Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 248-ЕП
София, 28 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

Постъпило е заявление  с вх. № ЕП-18-20 от 25.04.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Емине Нежат Салим, регистрирано с Решение на ЦИК № 168-ЕП от 15.04.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Емине Нежат Салим, представляваща сдружението в полза на 275 (двеста седемдесет и пет) лица - представители на „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, представен и на технически носител.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2-4, ал. 7 и 8, чл.115 от Изборния кодекс и Решение № 40-ЕП от 2 април 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 275 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия

 

1.

Васил Радков Йорданов

 

2.

Денис Стефанов Георгиев

 

3.

Стефан Кирилов Младенов

 

4.

Валери Кирилов Чакъров

 

5.

Кирил Валериев Чакъров

 

6.

Марица Ангелова Мирчева

 

7.

Виолета Бориславова Михова

 

8.

Лена Рангелова Симова

 

9.

Стефан Рангелов Георгиев

 

10.

Верчо Димов Симов

 

11.

Ася Пламенова Изидорова

 

12.

Димитър Цветков Митов

 

13.

Емил Митков Василев

 

14.

Любомир Петров Аначков

 

15.

Иван Борисов Михайлов

 

16.

Адриан Георгиев Терзиев

 

17.

Пламен Асенов Изидоров

 

18.

Радко Йорданов Димитров

 

19.

Георги Цветков Павлов

 

20.

Славчо Емилов Велинов

 

21.

Петър Любомиров Петров

 

22.

Димитър Петров Аначков

 

23.

Димитър Тодоров Бонев

 

24.

Емил Иванов Григоров

 

25.

Валери Симеонов Георгиев

 

26.

Мартин Иванов Михайлов

 

27.

Капка Славчева Андреева

 

28.

Михаил Маринов Гълъбов

 

29.

Силвия Петкова Виденова

 

30.

Светлана Петкова Виденова

 

31.

Слави Боянов Хаджиев

 

32.

Йоана Георгиева Захариева

 

33.

Томислава Георгиева Захариева

 

34.

Мартин Боянов Хаджиев

 

35.

Десислава Методиева Младенова            

 

36.

Александра Огнянова Филипова              

 

37.

Зюмрюд Сабриева Абазова

 

38.

Бюрхан Илиязов Абазов                                            

 

39.

Илияз Бюрханов Абазов                                           

 

40.

Синан Бюрханов Абазов                                          

 

41.

Теменуга Владимирова Тодорова                          

 

42.

Боряна Савчева Бончева                                          

 

43.

Ангел Николов Павлов

 

44.

Ангел Рангелов Яков

 

45.

Богдана Иванова Анева

 

46.

Богомил Петров Симов

 

47.

Валентин Гълабов Арсов

 

48.

Валентина Сталинова Михайлова

 

49.

Валери Богомилов Петров

 

50.

Валрия Неделчева Симова

 

51.

Васил Илиянов Терзийски

 

52.

Георги Добрев Геогриев

 

53.

Георги Евгениев Георгиев

 

54.

Гергина Димитрова Иванова

 

55.

Гюлка Георгиева Петрова

 

56.

Евгени Георгиев Маноилов

 

57.

Евгения Иванова Заркова

 

58.

Иван Кирилов Панчев

 

59.

Илиян Георгиев Георгиев

 

60.

Йорданка Парванова Манчева

 

61.

Крум Петров Костов

 

62.

Лидия Кънчева Германова

 

63.

Любомир Петров Димитров

 

64.

Людмила Владимирова Арсова

 

65.

Надя Любомирова Велинова

 

66.

Николай Андрианов Зарков

 

67.

Николай Димитров Николаев

 

68.

Райчо Тодоров Кръстев

 

69.

Росен Иванов Златков

 

70.

Снежана Димитрова Златкова

 

71.

Теменужка Кирилова Панчева

 

72.

Теодора Димитрова Николаева

 

73.

Тодор Трендафилов Манчев

 

74.

Цветан Ангелов Павлов

 

75.

Цветанка Тодорова Георгиева

 

76.

Герман Сандов Захариев

 

77.

Иван Николов Димитров

 

78.

Райна Сандова Стефанова

 

79.

Георги Сашов Димитров

 

80.

Атанас Петров Асенов

 

81.

Ценка Стефанова Симеонова

 

82.

Добринка Райчева Михайлова

 

83.

Костадин Недков Кирилов

 

84.

Бойка Найденова Борисова

 

85.

Анатоли Радков Иванов

 

86.

Силвия Сашкова Кирилова

 

87.

Борислав Антонов Асенов

 

88.

Божура Методиева Михайлова

 

89.

Атанас Асенов Симеонов

 

90.

Петър Асенов Симеонов

 

91.

Асен Атанасов Симеонов

 

92.

Александър Стефанов Захариев

 

93.

Сашка Сашова Ангелова

 

94.

Емил Александров Захариев

 

95.

Миглена Асенова Стефанова

 

96.

Светослав Методиев Райчев

 

97.

Мария Златкова Райчева

 

98.

Кирил Катев Благоев

 

99.

Теодоси Петров Асенов

 

100.

Герман Стефанов Захариев

 

101.

Иванка Асенова Захариева

 

102.

Надежда Стефанова Станимирова

 

103.

Стефан Славчев Станимиров

 

104.

Виолетка Стефанова Захариева

 

105.

Сандо Стефанов Захариев

 

106.

Камелия Панкова Михайлова

 

107.

Василена Андреева Ставрева

 

108.

Антоанета Иванова Виденова

 

109.

Костадинка Руменова Николова

 

110.

Игнат Найденов Николов

 

111.

Атанас Милков Иванов

 

112.

Иван Атанасов Иванов

 

113.

Албена Златкова Костадинова

 

114.

Виолета Асенова Алексова

 

115.

Мара Тодорова Димитрова

 

116.

Андрей Кънчов Евтимов

 

117.

Александър Георгиев Александров

 

118.

Антоанета Несторова Димитрова

 

119.

Надка Николова Боянова

 

120.

Йорданка Радкова Ефтимова

 

121.

Георги Петров Георгиев

 

122.

Славия Костадинов Петров

 

123.

Димитър Иванов Димитров

 

124.

Радостин Марков Кръстанов

 

125.

Бисер Киров Стоименов

 

126.

Йордан Душков Петров

 

127.

Данаил Душков Петров

 

128.

Асен Василев Алексов

 

129.

Снежана Димитрова Андреева

 

130.

Димитър Асенов Дасилев

 

131.

Росен Димитров Иванов

 

132.

Емил Боичев Ефтимов

 

133.

Васил Иванов Василев

 

134.

Иванка Димитрова Найденова

 

135.

Салих Муса Уруч

 

136.

Фатима Юсуф Уруч

 

137.

Радослав Радев Дрънчилов

 

138.

Иван Захариев Алипиев

 

139.

Димитрина Добрева Германова

 

140.

Цветелина Методиева Павлова

 

141.

Пенка Иванова Муховска

 

142.

Захари Трайков Мицев

 

143.

Катя Желязкова Русинова

 

144.

Александра Георгиева Вангелова

 

145.

Росица Красимирова Кунчева

 

146.

Тодорка Цветкова Медарова

 

147.

Стефка Панова Христова

 

148.

Валентин Христов Христов

 

149.

Цветелина Миткова Миткова

 

150.

Георги Иванов Стоянов

 

151.

Григор Динков Добрев

 

152.

Велин Горанов Стоев

 

153.

Венета Каменова Стоева

 

154.

Татяна Янчова Заркова

 

155.

Цветелина Янчева Петрова

 

156.

Теменужка Асенова Фильова

 

157.

Росица Борисова Минчева

 

158.

Емилия Добрева Константинова

 

159.

Вергиния Иванова Денчева

 

160.

Биляна Ангелова Александрова

 

161.

Христо Огнянов Александров

 

162.

Огнян Христов Огнянов

 

163.

Вера Бонева Кодева

 

164.

Клавдия Антонова Асенова

 

165.

Славчо Киров Илиев

 

166.

Цветан Найдов Малинов

 

167.

Ирина Георгиева Лазарова

 

168.

Радка Траянова Трайкова

 

169.

Тодорка Стоянова Стоянова

 

170.

Таня Руменова Георгиева

 

171.

Даниела Яворова Якимова

 

172.

Данчо Добрев Стефанов

 

173.

Илиян Георгиев Цветанов

 

174.

Добри Данчев Стефанов

 

175.

Таня Данчева Цветанова

 

176.

Мария Филипова Ракарова

 

177.

Емилия Бойкова Стефанова

 

178.

Емил Найденов Цветков

 

179.

Денислав Христов Сашов

 

180.

Петя Цветанова Малинова

 

181.

Наталия Валтерова Стефанова

 

182.

Валтер Красимиров Ракаров

 

183.

Трайчо Мартинов Георгиев

 

184.

Андрей Митков Митков

 

185.

Мариета Благоева Трифонова

 

186.

Камелия Спасова Илиева

 

187.

Николай Митков Митков

 

188.

Александър Илиев Найдов

 

189.

Илияна Цветанова Цветанова

 

190.

Митко Рангелов Митков

 

191.

Величка Якимова Миткова

 

192.

Бойко Илиев Шентов

 

193.

Юлия Любенова Костова

 

194.

Валентин Гошов Стойлов

 

195.

Цветан Методиев Георгиев

 

196.

Тодорка Методиева Енчева

 

197.

Любомир Георгиев Георгиев

 

198.

Иван Асенов Томов

 

199.

Златка Ангелова Томова

 

200.

Борислав Митков Дудинов

 

201.

Любослава Веселинова Костова

 

202.

Елена Стоянова Неткова

 

203.

Даниела Атанасова Романова

 

204.

Маргарита Петрова Рангелова

 

205.

Румен Рангелов Рангелов

 

206.

Недко Стоянов Недков

 

207.

Николай Атанасов Велчев

 

208.

Ани Иванова Велчева

 

209.

Яница Димитрова Иванова

 

210.

Симеон Иванов Ламбов

 

211.

Димитър Нанков Белаков

 

212.

Христина Бобева Дойчева

 

213.

Георги Стоянов Банчев

 

214.

Ваня Гошова Дойчева

 

215.

Славчо Петков Нанев

 

216.

Пенка Цанкова Банчева

 

217.

Емил Атанасов Иванов

 

218.

Луко Иванов Динков

 

219.

Цветелин Цветанов Сивков

 

220.

Цвятко Матеев Цветков

 

221.

Ангел Маринов Димитров

 

222.

Димитър Ангелов Димитров

 

223.

Зоя Михайлова Асенова

 

224.

Кирил Георгиев Кирилов

 

225.

Валери Валериев Любомиров

 

226.

Венцислав Колев Савов

 

227.

Цветомира Кирилова Георгиеа

 

228.

Петя Илиева Любомирова

 

229.

Георги Христов Георгиев

 

230.

Маряна Любомирова  Милева

 

231.

Цветан Григоров Цветков

 

232.

Виолета Веселинова Димитрова

 

233.

Маргарита Павлова Николова

 

234.

Борислав Веселинов Гущеров

 

235.

Милети Николов Милетиев

 

236.

Петя Енчева Бакърджиева

 

237.

Лиляна Аспарухова Табакова                   

 

238.

Антоанета Христова Божилова                

 

239.

Eфимия  Боянова Гълъбова                      

 

240.

Емил Щерев Орлинов

 

241.

Дария Георгиева Бангиева                   

 

242.

Марио Маринов Маринов                    

 

243.

Юлияна Кирилова Кирилова                

 

244.

Христо Петров Маринов                       

 

245.

Пенка Ангелова Велкова                     

 

246.

Петър Маринов Иванов                      

 

247.

Калоян Иванов Николов                    

 

248.

Александър Иванов Иванов               

 

249.

Борислав Младенов Борисов              

 

250.

Стефан Каменов Металов                   

 

251.

Росен Лозанов Петров                        

 

252.

Людмил Иванов Зарев                        

 

253.

Петър Лозалинов Иванов                  

 

254.

Георги Димитров Иванов                   

 

255.

Йордан Малинов Шатъров

 

256.

Александър Николаев Момчилов

 

257.

Малин Методиев Шатъров

 

258.

Радослав Ванюшов Митев

 

259.

Генади Северинов Шатъров

 

260.

Ангел Росенов Иванов

 

261.

Живко Аспарухов Шатъров

 

262.

Янко Руменов Асенов

 

263.

Петър Георгиев Даскалов

 

264.

Цветелина Стефанова Божилова

 

265.

Венета Цветанова Славова

 

266.

Симона Бориславова Симеонова

 

267.

Гюлсерен Салиева Исмаилова

 

268.

Орхан Юсеинов Исмаилов

 

269.

Фериде Садък Сарач

 

270.

Сунай Салиев Исмаилов

 

271.

Маргарита Юлиянова Кадринова

 

272.

Фейзуллах Муса Хасан

 

273.

Ася Николаева Асенова

 

274.

Севди Ахмедов Тахиров

 

275.

Николай Цветанов Петков

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър. На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения