Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2488-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Георгиев Делчев – упълномощен представител на ПП „ДПС“, град Приморско, област Бургас срещу решение № 83-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Приморско

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1129 от 02.10.2015 г. Александър Георгиев Делчев – упълномощен представител на ПП „ДПС“, град Приморско, област Бургас срещу решение № 83-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Приморско за назначаване на СИК в община Приморско.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия по факс на 02.10.2015 г. и е изпратена окомплектована с преписката на 03.10.2015 г. чрез ОИК – Приморско.

Жалбоподателят счита, че решение № 83-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Приморско, е незаконосъобразно и неправилно по аргументи, които подробно излага в жалбата, а именно, че при назначаването на СИК не е спазена разпоредбата на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК. В жалбата се сочи, че ПП „ДПС“ има право на 10 членове в комисията и е направено предложение за поименен състав от 10 членове, но с обжалваното решение са назначени само 5 от предложените, а останалите 5 отсъстват. В тази насока жалбоподателят твърди, че поради липсата на посочване в решението и в протокола при проведените обсъждания в ОИК – Приморско на партията или коалицията срещу имената на всеки от членовете на СИК не става ясно тези членове от коя политическа сила са излъчени.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява и основателна.

От приложената преписка се установява, че при проведените консултации за назначаване съставите на СИК на 18.09.2015 г. в община Приморско не е постигнато съгласие между участниците относно разпределението и състава на СИК, с оглед на което кметът на община Приморско е изпратил в цялост предложенията направени от политическите сили на ОИК – Приморско, която да ги назначи съобразно ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК.

Въз основа на предложенията на партиите и коалициите ОИК – Приморско е приела решение № 83-МИ от 29.09.2015 г. Видно от протокола от проведеното заседание не става ясно въз основа на какви критерии ОИК – Приморско е назначила СИК на територията на община Приморско, както и дали е спазено квотното разпределение на съставите на СИК, включително и ръководствата, съгласно методиката, приета от ЦИК. Протоколът и решението на ОИК – Приморско са подписани с особено мнение от зам.-председателят на ОИК – Приморско, в което е посочено, че при разпределението на ръководните места на СИК са били назначени предложените от всички останали партии кандидати без тези на ПП „ДПС“, както и че ПП „ДПС“ има квота за 4 ръководни места в СИК, за които не са намерени свободни позиции с аргумент, че те са заети вече от други партии, а съобразно изискването за уседналост, не биха могли да бъдат назначени в други населени места. Към преписката е приложено становище, адресирано до ЦИК и подписано от председателят и секретарят на община Приморско, в което се твърди, че жалбоподателят Александър Делчев е канен неколкократно по телефона да представи допълнително предложение с имена на членове на СИК, отговарящи на условията за уседналост, които да бъдат назначени, както и че до заседанието, проведено на 29.09.2015 г. такова предложение не е постъпило, предвид на което и с оглед липсата на уседналост на четирима от предложените членове на СИК от ПП „ДПС“, ОИК – Приморско е назначила на тяхно място лица, предложени от другите политически сили. Към преписката освен становището няма данни упълномощен представител на ПП „ДПС“ да е бил поканен от ОИК – Приморско да представи предложения с допълнителни членове на СИК.

Видно от преписката и от становището на ОИК – Приморско, както и от извършената проверка за съответствие на предложените членове за СИК се установява, че при назначаването им с решение № 83 от 29.09.2015 г. не е спазена разпоредбата на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК.

Въз основа на изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Приморско, е неправилно и незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 83-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Приморско като незаконосъобразно и неправилно.

УКАЗВА на ОИК – Приморско, че следва да назначи СИК при спазване на разпоредбата на чл. 92 от ИК и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения