Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2481-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от инж. Иван Методиев Иванов – председател на инициативен комитет „Единение за община Кочериново“ –против решение № 128 от 30.09.2015 г. на ОИК – Кочериново

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1106/03.10.2015 г. от инж. Иван Методиев Иванов – председател на инициативен комитет „Единение за община Кочериново“ против решение № 128 от 30.09.2015 г. на ОИК – Кочериново, поради незаконосъобразност.

Към жалбата са приложени сигнал от секретаря на община Кочериново; доклад от упълномощени членове на ОИК – Кочериново; решение № 128 от 30.09.2015 г. на ОИК – Кочериново; протокол № 20 от 30.09.2015 г. на ОИК – Кочериново; наредба за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на община Кочериново; писмо от ОИК с изх. № 158 от 02.10.2015 г.

Видно от представените документи има подаден сигнал от секретаря на община Кочериново до ОИК – Кочериново, че щабът на господин Татарски – независим кандидат за кмет на община Кочериново от ИК „Единение за община Кочериново“ се използва герба на община Кочериново, а съгласно § 6 от ПЗР от наредба, приета с решение № 86/04.07.2015 г. от община Кочериново забранява ползването на герба на община Кочериново като символ на други организации и фирми без разрешение на кмета на общината.

Във връзка с подадения сигнал ОИК – Кочериново със свое решение № 128 от 30.09.2015 г. указва на издигнатия за независим кандидат Йордан Татарски да не използва герба на община Кочериново в предизборната кампания в агитационните материали, да бъде премахнат транспаранта, поставен на фасадата на сградата на предизборния му щаб и в кореспонденцията му.

Жалбоподателят инж. Иван Иванов обжалва решение № 128 и счита, че в Изборния кодекс няма забранителна норма за ползване на символи на общините, които са изработени със средства на данъкоплатците и че цитираната наредба не е публикувана, за да има правни действия, както и герба на община Кочериново няма знак за запазена мярка за символ и до същия има свободен достъп в интернет пространството.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледаната жалба по същество е основателна, а обжалваното решение на ОИК – Кочериново е нищожно. От компетентността на кмета на общината е установяването на нормативни нарушения, свързани с наредбата и съответните административни наказания.

Съгласно чл. 186, ал. 1 от Изборния кодекс кметът на общината по решение на ОИК премахва или изземва агитационни материали, поставени или разпространени в нарушение на ИК. Установяването на нарушения по наредбата е от компетентността на кмета на община Кочериново съгласно § 6 от ПЗР. С решение № 128 от 30.09.2015 г. ОИК – Кочериново е иззела правомощията на кмета на община Кочериново по прилагане на наредбата и се е произнесла с обжалваното решение извън своята компетентност. Запознавайки се със съдържанието на жалбата, ОИК – Кочериново е трябвало да препрати жалбата на кмета на община Кочериново по компетентност.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО решение № 128 от 30.09.2015 г. на ОИК – Кочериново, поради липса на компетентност.

ИЗПРАЩА преписката на кмета на община Кочериново по компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения