Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2481-МИ
София, 21 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу решение № 9-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик

В Централната избирателна комисия е депозирана жалба с вх. № МИ-11-60 от 17.09.2023 г, постъпила в оригинал на 19.09.2023 г., от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ чрез пълномощници, с която се оспорва решение № 9-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик.

С решение № 9-МИ от 14.09.2023 г. ОИК – Пазарджик, е следвало да образува избирателните секции и да формира единните им номера на територията на община Пазарджик, както и да определи броя членове на СИК за произвеждане на изборите за кметове и общински съветници на 29 октомври 2023 г. При проведеното гласуване на заседанието на ОИК – Пазарджик, комисията не е постигнала мнозинство от 2/3 от присъствалите членове, поради което е постановила решение за отхвърляне на предложения проект по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. 2 от Изборния кодекс.

След запознаване с изложеното в жалбата, с приложените към преписката документи и публикуваните на сайта на ОИК – Пазарджик, актове и протоколи от заседания, Централната избирателна комисия установява, че с решение № № 72-МИ от 17.09.2023 г. общинската избирателна комисия е преразгледала произнасянето си по решение № 9-МИ от 14.09.2023 г и е образувала избирателните секции на територията на община Пазарджик, формирала е единните им номера, както и е определила броя на членовете на СИК за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Видно от диспозитива на същото, ОИК, при съобразяване на постановеното и влязло в сила решение 518/24.08.2023 г. на Административен съд – Пазарджик, по адм. дело 825/2023 г. е образувала и утвърдила номерация на общо 145 броя СИК, от които 19 СИК – 7-членни, и 126 СИК – 9-членни, при общ брой на членовете на СИК 1267 души.

В подадената до ЦИК жалба срещу решение № 9-МИ от 14.09.2023 г. от упълномощения представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ се иска отмяната му именно с аргумента, че неправилно и без да се съобрази с постановеното и влязло в сила решение № 518/24.08.2023 г. на Административен съд – Пазарджик, по адм. дело 825/2023 г. ОИК – Пазарджик, предлага диспозитив за образуване и определяне на номерация  на 153 броя СИК. 

С оглед новото произнасяне на ОИК – Пазарджик, с решение № 72-МИ от 18.09.2023 г. и след запознаване с мотивите и диспозитива на същото, Централната избирателна комисия счита, че макар и към момента на подаването си жалба с вх. № МИ-11-60/19.09.2023 г. да е била допустима, същата следва да бъде оставена без разглеждане на основание чл. 88, ал.1, т. 3 АПК, тъй като е отпаднал интересът на жалбоподателя от обжалване.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ срещу решение № 9-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Пазарджик.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Пазарджик.

 

Решението на ОИК – Пазарджик, подлежи на обжалване пред Административен съд – Пазарджик, в тридневен срок от неговото обявяване.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения