Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2472-МИ
София, 20 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Малко Търново, област Бургас

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-11-68 от 19.09.2023 г. от Владимир Дуков Дуков - упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Малко Търново. Предлага се на мястото на Станка Стефанова Кирова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Мартина Костова Коева.

Към предложението са приложени: заявление от Станка Стефанова Кирова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК, поради несъвместимост съгласно чл. 66, ал. 1, т. 6 ИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мартина Костова Коева и пълномощно в полза на Владимир Дуков Дуков.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Малко Търново, област Бургас, Станка Стефанова Кирова, ЕГН, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Малко Търново, област Бургас, Мартина Костова Коева, ЕГН.

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения