Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2478-МИ
София, 21 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ чрез упълномощените представители К Н М , Й Д Й и Е Б В , срещу решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. и свързаното с него решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй

В Централната избирателна комисия е постъпила по електронната поща жалба с вх. № МИ-10-112 от 21.09.2023 г. от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ чрез упълномощените представители К  Н        М       , Й       Д        Й        и Е     Б        В         , срещу решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй, относно регистрация на местна коалиция МК УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА КОЗЛОДУЙ за участие в изборите за общински съветници в община Козлодуй на 29 октомври 2023 г., и свързаното с него решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. относно поправка на техническа грешка в решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй.

С решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. ОИК – Козлодуй, е регистрирала местна коалиция МК УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА КОЗЛОДУЙ за участие в изборите за общински съветници в община Козлодуй на 29 октомври 2023 г., каквато коалиция няма регистрирана за участие в местните избори 2023 г. и в решението не се съдържа информация за партиите/коалициите, влизащи в състава на местната коалиция.

Жалбоподателите считат, че решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй, е незаконосъобразно  поради факта, че с Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. ЦИК еднозначно е определила, че местните коалиции се образуват само от регистрирани в ЦИК партии и коалиции и наименованието на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на една от участващите в нея партии или коалиции, регистрирани в ЦИК. Жалбоподателите твърдят, че при проверка на сайта на ЦИК няма решение за регистриране на партия или коалиция за участие в местните избори с наименование УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА КОЗЛОДУЙ.

С решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. ОИК – Козлодуй, относно поправка на техническа грешка в решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. ОИК – Козлодуй, променя наименованието на коалицията на МК БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА-ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.

Жалбоподателите твърдят, че решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. ОИК – Козлодуй, променя изцяло наименованието на МК УСПЕШНО РАЗВИТИЕ НА КОЗЛОДУЙ на МК БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА-ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ и че двете наименования са напълно различни и не може да става дума за техническа грешка.

Жалбоподателите молят Централната избирателна комисия да отмени решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. и свързаното с него решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй

След като се запозна с преписката по издаване на оспореното решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй, Централната избирателна комисия приема подадената жалба за сигнал, в който се установява противоречие с изискванията на чл. 128 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК. Видно от преписката е налице извършена регистрация на местна коалиция в явно противоречие с нормата на чл. 128, ал. 1, изр. последно от Изборния кодекс, а именно, че наименованието или абревиатурата на местна коалиция следва да съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции, както и на т. 23 и 24 от раздел ІV на Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК. Видно от решението за регистрация на местната коалиция в наименованието ѝ не фигурира наименование или абревиатура на регистрирана в Централната избирателна комисия партия или коалиция. При регистрацията на местната коалиция от страна на общинската избирателна комисия не е установено противоречие с изискванията на закона и решението на ЦИК, нито пък са дадени указания на заявителя. Поради изложените мотиви ЦИК приема, че решението е незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия също така приема, че е незаконосъобразно и решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. за поправка на техническа грешка в решение № 29-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй, тъй като при първоначалната регистрация заявителят не е заявил наименованието БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА-ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ и съответно приетото решение няма как да е с предмет поправка на техническа грешка.

Централната избирателна комисия смята, че регистрацията на местната коалиция следва да бъде извършена в съответствие с изискванията на Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ № 29-МИ от 18.09.2023 г. и свързаното с него решение № 41-МИ от 19.09.2023 г. на ОИК – Козлодуй.

УКАЗВА на ОИК – Козлодуй, в срок до 22.09.2023 г. да бъде извършена регистрацията на местната коалиция при стриктно спазване на изискванията на чл. 128 от ИК и т. 5, 6 и 7 от раздел ІІ на Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, като заявителят следва изрично да заяви наименование на местната коалиция, което да включва партия или коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от неговото обявяване.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения