Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2484-НС
София, 26 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1186-НС от 25.04.2013 г. на ЦИК от Икмал Юсеинова Джомова - председател на Управителния съвет на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2440-НС от 18.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на 380 (триста и осемдесет) лица - представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия
Махмуд Алиев Махмудов  
Ивелин Недков Иванов  
Исин Фейзолов Мехмедов  
Иларион Михайлов Маринов  
Младен Симеонов Тодоров  
Искрен Симеонов Михайлов  
Юлиян Аладинов Асенов  
Ради Валериев Радоев  
Данаил Илиев Стефанов  
Невен Маринов Илиев  
Захари Данаилов Петров  
Семра Юсуфова Мустафова  
Кериме Мустафова Ахмедова  
Гюлфер Джевдетова Байрям  
Джевадие Халилова Хасанова  
НефизеНазиф Ахмед  
Деян Христов Ангелов  
Мюжген Шабан Билял  
Вейсел Мехмед Осман  
Мустафа Байрамалиев Османов  
Севгин Нуриев Османов  
Афизе Бедриева Мехмедова  
Расим Юсеинов Лешков  
Ремзи Хюсеинов Неджибов  
Ереджеб Хюсеин Ахмед  
Решид Мустафов Решидов  
Бирсен ЕюбовЕлманов  
Халил Рамаданов Халилов  
Джемиле Енверова Байрям  
Мустафа Шабан Исмаил  
Севдие Хасан Салиева  
Иванка Георгиева Георгиева  
Лейля Ахмедова Хасанова  
Мурад Ахмед Мурад  
Димитър Димитров Петров  
Яница Василева Мунева  
Илиян Костов Атанасов  
Господин Димитров Иванов  
Георги Златев Ламбов  
Велина Георгиева Керемедчиева  
Мирослав Илиев Жечев  
Георги Тодоров Тодоров  
Петър Василев Дундуков  
Петър Петров Момчилов  
Димитър Маринов Михалев  
Господин Маринов Куманов  
Радост Стефанова Куманова  
Шерифе Изетова Мехмедова  
Айсел Адилова Адемова  
Мийрем Акифова Азисова  
Пенка Стефанова Караманова  
Кольо Тодоров Аршиков  
Марийка Илиева Ташева  
Анастасия Стефанова Никифорова  
Никола Димитров Атанасов  
Мустафа Алиев Мехмедов  
Красимир Митков Иванов  
Мехмедали Юкселов Мехмедалиев  
Станка Георгиева Атанасова  
Петя Вълева Дякова  
Ангел Янчев Петров  
Милка Таскова Янчева  
Пламен Ангелов Янчев  
Мустафа Исмаилов Ибширов  
Димитър Тодоров Димитров  
Тодор Янков Василев  
Динка Пенкова Господинова  
Петя Стоянова Георгиева  
Иванка Панайотова Вълева  
Валентина Неделчева Ташева  
Асен Асенов Янков  
Зинка Янкова Ангелова  
Веселин Огнянов Ангелов  
Вели Хамза Молла  
Хасан Мустафа Карагьоз  
Стоянка Демирева Михалева  
Мария Иванова Събева  
Евгения Любенова Димитрова  
Сабрие Мехмедова Салиева  
Сезен Исмаилов Арифов  
Мустафа Салиев Дураков  
Цонка Николова Тодорова  
Фатме Мустафова Исмаилова  
Росанка Господинова Маджарова  
Цонка Стоянова Дундукова  
Янка Славова Вълчева  
Георги Димов Тодоров  
Мустафа Али Мустафа  
Гюнайдън Мустафа Али  
Гюндуван Салиев Чираков  
Стоян Юрев Йорданов  
Йосиф Атанасов Христов  
Александър Геров Курбанов  
Христо Иванов Асенов  
Йордан Юлиянов Христов  
Зюмбюл Мюмюнова Алиева  
Силвия Михайлова Александрова  
Юлияна Халитова Юсеинова  
Юлиян Димов Александров  
Мюжгян Мудимова Ибриямова  
Тюркян Салиева Даудова  
Фатме Ахмедова Мустафова  
Али Мюмюнов Рамаданов  
Хайрулла Исуфов Кязимов  
Алиджан Али Ниюман  
Реджеб Османов Реджебов  
Емине Мехмедова Реджебова  
Салим Салиев Салимов  
Ерджан Мустафов Ахмедов  
Меджнун Хасанов Коруджиев  
Айхан Хамидов Веизов  
Хикмет Исмаилов Юсеинов  
Адем Юсеинов Адемов  
Веждин Хюсеинов Бекиров  
Хасан Исмаилов Салиев  
Азис Мехмедов Азисов  
Мехмед Салимов Исмаилов  
Назиф Кадиров Боранов  
Неджатин Хасанов Кулов  
Елмаз Мехмедов Мустафов  
Ахмед Ахмедов Барутчиев  
Ружди Хасанов Коруджиев  
Шукри Мехмедов Мурадов  
Джевдет Юсеинов Мустафов  
Сунай Халилов Бекиров  
Веселин Руменов Велев  
Илия Митев Илиев  
Ташо Щилянов Александров  
Недялка Атанасова Солакова  
Симеон Йосифов Илиев  
Владимир Андонов Симеонов  
Вельо Щилянов Митев  
Сашо Мишев Илиев  
Огнян Асенов Огнянов  
Александър Стоянов Иванов  
Николай Колев Ахмаков  
Мигко Славов Илиев  
Йордан Йорданов Урумов  
Владимир Антонов Борисов  
Петко Илиев Йорданов  
Мурад Хюсеин Мурад  
Янко Славов Илиев  
Атанас Ангелов Любенов  
Алеко Валериев Башев  
Илия Щилиянов Орлов  
Али Исмаилов Рюстемов  
Васил Сашев Василев  
Филип Йосифов Щилиянов  
Салим Кадир Салим  
Величко Миленов Раданов  
Вельо Митков Велев  
Живко Славов Йорданов  
Любомир Светлозаров Минчев  
Митко Александров Димитров  
Симеон Асенов Христов  
Стефан Младенов Стефанов  
Кадир Салим Юсеин  
Красимир Митев Красимиров  
Добриян Йосифов Добриянов  
Алеко Станимиров Алеков  
Симеон Симеонов Златев  
Красимир Стефано Маленков  
Бонка Антонова Бинбаш  
Димитар Сашев Славов  
Велико Тошков костадинов  
Митьо Стоянов Чалъков  
Владимир Красимиров Антонов  
Красимир Андонов Владимиров  
Александър Русев Александров  
Данчо Митков Колев  
Йюсеин Мустан Бинбаш  
Атанас Атанасов Велев  
Антон Щилиянов Владимиров  
Антон Христов Велев  
Бисер Петров Борисов  
Щилиян Владимиров Митев  
Димитър Владимиров Митев  
Петър Дачев Петров  
Руси Божидаров Русев  
Злати Митков Асенов  
Албена Щилиянова Кабакчиева  
Георги Йосифов Солаков  
Стоян Атанасов Йорданов  
Али Юмер Рюстем  
Йордан Славов Башев  
Ахмед Мехмед Ибрям  
Владимир Митев Митев  
Руси Йорданова Михайлов  
Хабил Аптуллов Азисов  
Емине Ахмедова Алиева  
Васил Кръстев Брайков  
Донка Рускова Бангиева  
Радка Върбанова Желева  
Хасан Мустафов Салиев  
Николина Господинова Читакова  
Диана Иванова Кирова  
Ренета Мартинова Христова  
Халил Ахмедов Топчиев  
Хатче Мустафова Мустафова  
Али Халилов Дурасов  
Илияз Халилов Пашалов  
Реджеб Юсуфов Хасанов  
Фатме Юсеинова Ахмет  
Мустафа Алиев Кушев  
Айше Неджебова Мустафова  
Кадрие Мустафова Мехмедалиева  
Хюсеин Исмаилов Идризов  
Невин Исмаилова Акифова  
Ведат Ибрахим Гюдюл  
Али Хюсеинов Пътърлиев  
Теменуга Владимирова Тодорова  
Боряна Савчева Бончева  
Али Хюсню Смаил  
Алеко Маринов Сербезов  
Наим Феим Мехмед  
Мустафа Сами Мустафа  
Мюмюн Мюслюм Ферад  
Тунджай Шабан Руфат  
Селятин Мустафа Мустафа  
Тругай Шабан Руфат  
Севал Иляз Аптурахим  
Ертан Ердинч Ахмед  
Мустафа Неджатин Мустафа  
Гюнюл Юнкер Шюкрю  
Вели Лятиф Вели  
Зефир Юрикоф Фиданов  
Шукрие Рухи Янева  
Сабрие Хашим Ахмед  
Нермин Мустафа Осман  
Сениха Ерхан Якъб  
Тихомир Руменов Събев  
Ангел Асенов Ангелов  
Еркан Наим Ахмед  
Иван Харитонов Янков  
Емил Симов Хаджиев  
Иса Салихов Делиимамов  
Неджатин Ариф Мустафа  
Бюрхан Шериф Фейзула  
Емине Адем Махмуд  
Салим Сейдахмед Салим  
Севал Реджеб Мюмюн  
Емурла Акиф Емурла  
Хайрула Адем Махмуд  
Хабил Ибрям Хабил  
Байрам Кямил Наим  
Шелно Фикрет Вели  
Сали Раиф Мюмюн  
Хакиф Ибрям Хабил  
Гюлхан Яшар Али  
Якуб Али Ахмед  
Сами Рюстем Сами  
Тунджай Рюстем Сами  
Азис Мехмедали Емурла  
Вълко Станков Тодоров  
Владимир Тодоров Демирев  
Илия Илков Ангелов  
Александър Иванов Александров  
Стефан Асенов Асенов  
Илия Асенов Атанасов  
Емил Митков Емилов  
Сабрие Юсеин Юсуф  
Виолета Маринова Митковоа  
Митко Бойков Младенов  
Захаринка Данчева Димитрова  
Наджие Метин Сейдахмед  
Златка Петкова Хаджиев  
Николай Александров Анев  
Венцислав Веселинов Моллов  
Наско Красимиров Аргиров  
Емил Сашев Емилов  
Владимир Георгиев Панджуров  
Бекир Мюмюн Хасан  
Шенол Мехмед Халил  
Билял Разван Садула  
Здравка Иванова Хаджиева  
Салим Сабри Ибрахим  
Мерием Нури Осман  
Басри Хасан Исмаил  
Мехмед Махмуд Гюре  
Радослав Асенов Боянов  
Фикрет Мустафа Мутлу  
Джемил Ахмедов Читов  
Михаил Иванов Чакъров  
Йорданка Трендафилова Христова  
Стефан Славов Иванов  
Хасан Салиф Мюмюн  
Хасан Байрамали Ярмаджъ  
Самет Мюмюн Хасан  
Идрис Мустафа Хасан  
Себахтин Неджатин Халибрям  
Нефизе Ергюм Хасан  
Мюмюн Осман Мустафаолу  
Халил Мустафа Заид  
Айдън Мустафа Исмаил  
Иван Апостолов Панайотов  
Павел Николов Фердинандов  
Петя Тодорова Корцанова  
Митко Христов Янъков  
Елена Николова Панайотова  
Венцислав Георгиев Георгиев  
Елена Михайлова Филева  
Митко Александров Вълчев  
Христо Карчев Йорданов  
Ана Атанасова Колева  
Георги Ангелов Георгиев  
Стефчо Ангелов Каравълканов  
Димитър Костадинов Дюлгеров  
Йонка Начева Димова  
Емине Мехмед Мустафа  
Атанас Благомиров Георгиев  
Джейлян Галип Местан  
Айхан Юзеир Вели  
Нермин Юсеин Хасан  
Сефтин Адил Юсеин  
Шабан Ариф Местан  
Айхан Бекир Ахмед  
Мария Иванова Демирева  
Хасиб Мюслюм Хасиб  
Павлинка Стоянова Чанкова  
Станка Петрова Бояджиева  
Гергана Стоянова Митрева  
Живка Маринова Николова  
Явор Георгиев Велков  
Таня Тодорова Каракашева  
Ели Тодорова Политова  
Станислав Иванов Димов  
Руска Атанасова Велкова  
Станислав Пеев Петков  
Надежда Радкова Атанасова  
Петранка Иванова Иванов  
Галина Христова Митева  
Минчо Щелянов Минчев  
Стамат Стоев Спиров  
Митко Денков Георгиев  
Тодор Маринов Василев  
Ракиб Мехмедов Буцов  
Пенка Делчева Желязкова  
Кольо Желев Колев  
Димитрър Христов Стоянов  
Тодор Георгиев Тодоров  
Станко Димов Налсъзов  
Тонка Петкова Станкова  
Динчо Демирев Демирев  
Ангел Илиев Михайлов  
Динко Жеков Динев  
Пламен Гошев Делчев  
Велин Мишев Огнянов  
Ана Георгиева Данева  
Еленка Николова Атанасова  
Демир Емилов Огнянов  
Емилия Велинова Иванова  
Галя Янкова Христова  
Стефанка Демирева Колева  
Юлиян Огнянов Огнянов  
Шидер Зафиров Велев  
Иван Юлиянов Огнянов  
Мишо Огнянов Огнянов  
Иво Кирилов Пампорджиев  
Ангел Вълков Ангелов  
Демир Радков Огнянов  
Камен Андреев Казаков  
Иво Ангелов Стоянов  
Ангел Александров Йорданов  
Радослав Василев Шомов  
Зенго Андреев Казаков  
Здравко Асенов Зефиров  
Кристиян Петров Влахов  
Димитър Николов Георгиев  
Лозко Атанасов Лозев  
Асен Сашев Сираков  
Георги Дечев Гочев  
Андрей Христов Чобанов  
Красимира Гинчева Янева  
Иван Стоянов Иванов  
Димитър Стойчев Стоев  
Валентина Костова Делчева  
Веселка Спасова Налбантова  
Валери Иванов Калинов  
Григор Димитров Ванев  
Билял Рашид Билял  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения