Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2480-МИ
София, 21 септември 2023 г.

ОТНОСНО: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3, чл. 428, във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“  и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 34, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), във връзка с Решение № 2125-МИ от 29 август 2023 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 48-А от 15.09.2023 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 18.09.2023 г., Протокол № 2 от 21.09.2023 г. от работата на комисията, решение по протокол № 414 от 21.09.2023 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършеното разглеждане на подадените заявления за участие в процедурата за всяка от обособените позиции, отразено в протоколи № 1 и № 2 от работата на комисията, съставени на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП;

2. Съответствието на кандидатите с предварително обявените от възложителя изисквания към лично състояние и съответствието с критериите за подбор и липсата за основания за отстраняване, Централната избирателна комисия РЕШИ:

I.  ОБЯВЯВА:

Кандидатите за всяка от обособените позиции, които отговарят на изискванията към лично състояние и съответствието с критериите за подбор и за които не са налице основания за отстраняване, и следва да бъдат поканени да представят първоначални оферти за обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в страната в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и при евентуален втори тур за кметове, съгласно техническите спецификации, с две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване  на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ.

Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и деня след изборите, както следва:

- за обособена позиция № 1 - „СИЕЛА НОРМА“ АД;

- за обособена позиция № 2 - „СИЕЛА НОРМА“ АД.

II. ОДОБРЯВА поканата за представяне на оферти за всяка от обособените позиции.

На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗОП, настоящото решение и поканата да се изпрати до избраните кандидати.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения