Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2489-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Лозан Георгиев Лозанов – кандидат за кмет на Община Димово от ПП ГЕРБ срещу решение № 125 на ОИК Димово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1130 от 02.10.2015 г. от Лозан Георгиев Лозанов – кандидат за кмет на Община Димово от ПП ГЕРБ срещу решение № 125 на ОИК – Димово, с което ОИК е назначила СИК № 17 в село Гара Орешец. В жалбата се твърди, че е налице конфликт и несъответствие с ИК по отношение на секретаря на СИК № 17 Татяна Кирилова Вълчева, която към момента е ИД на Директор на ДСХ – Орешец. Жалбоподателят счита, че не следва да се съвместява длъжността секретар на СИК № 17, намираща в ДСХ – Орешец с длъжността ИД на Директор на ДСХ – Орешец.

Прави се искане ЦИК да обяви обжалваното решение на ОИК Димово за неправилно и незаконосъобразно, за да се създаде възможност да не се манипулират избирателите, домуващи ДСХ – Орешец.

Централната избирателна комисия след като се запозна с жалбата и приложените към преписката документи намира, че същата е процесуално недопустима поради липса на правен интерес. Правният интерес е абсолютна предпоставка, свързана с призната възможност на всяко лице да търси защита срещу акт, който засяга и нарушава неговите права и законни интереси. Жалбоподателят като кандидат в съответния вид избор не е участвал в консултациите за назначаване на секционни избирателни комисии, нито има право да предлага членове на секционни избирателни комисии. По изложеното не са налице права на жалбоподателя, които да са пряко засегнати от оспореното решение ОИК за назначаване на СИК.

За пълнота следва да се добави, че при извършена служебна проверка чрез ОИК – Димово е установено, че Татяна Кирилова действително работи в ДСХ – Орешец като социален работник и в момента замества директора на дома, която е в отпуск поради временна неработоспособност до 15.10.2015 г., поради което не е налице несъвместомост по отношение на Татяна Кирилова за заемане на длъжност в ДСХ и като член на СИК в същото социално заведение.

Предвид изложеното по-горе и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 26 от ИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Лозан Георгиев Лозанов – кандидат за кмет на Община Димово от ПП ГЕРБ срещу решение № 125 на ОИК – Димово, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения