Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2472-МИ/НР
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Жоро Радоев Цветков – общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 105 на ОИК Своге за назначаване на секционни избирателни комисии в община Своге

Постъпила е жалба вх. № МИ-10-268/02.10.2015 г. от Жоро Радоев Цветков – общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 105 на ОИК Своге за назначаване на секционни избирателни комисии в община Своге. В жалбата се правят оплаквания, че в нарушение на принципа за равномерно разпределение на местата в СИК, полагащи се на всяка партия и коалиция, ОИК е преразпределила местата в СИК и назначила по двама представители на ПП „ГЕРБ“ в големите секции, а в малките – съставени от седем броя членове по трима, като на мястото на представителите на ПП „ГЕРБ“ е назначила представители на ПП „ДПС“ и ПП „АТАКА“. Твърди се, че направеното разпределение от ОИК е неправилно. Предложен беше следният проект на решение:
„Жалбата е подадена в срок, но от лице, което не притежава пълномощия да представлява ПП „ГЕРБ“ пред ОИК и ЦИК, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Отделно от това жалбата е и неоснователна. Направеното разпределение е осигурило възможност на ПП „ГЕРБ“ да има свои представители във всички секционни избирателни комисии, с което принципа на равномерно разпределение на местата е спазен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Жоро Радоев Цветков – общински ръководител и пълномощник на ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 105 на ОИК Своге за назначаване на секционни избирателни комисии в община Своге като недопустима.“

Застъпено бе становище, че следва да бъде изпратено уведомление до жалбоподателя да представи пълномощно, от което да е видно дали има представителна власт за назначаване на СИК и обжалване на решенията на ОИК – Своге.

„За“ предложения проект гласуваха: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева, Таня Цанева и Ерхан Чаушев.

„Против“ предложения проект гласуват: Ивайло Ивков, Йорданка Ганчева, Маргарита Златарева, Румен Цачев и Емануил Христов.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение за оставяне без разглеждане жалбата на Жоро Радоев Цветков срещу решение № 105 от 29.09.2015 г. на ОИК – Своге като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения