Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2486-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Петър Митев Петров – упълномощен представител на ПП „АБВ“, град Маджарово, област Хасково срещу решение № 43-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Маджарово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1088 от 01.10.2015 г. от Петър Митев Петров – упълномощен представител на ПП „АБВ“, град Маджарово, област Хасково, срещу решение № 43-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Маджарово, с което един от членовете на СИК – село Бориславци, от квотата на коалиция „АБВ“ е преместен от село Бориславци в СИК в село Златоустово.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия чрез ОИК – Маджарово, и след указания на комисията е комплектувана с преписката по издаване на оспорваното решение на 04.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решение № 43-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Маджарово, е незаконосъобразно и неправилно по аргументи, които подробно излага в жалбата, а именно, че при проведените консултации на 16.09.2015 г. е постигнато съгласие между упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции, въз основа на което е следвало да бъдат назначени членовете на СИК от ОИК. В жалбата се твърди, че ОИК неправилно и незаконосъобразно е приела възражението от страна на представителя на ПП „НФСБ“ Руско Русенов за преместване на член от квотата на коалиция „Патриотичен фронт – ВМРО и НФСБ“ от село Златоустово в село Бориславци.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява и основателна.

От приложеният към преписката протокол за назначаване съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум, насрочени за 25 октомври 2015 г., съставен на 16.09.2015 г. по време на проведените в община Маджарово консултации между упълномощените представители на парламентарно представените партии и коалиции, е видно, че е постигнато съгласие между политическите сили относно общия брой на членовете на СИК, включително и ръководствата съгласно методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК. Въз основа на така постигнатото съгласие са били направени поименните предложения за членове на СИК от всяка една от партиите и коалициите, участвали в консултациите. Със забележка към протокола, която не носи дата, Руско Русенов като представител на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“ е поискал предложеният от него член за СИК да остане в СИК – село Бориславци, а предложеният от коалиция „АБВ“ член за същата СИК да бъде преместен в село Златоустово. Видно от забележката към протокола същата е съставена от вр.и.д. кмет на община Маджарово след подписване на протокола за проведените консултации. С обжалваното решение комисията е удовлетворила желанието на представителя на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“, без да се съобрази с постигнатото съгласие по време на консултациите между политическите партии и коалиции при кмета на община Маджарово.

От извършената служебна проверка се установи, че предложението до ОИК – Маджарово, направено от вр.и.д. кмет на община Маджарово въз основа на постигнатото съгласие между политическите партии и коалиции, съответства на Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. на ЦИК и на приетата с него методика.

Въз основа на изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Маджарово, е неправилно и незаконосъобразно и същото следва да бъде отменено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 43-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Маджарово, като незаконосъобразно и неправилно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения