Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2487-МИ
София, 21 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-105 от 19.09.2023 г. от Кирил Тодоров Тодоров - упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промени в ОИК – Долни Дъбник. Предлага се на мястото на назначената за зам.-председател на ОИК Спаска Николова Владимирова да бъде назначен Митко Николаев Иванов, а на мястото на Цветомира Илийчева Илиева, назначена за член на ОИК, да бъде назначена Керана Костадинова Танова.

Предложението е направено във връзка с решение № 37-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Долни Дъбник. В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-15-252/1 от 20.09.2023 г., към което са приложени както посоченото решение на ОИК, така и разпечатани екземпляри от първите 7 протокола на комисията, публикувани на интернет страницата на ОИК – Долни Дъбник, от които е видно, че посочените в решението на комисията лица не са участвали в съответните заседания на комисията, без да са приложени доказателства за наличие на уважителни причини за отсъствие от заседания.

Към предложението са приложени: пълномощно в полза на Кирил Тодоров Тодоров; копия от дипломите за завършено висше образование на Митко Николаев Иванов и Керана Костадинова Танова, а впоследствие в Централната избирателна комисия са постъпили и декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК от Митко Николаев Иванов и Керана Костадинова Танова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен, Спаска Николова Владимирова, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен, Цветомира Илийчева Илиева, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен, Митко Николаев Иванов, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен, Керана Костадинова Танова, ЕГН ...

На назначените зам.-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения