Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2480-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Чавдаров Велков – пълномощник на партия Българска социалистическа партия, срещу решение № 148-МИ от 1 октомври 2015 г. на ОИК – Видин

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия в община Видин от Димитър Чавдаров Велков – пълномощник на партия Българска социалистическа партия, срещу решение № 148-МИ от 1 октомври 2015 г. на ОИК – Видин, в частта му, в която е оставено без уважение искането за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Жалбата е заведена в ОИК – Видин, под № 43 от 02.10.2015 г. Жалбата е постъпила на електронната поща на ЦИК и е заведена с вх. № МИ-10-273/02.10.2015 г. Към жалбата са приложени: решение № 148-МИ от 01.10.2015 г. на ОИК – Видин, с отбелязване на датата и часа на обявяването му на мястото за обявяване на решенията на ОИК – Видин, както и с датата и часа на публикуването му; решение № 139-МИ от 218.09.2015 г. на ОИК – Видин; пълномощно с изх. № 04/20.09.2015 г.; жалба от Димитър Чавдаров Велков, заведена с вх. № 40/01.10.2015 г. на ОИК – Видин; копие на агитационен материал; протокол № 17 от 01.10.2015 г. от заседание на ОИК – Видин. В изпълнение на дадени на жалбоподателя указания на електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило на 2 октомври 2015 г. копие от пълномощно с изх. № 149 от 07.09.2015 г.

Жалбоподателят оспорва обжалваното от него решение само в частта, в която ОИК – Видин, е оставила без уважение жалбата му с вх. № 40/01.10.2015 г. в частта относно искането за съставяне на акт за установяване на административно нарушение. Жалбоподателят счита решението в обжалваната му част за неправилно. Позовава се на практика на ОИК – Видин, установена с решение № 139-МИ от 28.09.2015 г. по приложението на чл. 183, ал. 1 от ИК. Счита, че е налице вътрешно противоречие в мотивната част на решението по отношение извода на административния орган, че липсва субект, на когото да се състави акт за установяване на административно нарушение. Твърди, че такъв акт следва да се състави на лицето Виктор Костадинов – кандидат за кмет на кметство с. Кутово, предложен от кандидатската листа на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“.

С решение № 148-МИ от 1 октомври 2015 г. ОИК – Видин, е уважила жалбата на Димитър Чавдаров Велков в частта за допуснато нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК, поради което на основание чл. 186, ал. 1 от ИК е указала на и.д. кмет на община Видин да предприеме необходимите действия по премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на ИК. В първоначалната си жалба, подадена до ОИК – Видин, жалбоподателят твърди, че са налице нарушения на Изборния кодекс за разпространяване на агитационни материали. Жалбоподателят е представил снимка на агитационен материал на кандидата за кмет на кметство Кутово Виктор Костадинов, издигнат с кандидатската листа на партия „Земеделски съюз „Александър Стамболийски“. Общинската избирателна комисия е приела, че действително от представения агитационен материал е видно, че чрез използване на абревиатура на друга партия е налице въвеждане в заблуждение, което по съществото си представлява действие, извършено в противоречие с добрите нрави, чрез използване на заблуждаващи и подвеждащи означения върху агитационния материал – нарушение на чл. 183, ал. 4 от ИК. Общинската избирателна комисия счита, че за да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение, е необходимо от обективна страна да е налице деяние, с което да е осъществен съставът на административното нарушение, а от субективна страна – административно отговорно лице – извършител. Комисията е приела, че не са налице достатъчно данни, от които да може да бъде установен по един безспорен начин извършителят на деянието, поради което е оставила без уважение искането да съставяне на АУАН.

При изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия приема, че подадената жалба е редовна, подадена от надлежно упълномощено лице, но поради липса на правен интерес е недопустима. С обжалваното решение не се засягат законни права и интереси на жалбоподателя. Неиздаването на акт за установяване на административно нарушение не засяга правната сфера на жалбоподателя. В административнонаказателното производство страни са съответно компетентният административен орган и извършителят на нарушението.

Независимо от гореизложеното подадената жалба е и неоснователна. Агитационният материал е изготвен, без да е спазено изискването на чл. 134, ал. 1 от ИК, като на него не се съдържат никакви данни кой е неговият издател. В преписката не се съдържат данни и кой е разпространителят на агитационния материал. Следователно в административнонаказателната преписка не се съдържат данни за нарушителя. Наказание за извършено нарушение не може да се налага на лице само въз основа на предположения, че именно това лице е нарушителят.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Димитър Чавдаров Велков – пълномощник на партия Българска социалистическа партия, срещу решение № 148-МИ от 1 октомври 2015 г. на ОИК – Видин, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения