Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2477-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „КОРЕКТИВИ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1127-НС от 23.04.2013 г. на ЦИК от Павел Александров Вълчев - председател на Управителния съвет на сдружение „КОРЕКТИВИ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: нотариално заверено удостоверение за актуално състояние на сдружението от 4 април 2013 г. по ф.д. № 294 от 2008 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Павел Вълчев, представляващ сдружението в полза на 233 (двеста тридесет и три) лица - представители на сдружение „КОРЕКТИВИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „КОРЕКТИВИ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „КОРЕКТИВИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Димитрина Борисова Велева
Милена Иванова Азманова
Михаела Стефанова Караиванова
Румен Асенов Пакиев
Антон Андреев Костадинов
Иван Василев Грозданов
Петър Кирилов Билярски
Йоана Александрова Тоскина
Капка Иванова Калибацева
Димитър Янакиев Азов
Мария Георгиева Ангелова
Розалина Райчева Ралева
Донка Иванова Владимирова
Маргарита Петкова Петкова
Георги Атанасов Велков
Силвия Георгиева Ангелова
Венелин Кирилов Венев
Мария Танева Митева
Калин Михайлов Кунчев
Петко Георгиев Атанасов
Николай Костадинов Николов
Георги Николов Ангелов
Гинка Янева Маркова
Митко Ивов Петков
Снежа Петкова Друмева
Даниел Георгиев Николов
Жеко Христов Христов
Мартин Ивов Лазаров
Виктор Симеонов Димитров,
Марина Владова Иванова
Радка Тодорова Панайотова
Строимир Митков Стоянов
Петя Пламенова Паприкова
Николай Стефанов Стоянов
Детелина Милкова Лазарова
Калина Веселинова Иванова-Мицова
Стефан Иларионов Дурчев
Антония Веселинова Василева
Галина Стоянова Йорданова
Стефан Иванов Стефанов
Катя Петрова Райкова
Митка Антонова Узунова
Валентина Тодорова Данаилова
Димитър Христов Димитров
Васил Василев Цанков
Лидия Спасова Василева
Георги Валериев Иванов
Изабела Валериева Иванова
Анелия Стоянова Александрова
Божана Петкова Цветкова
Емил Пеков Генов
Нели Димитрова Велкова
Мариета Христова Атанасова
Ирина Любенова Велкова
Веселина Сашова Младенова
Кети Йорданова Иванова
Саши Петров Младенов
Цветанка Илиева Трифонова
Павлина Пенева Стефанова
Цонка Митева Бончева
Диана Димитрова Гекова
Наталия Николаевна Стефанова
Елеонора Веселинова Стоянова
Нина Филипова Филипова
Йорданка Петкова Ангелова
Петя Росенова Арменчева
Здравка Митева Пенева
Кольо Христов Колев
Виолета Цветкова Дочева
Татяна Росенова Стоева
Марийка Петкова Манковска
Желка Петрова Николова
Галина Вълкова Попова
Юксел Зекерие Мюмюн
Нурай Касим Нури
Назми Рефиков Шабанов
Шемсетин Рамадан Сюллейман
Вълко Величков Митрев
Пламен Давидов Попов
Стефан Димитров Витков
Поля Иванова Владимирова
Ирена Стойнева Ковачка
Камелия Пламенова Стоичкова
Венетка Димитрова Йорданова
Борислав Владимиров Спасов
Валентина Иванова Тонева
Станислав Белев Петков
Невена Ангелова Иванова
Веселина Христова Мутинова
Маргарита Иванова Василева
Христо Николаев Христов
Маргарита Христова Петкова
Румен Георгиев Русинов
Биляна Стефанова Петрова
Златка Софрониева Димитрова
Василка Цветанова Иванова
Детелина Александрова Петрова
Борис Цветков Лозанов
Христо Динков Зайков
Иван Асенов Пачев
Валентина Георгиева Килитанова-Каракашева
София Иванова Дянкова
Ели Димкова Тоткова
Онник Антраник Мардиросян
Олег Михаил Мардиросян
Валерия Радева Стоянова
Георги Маноилов Георгиев
Цветанка Боянова Георгиева-Николова
Албена Димитрова Увакова
Димитър Костадинов Уваков
Евгени Верков Генчев
Георги Митев Митев
Людмил Петев Меразов
Милен Георгиев Митев
Драган Маринов Попов
Пламен Георгиев Маринов
Веселка Дамянова Станколова-Ненчева
Валентина Димитрова Христова
Дора Лалова Янкова
Мария Ангелова Атанасова
Петър Игнатов Некезов
Стоян Иванов Бързаков
Кръстю Петров Бързаков
Драгомир Иванов Димитров
Пламен Славов Славов
Лидия Владимирова Танева
Васил Георгиев Атанасов
Пепа Антраник Николова
Даниела Енчева Стоянова
Митко Тодоров Николов
Верислав Христов Големанов
Диана Тихомирова Тонева
Стефан Петров Телбийски
Иван Димов Узунов
Георги Атанасов Вардев
Таня Георгиева Лишева
Лъчезар Христев Христев
Борислав Андонов Гроцев
Мая Здравкова Иванова
Петя Красимирова Петкова
Нели Василева Кавръкова
Добринка Кръстева Димитрова
Росен Йорданов Стоянов
Теосвета Микова Лазарова
Ваня Гецова Боцева
Анка Петрова Стефанова
Цветан Асенов Цветанов
Красимира Цветанова Цветанова
Кристина Ганева Вуткова
Румяна Димитрова Минчева
Мария Радомирова Боцева
Петя Николова Николова
Ошгюл Айдън Сюлейман
Румяна Иванова Петрова
Севдалина Илиева Петрова
Маргарита Димитрова Стойчева
Мария Иванова Инджиева
Мартина Георгиева Събева
Димитър Ганчев Митев
Петър Иванов Ватев
Милен Стоянов Миндев
Стоян Желязков Коев
Живка Маркова Тенева
Таня Иванова Митева
Костадин Асенов Беширов
Марияна Иванова Иванова
Николай Георгиев Братанов
Калинка Христева Чаушева
Василка Димитрова Капушева
Васко Василев Георгиев
Поля Тодорова Иванова
Аделина Михайлова Дамянова
Лилия Радославова Лютакова
Марияна Георгиева Вукадинова
Анна Георгиева Димева
Цветомира Георгиева Минкова
Илияна Петкова Димитрова-Гюрова
Димитър Евгениев Чушков
Бойка Колева Цанкова
Невена Светославова Василева
Елена Радославова Димова
Величка Николаева Михалкова
Тодорка Маринова Симова
Татяна Маринова Руканова
Борянка Михайлова Томова
Стойчо Николаев Босев
Мариана Първанова Димитрова
Елица Цветанова Андреева
Лиляна Стайкова Георгиева
Антони Георгиев Иванов
Мариана Александрова Грозданов-Маркова
Мария Димитрова Пантушева
Елка Алексиева Алексиева
Антония Петрова Михова
Марчела Веселинова Петрова
Александър Веселинов Овчаров
Инна Миткова Янчева
Катерина Веселинова Нанкова
Екатерина Александрова Кашева
Иван Василев Куртев
Катя Антонова Илиева
Виктор Славов Дремсизов
Нели Енева Радева
Красимир Емилов Ангелов
Стефка Николаева Митева
Станимир Петров Стоилов
Ганка Митева Алексанова
Марин Кръстев Мушиков
Маргарита Желязкова Кременска
Данаил Владимиров Пендоловски
Даниела Петкова Василева
Стефанка Славова Стоева
Теодора Иванова Тодорова
Петя Златанова Денева
Йорданка Русева Димова
Елена Нинова Узунова
Андреана Иванова Илиева
Добринка Янакиева Христова
Мария Станчева Димитрова
Мариян Борисов Йорданов
Севдалина Райчева Димитрова
Никола Тодоров Найденов
Ганка Божидарова Николова
Маргарита Тодорова Танева
Тошко Тодоров Бакалов
Мария Петева Ванчева
Цветелина Йорданова Ангелова
Стелла Димимтрова Димитрова
Митко Георгиев Иробалиев
Петър Маринов Киров
Петър Давидов Манолов
Миленка Николаева Иробалиева
Йоанна Димитрова Танчева
Еленка Янева Павлова
Жанета Здравкова Андреева
Петър Димков Петров
Румен Киролов Димитров
Жечка Неделчева Петрова
Стефанка Христова Христова
Веселина Димитрова Дечева
Генчо Минчев Тодоров
Христина Митова Стойкова
Станимира Минчева Тодорова
Диян Стефанов Генчев
Димо Атанасов Коналиев
Иван Желязков Иванов
Павел Александров Вълчев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения