Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2470-МИ
София, 20 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ковачевци, област Перник

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-104 от 19.09.2023 г. от Явор Славчов Йорданов - упълномощен представител на ПП „Възраждане“, за промени в ОИК – Ковачевци, а именно: на мястото на Васил Йорданов Кряков – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Анета Пънтова Евтимова от предложения резервен състав, и на мястото на Методи Атанасов Методиев – член на ОИК, да бъде назначена Лилия Райчева Гунинска.

Към предложението са приложени: молби от Васил Йорданов Кряков и Методи Атанасов Методиев за освобождаването им като зам.-председател и член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Анета Пънтова Евтимова; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование Лилия Райчева Гунинска са налични в преписката по назначаване на ОИК – Ковачевци, и пълномощно в полза на Явор Славчов Йорданов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Ковачевци, област Перник, Васил Йорданов Кряков, ЕГН , и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Ковачевци, област Перник, Методи Атанасов Методиев, ЕГН , и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Ковачевци, област Перник, Анета Пънтова Евтимова, ЕГН.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Ковачевци, област Перник, Лилия Райчева Гунинска, ЕГН.

На назначените зам.-председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения