Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2480-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: заличаване на втората по ред регистрация на наблюдател на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници”, извършена с Решение № 2431-НС от 16 април 2013 г. на ЦИК

При извършена проверка на представен списък към заявление вх. № 819-НС от 12.04.2013 г. на ЦИК от Огнян Минчев - председател на Управителния съвет, и Калин Славов - изпълнителен директор на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници", регистрирано с Решение на ЦИК № 2367-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че Лука Станчев Станчев, ЕГН ..., е регистриран вече като наблюдател на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници" с предходно Решение № 2367-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК. На лицето са издадени и два броя удостоверения.

Централната избирателна комисия счита, че едно и също лице не може да бъде регистрирано два пъти като наблюдател от една и съща българска неправителствена организация, втората по време регистрация следва да бъде заличена и съответно издаденото второ удостоверение анулирано.

Предвид горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА втората по ред регистрация на Лука Станчев Станчев, ЕГН ... , като наблюдател на сдружение „Асоциация „Прозрачност без граници", извършена с Решение № 2367-НС от 3 април 2013 г. на ЦИК и анулира издадено му второ удостоверение № 40 от 16.04.2013 г.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения