Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2472-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпили са заявления вх. № 1119-НС и № 1125-НС от 23.04.2013 г. на ЦИК от Икмал Юсеинова Джомова - председател на Управителния съвет на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2440 от 18.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявленията (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: 1 бр. пълномощно от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на 517 (петстотин и седемнадесет) лица и 1 бр. пълномощно от Икмал Юсеинова Джомова, представляваща фондацията, в полза на 16 (шестнадесет) лица - представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списъци с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., представени и на технически носители.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

 

Име, презиме и фамилия ЕГН
Веселин Колев Колев
Антония Георгиева Атанасова
Веска Димитрова Минева
Зелотинка Методиева Димитрова
Фиданка Крумова Иванова
Таня Николова Катърова-Вълчева
Иван Стоилов Ангелов
Васил Гатев Бекриев
Разие Касим Касим
Стела Стефанова Маркова
Радион Христов Минев
Ашкън Шюкрю Хюсеин
Мария Тодорова Георгиева
Тодор Пенчев Георгиев
Анелия Недкова Стефанова
Радка Христова Рудевска
Мария Димова Петрова
Тонислав Желязков Желязков
Адриан Христов Кънев
Марияна Георгиева Енчева
Габриел Галинов Костов
Марияна Благоева Владкова
Андрей Красимиров Папазов
Марин Диков Луканов
Снежана Стойнева Михайлова
Светослав Стефанов Савчев
Еленка Мичева Петкова
Георги Стефанов Бояджиев
Радка Колева Дончева
Вергиния Василева Сарафова
Даниел Бориславов Джермански
Димитър Петров Яков
Десислава Руменова Димитрова
Катя Минкова Монкова
Иглика Тодорова Колева
Николай Христов Пенков
Иванка Петрова Ангелова
Милена Красимирова Янева
Виолета Георгиева Стоянова
Димитър Петков Арнаудов
Кирил Василев Захариев
Стефан Богданов Бонев
Пена Стефанова Драганова
Гюлсес Вевни Николова
Анита Иванова Козанова
Звезделина Иванова Банева
Емил Йонков Иванов
Борис Величков Балиев
Марияна Йоакимова Панталеева
Васил Ненов Стефанов
Симона Георгиева Събева
Светослав Димитров Айанов
Таня Димитрова Кирилова
Иван Давидов Табошев
Симеонка Стефанова Михайлова
Пламен Николаев Големанов
Александър Пламенов Тодоров
Николай Атанасов Колев
Ален Руменов Христов
Александър Балев Иванов
Асан Ахмедов Асанов
Сашо Драголюбов Иванов
Дженис Ибрахимова Мехмедова
Александър Галинов Александров
Ивайло Андреев Минчев
Ешреф Саидов Неджипов
Беайдин Али Али
Аслан Меджитов Рафетов
Вайдън Ахмедов Асанов
Мехмед Юсеинов Занков
Миглен Орлинов Калев
Красимир Орлинов Калев
Адриан Калинов Антонов
Ружди Реджепов Руждиев
Ахмед Ахмед Руфат
Асан Реджепов Османов
Юсеин Феимов Ахмедов
Невен Росенов Русев
Кънчо Христов Станчев
Мартин Боянов Велчев
Мергюл Сунай Ферадова
Несрин Мехмедова Мехмедова
Назифе Мехмедова Кременлиева
Авидан Ахмед Менка
Гюлнихал Кюзимова Терзиева
Айлин Недимова Керимова
Мехмед Сали Мехмед
Юсеин Османов Чолаков
Цанка Христова Иванова
Иван Огнянов Митев
Стефан Иванов Иваов
Гюнайдин Мехмедов Комбов
Сунай Ализов Мустафов
Айнур Мехмед-Али Хаджиюсеин
Шевкат Юсеинов Реджепов
Ивайло Огнянов Митев
Мирослав Маринов Михайлов
Осман Юмеров Мустав
Ани Радославова Асенова
Орхан Ибишев Ахмедов
Идрис Акифов Юсеинов
Шенол Ръска Шакин
Юлиян Георгиев Жеков
Павлина Христова Матеева
Юсеин Хасан Юсеин
Магбуле Азизова Дамазлиева
Юсуф Фехим Ходжа
Мустафа Ибриямов Падиков
Гюнай Ахмедов Йоллов
Пламен Вееков Димитров
Веселин Недев Пеев
Ибрям Юсеинов Ирямов
Гюнайдън Сабриев Махмудов
Мехмед Фейсел Нанев
Ашкън Тефиков Бейсимов
Халил Сеид Карани
Бисер Митков Димитров
Владимир Добрев Петров
Вълчо Захариев Вълчев
Даниел Александров Величков
Пламенчо Кирилов Янев
Георги Цветанов Кръстев
Ивайло Цветанов Божков
Иван Атанасов Павлов
Славчо Георгиев Славчев
Иван Марков Иванов
Георги Величков Цицин
Костадин Евгениев Костадинов
Ася Йорданова Йорданова
Виктор Северинов Фунев
Юрий Людмилов Каваленков
Александър Цветанов Славчев
Николай Петков Йорданов
Борис Димитров Петков
Недко Георгиев Кирилов
Марио Михайлов Паскалев
Илиан Тасев Славчев
Мариела Василева Здравкова
Георги Пенчов Георгиев
Георги Кирилов Талев
Аврам Величков Борисов
Кирил Добринов Георгиев
Благослав Кръстев Благоев
Ангел Славчев Зарков
Нацо Илиев Кънчев
Александър Василев Александров
Георги Сарафимов Петров
Христо Колев Манговски
Стойчо Тошев Стоичков
Васил Методиев Киков
Калин Дешелинов Кирилов
Сашо Вълчев Захариев
Методи Иванов Георгиев
Мария Атанасова Найденова
Мариян Иванов Найденов
Димитрина Димова Младенова
Аделина Цветанова Оронова
Георги Иванов Георгиев
Иван Ивайлов Пешев
Лидия Христова Кариузова
Петър Асенов Кръстев
Росен Александров Александров
Светослав Бойков Милушев
Цветанка Владимирова Мименова
Радка Бончева Драмлийска
Ивон Венциславова Велева
Елена Емилова Рафаилова
Даниел Атанасов Стоянов
Веселин Валентинов Вайчев
Бойко Милушев Методиев
Албена Кузманова Димитрова
Ганчо Иванов Симьонов
Даяна Павлова Таскова
Ивелина Петрова Петрова
Летка Асенова Милушева
Маргарита Иванова Краварска
Милена Милетова Ясенова
Огнян Кирилов Йосифов
Станислав Василев Стояновски
Татяна Захариева Томова
Христина Иванова Христова
Валери Борисов Янев
Красимира Димитрова Янева
Деяна Венциславова Георгиева
Евелина Тошкова Ганчева
Искра Иванова Борсугна
Людмила Христова Георгиева
Петър Димитров Петров
Албена Стоянова Масрова
Венцислав Добрев Комеров
Даян Петромиров Петров
Кирил Александров Георгиев
Никол Валерия Ангелова
Стоилка Любомирова Владимирова
Борислава Валентинова Венкова
Веселина Валентинова Йотова
Емил Григоров Найденов
Красимира Стефанова Станчева
Пламен Тодоров Наумов
Фани Филипова Ненчева
Антония Асенова Иванова
Веска Ценова Цолова
Здравка Георгиева Стоянова
Людмил Миланов Ясенов
Румен Руменов Симеонов
София Георгиева Андреева
Еленка Георгиева Иванова
Виктор Огнянов Пашов
Иван Кръстев Танев
Ася Тодорова Нейкова
Виктор Димитров Радев
Григор Петров Найденов
Надка Благова Василева
Димитър Ванев Ламбовски
Владимир Пламенов Петков
Стилян Илков Георгиев
Гергана Емилова Маринова
Александра Александрова Гълъбова
Катина Веселинова Стойчева
Костадин Андонов Анчев
Здравка Благоева Петрова
Ивета Георгиева Спасова
Фани Иванова Йорданова
Цветомир Тошков Томов
Станислав Станиславов Стояновски
Самиул Светославов Петров
Моника Бойкова Мирушева
Кузман Тошков Томов
Иванка Генчева Славова
Евелина Илиева Радева
Николай Христов Динков
Теодора Александрова Мифчева
Цветелина Николаева Енчовена
Марияна Пейчева Накова
Петър Георгиев Тодоров
Румяна Симеонова Крумова
Снежанка Георгиева Делчева
Ангел Иванов Андреев
Васил Стефанов Витков
Владимир Георгиев Асенов
Радослав Севделинов Лазаров
Лидия Димитрова Куртева
Македониа Илиева Заркова
Стефан Бориславов Белчев
Цветан Мирчов Петров
Чарли Чарлз Мбунджи
Светлин Руменов Гелев
Орхан Гергинов Марков
Марияна Александрова Михайлова
Кирил Константинов Атанасов
Илияна Томова Василева
Димитър Велизаров Генков
Гроздан Георгиев Грозданов
Борислав Асенов Белопонски
Владислав Пламенов Тодоров
Йоан Пламенов Тодоров
Надежда Бориславова Борисова
Васил Василев Божилов
Георги Костадинов Атанасов
Йорданка Славейкова Методиева
Мирослав Банков Банков
Слави Личев Георгиев
Анелия Руменова Ангелова
Живко Маринов Михов
Кирил Георгиев Георгиев
Мая Миткова Георгиева
Никола Златков Петров
Марин Костов Тодоров
Петър Гаврилов Борисов
Георги Тодоров Благоев
Славейко Тодоров Иванов
Христо Станчев Петров
Евтима Илиева Димитрова
Сарафимка Величкова Петкова
Никола Златков Кирилов
Стефка Петрова Илиева
Гена Петрова Георгиева
Огнян Василов Върбанов
Януш Огнянов Василев
Станчо Минчев Иванов
Стоян Благоев Асенов
Петър Николов Златков
Никола Петров Златков
Мария Петрова Георгиева
Божана Иванова Златкова
Златка Самуилова Лилова
Иван Златков Петров
Цена Златкова Петрова
Тодор Иринов Златков
Митко Раенов Рафаилов
Сандо Петров Златков
Гинка Станчева Сандева
Славка Сарафимова Манчева
Людмил Славков Василев
Мария Станчева Петрова
Радка Генчева Чантаджиева
Антон Емилов Григоров
Димитричка Любомирова Димитрова
Стефан Панайотов Мъндев
Димитър Томов Иванов
Ани Йорданова Петрова
Роса Несторова Василева
Иван Емилов Михайлов
Димитрина Сотирова Савова
Мария Апостолова Иванова
Снежана Пенчева Ганишева
Евгени Пламенов Дамянов
Севда Илийчова Зафирова
Снежанка Цветанова Николова
Маргарита Пламенова Дамянова
Сава Руменов Каров
Василка Кирилова Стоянова
Мария Георгиева Минчева
Крум Трайчов Ангелов
Ния Росенова Иванова
Людмил Петев Цветанов
Метин Хюдаим Мюджелим
Хюлия Неджати Хюсеин
Гюлджан Гюрселова Хаирединова
Албена Миткова Рускова
Ася Миткова Маринова
Гюлтен Кабил Сали
Сибел Тахсинова Васвиева
Незифе Ридванова Юмерова
Тунджаи Джемилов Баирамалиев
Виждан Мехмедова Мехмедова
Красимир Говрилов Колев
Алеф Илхан Думанджь
Ширин Галиб Халим
Адие Ахмедова Хасанова
Алпер Сабри Мехмед
Ерхан Фикри Мехмед
Сале Орхан Акиф
Февзи Ибрахим Халил
Неджати Хюсеин Мехмед
Гюлджан Мехмедова Бехчетова
Мехмед Ибрям Ибрям
Емине Мустафова Сюлеиманова
Ерсин Неждет Халил
Ферихан Мехмед Февзи
Иваило Стоянов Цанков
Ажда Мурад Низам
Нина Ефремова Чакърова
Шерифе Ембие Джелил
Юзкан Салиев Арофов
Емине Халим Ахмед
Джеват Ниязи Мехмед
Сюлея Иляз Мехмедова
Аджер Хайредин Хасан
Ведат Сабри Хюсеин
Бюрхан Исмаилов Мустафов
Хюсеин Ахмед Назиф
Айдън Ниязи Адил
Алидя Еминова Ереджебова
Тодор Каранфилов Каранфилов
Райме Мухарем Осман
Сузан Юмер Осман
Джемиле Февзи Ибрям
Фатме Фикретова Ахмедова
Рамадан Хасан Рамадан
Фатме Мехмед Рахим
Джемиле Талиб Мехмед
Нихал Мехмед Али
Юрке Шюкрю Ахмед
Аднан Рахмиев Тефиков
Неджиб Али Хюсеин
Бирол Ахмед Сабри
Хамит Орхан Мехмед
Кадир Шабанов Салиев
Ахмед Сабри Басри
Нергин Неджми Сабит
Мустафа Зенун Зенунов
Кемал Мустафов Мехмедов
Себат Ахмед Кадир
Зехра Наджиева Хасан
Сибел Басриева Хюсменова
Ергин Ремзиев Хюсмен
Мехнур Самиева Ахмедова
Осман Хасанов Исмаилов
Фахриджан Джеватов Азизов
Синан Салиев Шабанов
Сидика Исмаил Фикрет
Реджеб Ахмед Ибрям
Айсел Ахмед Ахмед
Фердун Фикриев Хасанов
Месут Джелил Мехмед
Сейхан Исмаил Хасан
Айсел Исмаилова Бурукова
Кабил Юксел Данаджъ
Левент Невзатов Самиев
Халит Юсеин Юсуф
Серпил Исмаилова Идризова
Сунай Орханов Мехмедов
Фатме Кямил Осман
Атча Али Али
Фатме Насуф Фикретова
Ведиха Абит Реджеб
Емел Хабитова Исмаилова
Билгин Исмаилов Хасанов
Найле Наит Реджеб
Севда Исмаилова Михайлова
Сейхан Аптула Алиосман
Али Мехмед Осман
Кязиме Хюсеинова Хюсменова
Неджмидин Мехмедов Басриев
Гьокхан Илхан Реджеб
Наджи Кязим Еюб
Емине Мехмед Исмаилова
Гюнер Рашидов Еминов
Шенол Шабан Исмаил
Маис Рафаилоглу Гасанзаде
Илкнур Осман Мустафа
Еркан Зия Чобан
Фатме Алиева Гюджен
Иван Донев Иванов
Ариф Мехмедов Салиев
Музафер Еминов Ехлиманов
Валентина Севдалинова Филипова
Татяна Стефанова Тодорова
Иван Станев Динков
Валери Ангелов Митев
Етям Насъф Етям
Мусин Ахмед Хасан
Алит Мехмед Юсеин
Росен Христов Симеонов
Алдин Христов Симеонов
Зюлейха Мехмед Мехмед
Джелил Али Юдаим
Леман Ибрям Реджеб
Салфиназ Хюсеин Бодурова
Исмаил Ахмед Хасан
Фетия Риза Хакъ
Хасан Джеват Хасан
Февзия Ахмед Ахмед
Дилек Сайфиназ Мехмед
Неджибе Редда Неджиб
Хашим Лютфи Хашим
Анка Красенова Юсеин
Кадер Исмаилова Ибрямова
Фатме Вадет Басри
Нергин Исмет Мустафа
Ердинай Ахмед Мюмюн
Исмаил Юсеин Еюб
Александър Миланов Йорданов
Мехмед Янков Минчев
Селяйдин Мехмед Исмаил
Шенер Юсуф Мехмед
Осман Нехат Осман
Ергин Исмаил Раим
Селвет Исмаилова Салимова
Ергин Елиман Халил
Гюлхан Хамид Мишева
Емел Етем Тошкова
Матей Атанасов Матеев
Габриела Стоянова Матеева
Борис Величков Величков
Неше Мехмедова Казак
Метин Хюсеин Казак
Халил Сеид Карани
Денислав Кирилов Аврамов
Илкер Орханов Аляйдинов
Васил Янев Василев
Иван Асенов Атанасов
Стефан Миладинов Арабаджиев
Спас Василев Атанасов
Господин Желязков Господинов
Мирослав Илиев Йорданов
Софка Мирославова Йорданова
Зорка Асенова Атанасова
Анета Мирославова Гемиджиева
Юлка Георгиева Йорданова
Реджеп Василев Атанасов
Жечка Златкова Илиева
Снежа Христова Иванова
Асен Славчев Ангелов
Захарина Иванова Ангелова
Снежана Златева Ангелова
Стамо Йорданов Тодоров
Славчо Христов Ангелов
Милена Емилова Начева
Елена Иванова Атанасова
Красимира Димитрова Йорданова
Емил Начев Йорданов
Станка Емилова Начева
Мирослав Нетков Мирчев
Слави Янков Славов
Янко Славов Янков
Яни Василев Янев
Анета Славова Янкова
Васил Янев Николов
Васил Илчев Илчев
Мира Василева Николова
Станка Атанасова Славова
Елка Василева Николова
Веселин Асенов Джамбазов
Станислав Кирилов Янков
Зора Кирилова Янкова
Гинка Иванова Чакърова
Живка Димчева Андонова
Емилия Димчева Андонова
Бинка Димчева Христова
Емил Рафаилов Арабаджиев
Женя Василева Арабаджиева
Рафаил Рафаилов Арабаджиев
Щериова Асенова Михаилова
Зумбула Ариф Мехмед
Красимир Янев Василев
Тинка Кънчева Василева
Ана Наскова Янева
Шемедин Ахмедов Бъзков
Милен Събинов Ревански
Сехер Вейби Басри
Огнян Йорданов Костадинов
Мариана Йонкова Костадинов
Нора Огнянова Костадинова
Ревин Рамадан Аталай
Байсе Халил Аталай
Борислав Иванов Атанасов
Микаела Йорданова Иванова
Венета Иванова Костадинова
Стоянка Димитрова Стоянова
Коста Костадинов Костадинов
Иван Кирилов Атанасов
Васко Йорданов Костов
Марияна Борисова Михайлова
Христилия Костова Тончева
Сунай Садък Исуф
Мюжген Хюсмен Исуф
Шенай Сунай Садък
Фатме Али Мустафа
Величка Тоскова Георгиева
Йорданка Димитрова Йорданова
Йордан Недев Йорданов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения