Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2488-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА – НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ“, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1151-НС от 24.04.2013 г. на ЦИК от Пройчо Иванов Караиванов - заместник-председател на Управителния съвет на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 19.04.2013 г. по фирмено дело № 1004/2006 г., издадено от Плевенски окръжен съд; пълномощно от Пройчо Караиванов, представляващ сдружението в полза на 667 (шестстотин шестдесет и седем) лица - представители на „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА -НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Алена Иванова Харизанова
Анатолий Илиев Пахомов
Валентин Стефанов Черешаров
Валентин Тодоров Василев
Ваня Георгиева Георгиева
Ваня Петрова Стойчева
Венета Иванчева Венкова
Виолета Иванова Великова
Владислав Богомилов Русков
Върбан Христов Христов
Галя Стоянова Теодорова
Даниел Николаев Иларионов
Даниела Петкова Владева
Екатерина Стефанова Абанозова
Жулиета Бедрос Коджакова
Ивайло Стефанов Стоянов
Илиян Кирилов Георгиев
Илиян Петров Илиев
Константин Евгениев Станимиров
Красимир Махак Махакян
Красимира Асенова Георгиева
Малена Иванова Георгиева
Марин Христофоров Добрев
Мариян Симов Ангелов
Милушка Кръстева Пахoмова
Мирела Маринова Събева
Наталия Илиева Атанасова
Недко Йорданов Йорданов
Николай Георгиев Събев
Николай Маринов Маринов
Николай Марчев Георгиев
Пенко Иванов Деков
Петя Ангелова Ялъмова
Пламен Иванов Дончев
Пламенна Иванова Коджакова
Сашко Митев Пейков
Светлана Венкова Плачкинова
Светлин Теодоров Теодоров
Светлозар Стефанов Недков
Симо Йорданов Ангелов
Стефан Тодоров Ангелов
Стоян Иванов Стойчев
Юлиан Иванов Коджаков
Елвира Иванова Николова
Димитър Иванов Матов
Сияна Кирилова Миланова
Анета Петрова Илиева
Десислава Василева Цветанова
Димитринка Кирчева Благоева
Марияна Георгиева Петкова
Рилка Георгиева Матова
Костадинка Тодорова Костадинова
Ирина Борисова Йорданова
Евгения Първанова Георгиева
Йордан Тодоров Георгиев
Петя Пейчева Вацова
Светлана Николаева Георгиева
Бисер Кирчев Благоев
Иван Емилов Николов
Андрей Емилов Николов
Димитър Георгиев Нисторов
Тодор Георгиев Тодоров
Галя Георгиева Барашка
Кремена Георгиева Крумова
Валентин Атанасов Попов
Искра Маринова Николова
Илия Димитров Георгиев
Райчо Колев Милев
Николай Ангелов Нечев
Павлинка Тотьова Нечева
Росица Наскова Недялкова
Вася Велкова Статева
Стефан Илиев Статев
Ивайло Колев Деев
Иванина Стефанова Анчева
Димитринка Тодорова Шипковенска
Светлин Георгиев Шипковенски
Георги Светлинов Шипковенски
Диана Минчева Владимирова
Мария Аврамова Пенчева
Зоя Василева Стоименова
Калина Стефанова Дамаскинова
Иван Борисов Пенчев
Анка Георгиева Милкова
Атанаска Василева Цветкова
Мария Стефанова Титкова
Михаил Петков Титков
Иван Каменов Тонков
Вълко Тодоров Станев
Величка Тодорова Стоилова
Иван Благоев Станков
Иван Илиев Добрев
Иван Дончев Мурджев
Красимир Анков Анков
Лило Цанков Лилов
Ненко Манов Илинов
Марин Стойков Нейков
Лиляна Андреева Попова
Атанас Василев Вълчев
Георги Стефанов Стефанов
Мариана Борчева Стойнева
Николина Христова Сарафова
Петранка Георгиева Юнакова
Станка Димитрова Карастоянова
Фаик Джамилов Алиев
Стоянка Тодорова Златанова
Даниела Георгиева Рогачева
Димо Стоев Загорчев
Николай Петров Николов
Нериман Мехмедова Ахмедова
Пепа Димова Станева
Надежда Вълкова Станева
Гинка Колева Лилова
Недялка Атанасова Зоева
Радка Минчева Христова
Христо Димитров Николов
Минчо Тодоров Мачев
Георги Йорданов Харизанов
Стоян Петков Стаменов
Атанас Ламбев Тодоров
Валентина Петкова Софрониева
Айгюл Мехмедова Ахмедова
Ахтер Февзиева Хасанова
Боянка Стоилова Кондова
Владислава Недялкова Михайлова
Георги Милков Димитров
Гюсюн Ибрямова Хюсеинова
Даринка Неделчева Георгиева
Диана Димитрова Братоева
Дочка Станева тодорова
Елмаз Хълми Ахмед
Емилия Викторова Шишева
Константин Мартинов Петров
Марийка Тодорова Цоневска
Марияна Димитрова Братоева
Михаил Йорданов Мичев
Нериман Ахмедова Юсеинова
Николина Димитрова Донева
Пламен Йорданов Петров
Пламен Симеонов Гичев
Светлозар Василев Донев
Станчо Цонев Кондов
Стоянка Неделчева Йорданова
Сузан Шенгюл Топал
Дончо Минчев Пачиков
Величка Василева Пеева
Петя Тодорова Сурчева
Пламен Павлов Вълков
Надежда Иванова Георгиева
Иванина Тенева Тенева
Румяна Стоянова Петрова
Евгений Иванов Маслинков
Димитринка Славова Димова
Йордан Христов Христов
Димитър Стоянов Николов
Ангел Симеонов Узунов
Георги Недев Георгиев
Виолета Василева Димитрова
Галя Иванова Георгиева
Димитър Марков Мавров
Емил Генчев Георгиев
Ивета Митева Радева-Йорданова
Йордан Петров Йорданов
Марианна Маркова Маврова
Юлия Пенчева Кирова
Стоян Георгиев Киров
Стефка Минева Георгиева
Стойко Пенев Куршумов
Михаил Иванов Михайлов
Васил Добромиров Начев
Хрисимир Стоянов Милчев
Атанас Русев Атанасов
Ваня Иванова СТоянова
Виолета Добрева Бакърджиева
Виолета Стоянова Йорданова
Иван Георгиев Бинев
Васил Тодоров Киров
Веселина Димитрова Илиева
Красимира Стоянова Драгова
Марийка Димова Маджарова
Галина Христова Светичкова
Георги Василев Светичков
Христомир Василев Арнаудов
Кирил Димитров Драгов
Минка Петрова Петрова
Ваня Ганева Пенева
Екатерина Иванова Димова
Пейко Генчев Димов
Елена Недева Георгиева
Петя Иванова Чернева
Галя Неделчева Борисова
Надежда Петкова Алексиева
Ваня Василева Докторова
Радка Тотева Стоянова
Иван Мирославов Генов
Живко Вълчев Желев
Станислав Танев Стоянов
Иван Колев Колев
Маргарита Петрова Мачковска
Екатерина Сергеева Кючукова
Тота Койчева Цанкова
Иванка Тонева Желязкова
Недка Петкова Христова
Ралица Иванова Чернева
Иванка Петкова Чернева
Денка Иванова Андасорова
Николина Стоянова Дончева
Магдалена Петкова Димитрова
Таня Станчева Военска
Валентина Михайлова Добрева
Кръстьо Тодоров Андасоров
Мария Иванова Ангелова
Донка Иванова Паскалева
Стоянка Динева Ганчева
Мария Ненова Вълчева
Златина Николова Желева
Стоян Иванов Желев
Паскал Денчев Паскалев
Радка Иванова Първова
Динка Добрева Петрова
Анастасия Колева Николова
Васил Иванов Василев
Пенка Иванова Пеева
Ана Иванова Сталева
Вълка Петрова Иванова
Станимир Георгиев Филев
Славин Димитров Димитров
Добрина Славова Славова
Станимир Христов Костов
Божанка Иванова Иванова
Иван Стоев Иванов
Надка Костова Димова
Пенка Василева Даракчиева
Диляна Бончева Божкова
Пламена Иванова Иванова
Жана Николаева Сандева
Стефан Добрев Еманоилов
Ганка Атанасова Еманоилова
Георги Стефанов Байданов
Керанка Стоянова Недева
Стойо Славчев Георгиев
Полина Найденова Чонова
Тодорка Добрева Христова
Атанас Панайотов Атанасов
Радка Ненкова Атанасова
Надка Тенева Станчева
Иван Тотев Станчев
Желязко Господинов Желязков
Виктор Стоилов Митрев
Марин Райков Стойчев
Минка Недева Карамитрова
Яна Динкова Щерева
Божидар Гочев Михайлов
Антоанета Генова Славова
Златна Божидарова Михайлова
Руси Атанасов Атанасов
Кольо Койчев Вълчев
Илия Златев Илиев
Бончо Стойчев Бончев
Мишо Колев Иванов
Борис Пашов Александров
Кольо Демирев Стефанов
Стефан Алексиев Стефанов
Методи Илиев Костов
Генади Божидаров Михайлов
Ангел Рашков Славов
Йордан Христов Йорданов
Слави Рашков Славов
Димитър Борисов Стефанов
Стефан Демирев Красимиров
Асен Митков Ангелов
Валентина Христова Йорданова
Алекси Иванов Алексиев
Юсеин Христов Красимиров
Панчо Йовков Йорданов
Донка Стойчева Бончева
Йордан Кирилов Йорданов
Иван Стефанов Баев
Гинка Тенева Михайлова
Агоп Киркор Узунбохусян
Атанаска Грозева Краева
Божидар Петров Стоянов
Владимир Стоянов Мирчев
Георги Петров Бояджиев
Георги Димов Башков
Ганка Петрова Топалова
Диана Велкова Соколова
Даниел Точев Делчев
Емил Христов Валов
Живка Георгиева Бояджиева
Жана Петрова Бояджиева
Иван Петров Бамбалов
Ирина Димитрова Делчева
Йорданка Георгиева Чолакова
Красимир Георгиев Димитров
Кера Димова Бакалова
Лалка Кирева Сбрутева
Мариана Янева Димова
Николина Димова Стоянова
Николай Велков Попанастасов
Огнян Георгиев Маровски
Славея Тенева Андонова
Стоян Владимиров Мирчев
Стефан Михайлов Чакалов
Таня Събева Райкова
Тодорка Василева Валчева
Сашка Георгиева Гошева
Иван Борисов Стоянов
Славейко Борисов Милев
Ангел Георгиев Галенков
Роза Стефанова Прокопова
Емилия Ангелова Станинска
Румен Крумов Кабуров
Валентина Стоянова Христова
Капка Боянова Христова
Стефка Тушева Захаринова
Снежана Иванова Сланчева-Дърст
Люба Борисова Трайкова
Илонка Димитрова Дреновска
Лефтера Атанасова Лазарова
Петър Витков Пандев
Юлияна Венелинова Топалска
Кирилка Аспарухова Костадинова
Иванка Борисова Илиева
Христо Тодоров Стефанов
Адриян Йорданов Христов
Албена Георгиева Кънчева
Александра Николова Василева
Александър Иванов Александров
Александър Йонков Костадинов
Александър Константинов Стойчев
Александър Страхилов Александров
Александър Юриев Головин
Ана Господинова Андонова
Ангел Руменов Русанов
Ангелика Станимирова Кръстева
Андрей Димитров Маджов
Анелия Валентинова Димова
Анна Кръстев Димов
Анита Юрий Леондиева
Антон Митков Радев
Атанас Василев Майноловски
Атанас Николов Пантелеев
Биляна Атанасова Маркова
Биляна Николова Давидова-Овчарова
Бисер Димитров Хаджиев
Бойко Георгиев Стефанов
Борислав Василев Борисов
Борислав Петров Денчев
Валентина Христова Атанасова
Вася Илиева Савова
Велин Стоянов Сербезов
Венета Милева Гигова
Венцислав Александров Кръстев
Венцислава Атанасова Цачева
Весела Иванова Василева
Веселин Живков Стоянов
Веселин Кирилов Димитров
Веселина Борисова Божилова
Веселина Илиева Чернева
Веселина Николова Иванова
Вестимир Величков Иванов
Вилиян Красимиров Петков
Вилиана Пенчева Георгиева
Виолета Методиева Пенчева
Виолета Стоянова Василева
Владислав Недков Недков
Владислав Павлов Кираджиев
Вълчо Николов Вълчев
Галин Иванов Генчев
Галина Яворова Конакчиева
Галя Садкова Асенова
Георги Димитров Рачев
Георги Иванов Петров
Георги Иванов Димитров
Георги Русев Желев
Гергана Младенова Станева
Гергана Петрова Ганчева
Гинка Русева Петрова
Горан Атанасов Горанов
Гошо Савов Иванов
Даниела Георгиева Иванова
Даниела Янчева Янчева
Делян Дянков Иванов
Делян Михайлов Щерев
Деян Ивов Харманджиев
Джем Ведатов Исмаилов
Диляна Иванова Василева
Димитър Атанасов Стойков
Димитър Иванов Тотев
Димитринка Радева Василева
Димитринка Стоянова Стоянова
Димитричка Петкова Иванова
Диян Динев Димитров
Добри Маринов Кескинов
Добринка Атанасова Тотева
Добромира Янкова Иванова
Дора Панайотова Димитрова
Евгения Бранимирова Костова
Екатерина Радославова Леондиева
Елица Добрева Кескинова
Жана Костадинова Кирчева
Женя Вичева Маринова
Живко Михайлов Пенчев
Живко Николов Киричов
Здравко Стефанов Марков
Златко Георгиев Тодоров
Зорница Илиева Любенова
Иван Стоянов Вълчев
Иван Радославов Рачев
Иван Христов Георгиев
Иванка Асенова Попова
Ивелина Василева Чунгарова
Иво Иванов Генчев
Ивайло Ангелов Петров
Илка Николова Иванова
Илиян Димов Илиев
Илияна Александрова Кръстева
Иринка Величкова Стоянова
Йоланта Барбара Латоха-Кунева
Йордан Димов Кръстев
Йорданка Петрова Станева
Камелия Цветелинова Конова
Катя Генова Ковачева
Красимира Райкова Митева
Любомир Асенов Любомиров
Любомира Руменова Русанова
Лъчезар Красимиров Петков
Магдалена Йорданова Георгиева
Максим Божидаров Максимов
Маргарита Ванева Желева
Маргарита Боянова Тасева
Марин Митков Митев
Марин Асенов Любомиров
Марина Димитрова Николова
Марина Милкова Пеева
Мария Венелинова Бурмова
Мария Илиева Григорова
Мария Райкова Шопова
Мария Радева Димитрова
Мария Томова Топалова
Марияна Генева Илиева
Марияна Тодорова Калчева
Мая Стоянова Илиева
Милен Антонов Радев
Милен Илиев Михайлов
Милена Михайлова Ялъмова
Миглена Николова Клюнкова
Милка Станкова Янакиева
Мирослав Добрев Маринов
Мирослав Ганчев Илиев
Михаил Николов Филипов
Наталия Христинова Петкова
Невен Христов Ненов
Невяна Николаева Недялкова
Недялка Стефанова Каракашева
Нели Димитрова Маринова
Никола Златев Добрев
Николай Иванов Стойков
Нина Христова Богданова
Орхан Хюсеин Хасан
Павлина Атанасова Читова
Павлина Михайлова Кючукова
Петър Димитров Стефанов
Петър Митев Илиев
Пламен Зафиров Георгиев
Пламена Димитрова Маринова
Радка Стоянова Герчева
Радослав Асенов Йорданов
Радослав Ксенофон Леондиев
Розалина Петрова Йорданова
Розалина Христова Цветкова
Розалия Руменова Иванова
Росен Атанасов Ангелов
Росица Тодорова Кисиличкова
Румен Георгиев Иванов
Румен Митков Рангелов
Румен Николов Лазаров
Румяна Хараламбиева Камбурова
Румяна Христова Пенчева
Румяна Цонева Матеева
Русанка Йорданова Ризова- Рандева
Руска Тодорова Павлова
Светла Златева Желева
Севдалина Павлова Желева
Силвия Павлова Николова
Славена Трендафилова Трендафилова
Снежана Жечева Александрова
Соня Михайлова Ранова
София Живкова Киричова
Станислав Георгиев Палапешков
Станислав Петков Иванов
Станислава Руменова Илиева
Станка Стайкокова Читова
Стела Иванова Рашкова
Стефан Иванов Владков
Стефан Киров Ранов
Стефанка Томова Гвоздиева
Стилиян Стоянов Киров
Стойчо Георгиев Георгиев
Стоян Динев Монев
Стоян Митев Иванов
Теменужка Тончева Неделчева
Тинка Цветанова Василева
Тодор Иванов Георгиев
Тодор Петков Николов
Тодорка Илиева Желязкова
Тихомир Иванов Александров
Траян Николов Петков
Христина Христова Христова
Христина Николаева Джоварова
Цанка Енчева Василева
Цветан Георгиев Петров
Цветан Тодоров Цветков
Юрий Георгиев Бонджуков
Янко Анестев Матеев
Николай Найденов Василев
Савина Тодорова Гаргова
Борислав Симеонов Стефанов
Георги Живков Пенчев
Кунчо Митев Кунев
Георги Радославов Радев
Росен Михайлов Михайлов
Живка Енчева Стоянова
Елена Зафирова Георгиева
Георги Страшимиров Тодоров
Велислава Стоянова Рачева
Полина Георгиева Демирева
Бойка Петрова Тодорова
Атанас Константинов Мачев
Ана Иванова Атанасова
Евгения Симеонова Димитрова
Станимир Митков Кючуков
Юлия Миленова Стоева
Явор Димитров Тотев
Ана Йорданова Димитрова
Ангелина Николова Трифонова
Антоанета Илиева Шишкова
Антония Филипова Пенкова
Петко Илиев Димитров
Атанас Христов Калъчев
Атанаска Димитрова Чардакова
Георги Манолов Дончев
Констадин Георгиев Дончев
Велика Атанасова Калъчева
Даниела Ангелова Атанасова
Даниела Христова Шопова
Дачо Иванов Дачев
Димитрийка Димитрова Калъчева
Емануил Георгиев Дончев
Димитър Георгиев Трифонов
Добринка Георгиева Бончева
Екатерина Иванова Дачева
Елисавета Димитрова Иванова
Емил Владиславов Захариев
Ивайло Стоянов Чочев
Иванка Георгиева Шушнева
Йорданка Любомирова Захариева
Катерина Кирилова Иванова
Любка Славчева Дачева
Мария Стоянова Танчева
Мирослава Емилова Захариева
Никола Лозанов Шушнев
Елена Костадинова Зафирова
Мария Георгиева Атанасова
Петрана Георгиева Трифонова
Петьо Симеонов Дачев
Райна Асенова Трифонова
Румен Добрев Атанасов
Светла Кирилова Пелова
Стоян Латинов Чочев
Стоянка Стоянова Вълчева
Славка Петрова Узунова
Цветанка Иванова Колчакова
Христина Иванова Косева
Асен Лазаров Бозвелиев
Вяра Стефанова Бозвелиева
Радостина Стоянова Кирова
Румен Ботьов Игнатов
Росица Симова Гечева
Владимир Илиев Влахов
Маряна Рашкова Влахова
Николина Георгиева Нанова
Желязко Русев Чифчиев
Зорка Илиева Кузева
Марийка Кръстева Пепелянкова
Станислава Бориславова Пепелянкова
Светослава Бориславова Пепелянкова
Елица Петрова Петрова
Красимира Иванова Василева
Стойчо Димитров Димитров
Малинка Трифонова Самунева
Анна Руменова Атанасова
Стоянка Николова Карабойчева
Петя Николова Николова
Маргарита Костадинова Нашева-Луджева
Вера Иванова Божкова
Георги Цветанов Преждаров
Вероника Георгиева Преждарова
Динко Георгиев Беремов
Величка Динкова Беремова
Георги Динков Беремов
Иван Георгиев Дураков
Георги Иванов Дураков
Радка Георгиева Беремова
Мария Петкова Игнатова
Гергана Ангелова Неделчева
Фаня Живкова Данева
Георги Ангелов Шопов
Иван Георгиев Котев
Стоянка Иванова Чолакова
Славейка Георгиева Чолакова
Лиляна Димитрова Ковачка
Лидия Йорданова Атанасова
Атанас Ангелов Георгиев
Лъчезар Ангелов Георгиев
Лазаринка Цветанова Иванова
Лиляна Костадинова Дончева
Валери Паунов Паунов
Паолина Валериева Паунова
Димитър Атанасов Костадинов
Ненка Стойчева Костадинова
Величка Илиева Калъчева
Теодора Михайлова Опълченска
Николай Драганов Николов
Антон Александров Хиджов
Александър Георгиев Буздрев
Ангел Димитров Тодоров
Георги Тодоров Печев
Гергана Христова Гавазова
Гиньо Тодоров Атанасов
Иван Василев Димитров
Иван Ивайлов Караджов
Илинка Петкова Керина
Йордан Николов Памуков
Йордан Руменов Гарчев
Коста Стоянов Узунов
Костадин Петров Илиев
Красимир Петрос Кочос
Лора Георгиева Атанасова
Любка Костадинова Димитрова
Маргарита Кирилова Гарчева
Мария Ангелова Георгиева
Мария Цвяткова Гюзелева
Мая Николова Николова
Миглена Младенова Станоева
Мирослав Христофоров Василев
Митко Костадинов Димитров
Надежда Ангелова Василева
Нели Иванова Димитрова
Нели Тодорова Матинчева
Никола Стефанов Пърликов
Петър Живков Хаджиничев
Слава Тодорова Бахчеванска
Соня Маринова Обущарова
Станимир Антонов Кръстев
Стефан Събев Пасков
Стефан Христов Пеев
Стоян Борисов Зайков
Стоян Костов Узунов
Стоянка Апостолова Тодорова
Тодор Вълчев Бахчевански
Фани Вълчева Бахчеванска
Христо Георгиев Гавазов
Тодорка Генова Вълчева
Недялка Иванова Кирякова
Радослав Атанасов Пенев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.
На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 1878-НС / 01.04.2023

  относно: публикуване на списък с упълномощени представители на партии/коалиции и наблюдатели за присъствие в изчислителните пунктове в Централната избирателна комисия при въвеждането на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

 • № 1877-НС / 01.04.2023

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1802-НС от 20 март 2023 г., изменено и допълнено с Решение № 1829-НС от 27 март 2023 г., Решение № 1843-НС от 29 март 2023 г. и Решение № 1867-НС от 31 март на ЦИК за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • № 1876-НС / 01.04.2023

  относно: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 • всички решения