Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2482-МИ/НР
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Живко Минков Гърков, кандидат за кмет и общински съветник на община Средец, област Бургас, на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., издигнат от местна коалиция „НФСБ и СЕК“

Постъпила е жалба вх. № МИ-15-1128 от 02.09.2015 г. в Централната избирателна комисия от Живко Минков Гърков, кандидат за кмет и общински съветник на община Средец на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., издигнат от местна коалиция „НФСБ и СЕК“, срещу решение № 125-МИ/НР от 29.09.2015 г. и решение № 126-МИ/НР от 01.10.2015г. на ОИК в община Средец относно назначаване съставите на секционните избирателни комисии(СИК) за община Средец и списъка на резервните членове.

Към жалбата са приложени: удостоверение за регистрация на кандидатурата му за кмет на община Средец, копие от решение № 125-МИ/НР от 29.09.2015 г. и решение № 126-МИ/НР от 01.10.2015г. на ОИК – Средец, копие от протоколи №№10 и 12 на ОИК – Средец, копие от писмо №30-10-17 от 24.09.2015г. на кмета на община Средец за проведени консултации и копие от протокола от консултациите, копие от пълномощните на участващите в консултациите и копие от предложенията им за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии в община Средец.

В жалбата се изразява несъгласие с изложените аргументи и изводи в решение № 125-МИ/НР и решение №126-МИ/НР на ОИК –Средец. .

В решение № 125-МИ/НР от 29 септември 2015г. на ОИК – Средец, не назначава съставите на СИК, а връща на общинската администрация документите от консултациите на общинската администрация с указания да бъдат отстранени посочените от тях нарушения като се съобрази с методиката на ЦИК, посочена в Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015 г. и дава срок да се представят отново на ОИК – Средец в определен срок. Жалбоподателят счита, че това е нарушение на чл. 89 от ИК и на т. 22 от Решение № 1984-МИ/НР на ЦИК.

С решение №126-МИ/НР от 01.10.2015г. ОИК-Средец е назначила съставите на СИК в община Средец, но жалбоподателят не е съгласен отново с аргументите и изводите от него. Твърди, че не е видно кой какви предложения е направил и в какво качеството е участвал на консултациите, не му е ясно как се е постигнало съгласие между участниците и по кои въпроси не е постигнато съгласие. Твърди че местата в ръководството на СИК не са разпределени по методиката по отделните позиции –председател, заместник председател и секретар и че решенията за назначаване на СИК не са взети поотделно за всяко населено място. С направените пояснения жалбоподателят счита, че не е приложена методиката за разпределение на местата в СИК за всяка СИК поотделно. Твърди също, че пълномощните на представителите на Реформаторския блок в консултациите са непълни и неточни.

Направено е искане за отмяна на решение № 124-МИ/НР и на решение № 126-МИ-НР на ОИК – Средец.

Жалбата е постъпила в законния срок, но е от неупълномощено от местната коалиция „НФСБ и СЕК“ лице и следва да остане без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 и чл. 92, ал. 1 – 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Живко Минков Гърков срещу решение № 125-МИ/НР от 29 септември 2015 г. и решение №126-МИ/НР от 01.10.2015г. на ОИК в община Средец.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения