодор Иванов Тонев

 

14.  

Яна Вескова Обрешкова

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения