Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2477-МИ
София, 21 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Гюнер Бехчет Тахир –представляващ партия „Национално движение за права и свободи“, срещу решение № 18-МИ., решение № 19-МИ и решение № 20-МИ от 18.09.2023 г на Общинска избирателна комисия – Върбица

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-109 от 20.19.2022 г. от Гюнер Бехчет Тахир –представляващ партия „Национално движение за права и свободи“, срещу решение № 18-МИ, решение № 19-МИ и решение № 20-МИ от 18.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Върбица, с което е отказана регистрация на партия „Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за кмет на община Върбица, за общински съветници и за кметове на кметства в с. Божурово, с. Бяла река, с. Иваново, с. Крайгорци, с. Конево, с. Кьолмен, с. Ловец, с. Маломир, с. Менгишево, с. Методиево, с. Нова Бяла река, с. Станянци, с. Тушовица и с. Чернооково на 29.10.2023 г.

Жалбоподателят обжалва решенията, като моли Централната избирателна комисия да ги отмени и да потвърди регистрацията на партия „Национално движение за права и свободи“ – НДПС за изборите за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства в община Върбица.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия установи следното:

Жалбата е допустима, като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Върбица, а разгледана по същество е основателна.

Видно от входящ регистър на ОИК – Върбица, за партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. (Приложение № 37-МИ) – 3 бр., под № 4 от 17.09.2023 г., 16.00 ч., двама членове на ОИК – Върбица, са приели документите за регистрация на партия „Национално движение за права и свободи“, подадени от Хасан Гюнеров Хасанов, като в графа 5 „Приложени документи“ са описали пълномощно, ФД 15783, в графа „Забележки“ и в трите броя приложения за трите вида избори не са записани забележки или указания към вносителя на документите.

Видно от мотивната част на обжалваните решения ОИК – Върбица, е приела, че Хасан Гюнеров Хасанов не е бил надлежно упълномощен, тъй като от представеното пълномощно не става ясно кое е упълномощеното лице. Дежурните членове на ОИК, приели документите, според мотивната част са върнали пълномощното и са указали на подателя, че не могат да приемат документите, тъй като пълномощното е празно и не е законосъобразно. Вносителят на документите Хасан Гюнеров Хасанов е попълнил данните си саморъчно и го е предал на ОИК, което водело до съмнения относно достоверността на представения документ.

Видно от представените 3 бр. Приложение № 37-МИ не се потвърждават твърденията в мотивната част на обжалваните решения, че гореописаните обстоятелства са посочени във входящия регистър и че са дадени указания на вносителя да отстрани в определен срок констатираните нередности, както и че указанията не са изпълнени в дадения срок.

Жалбоподателят Гюнер Бехчет Тахир, който се явява и упълномощител по представеното пълномощно, потвърждава в жалбата представителната власт на Хасан Гюнеров Хасанов, твърди, че пълномощното, подписано от него, е изрядно, лицето е конкретизирано и че единствено той е попълнил само личните си данни, като ЕГН и № на личната карта. Според жалбоподателя това не опорочава процедурата по никакъв начин и не е съществено процесуално нарушение, което да води до ненадлежно упражняване на представителна власт. Посочва също така, че Хасан Гюнеров Хасанов е пълномощникът на НДПС за община Върбица, което е видно и от Приложение № 6, тъй като същият като председател на НДПС е изпратил пълномощното и другите необходимо документи до упълномощеното лице лично.

С оглед на установената фактическа обстановка Централната избирателна комисия счита, че обжалваните решения са неправилни и незаконосъобразни. Налице е представителна власт на подателя на документите в ОИК – Върбица, и ОИК – Върбица, следва да регистрира партия „Национално движение за права и свободи“ за участие в изборите за кмет на община Върбица, за общински съветници и за кметове на кметства в с. Божурово, с. Бяла река, с. Иваново, с. Крайгорци, с. Конево, с. Кьолмен, с. Ловец, с. Маломир, с. Менгишево, с. Методиево, с. Нова Бяла река, с. Станянци, с. Тушовица и с. Чернооково на 29.10.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 18-МИ, решение № 19-МИ и решение № 20-МИ от 18.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Върбица.

УКАЗВА на ОИК – Върбица, да регистрира партия „Национално движение за права и свободи“ съобразно подадените заявления за регистрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения