Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2481-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от Нели Иванова Димитрова – председател на предизборния щам на ПП „ЛИДЕР“, РИК № 19 – Русе

Постъпила е жалба с вх. № 1043-НС от 21.04.2013 г. от Нели Иванова Димитрова - председател на предизборния щам на ПП „ЛИДЕР", РИК № 19 - Русе, срещу решение № 62-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Русе, с което РИК оставя без уважение жалбата на ПП „ЛИДЕР".

Жалбата е подадена в срок от лице с представителна власт и в този смисъл е допустима. Разгледана по същество е неоснователна. Правилно РИК - Русе в изпълнение на разпоредбите на чл. 134 от ИК е извършила проверка на място и е установила, че на посочените в жалбата места за поставяне на агитационни материали по ул. „Доростол" (спирка „Цветница") и по бул. „Липник" (спирка „Олимп" в посока КАТ) и е преценил, че няма видимо унищожени и заличени агитационни материали. Проверката е отразена в протокол за извършена проверка на 19.04.2013 г. в 15,30 ч. от тричленна комисия на РИК - Русе.

Към жалбата в ЦИК е приложена заповед № РД-01-653 от 28.03.2013 г. на кмета на община Русе, с която са определени местата за поставяне на агитационни материали и две снимки на табла за поставяне на агитационни материали.

След като се запозна с преписката в цялост, предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 6 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ на жалба с вх. № 1043-НС от 21.04.2013 г. от Нели Иванова Димитрова - председател на предизборния щам на ПП „ЛИДЕР", РИК № 19 - Русе, срещу решение № 62-НС от 19.04.2013 г. на РИК - Русе, с което РИК оставя без уважение жалбата на ПП „ЛИДЕР".

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения