Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2470-МИ
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, против решение № 138-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК - Видин

Постъпила е жалба с вх. МИ-10-255/30.09.2015 г. чрез ОИК – Видин, до Централната избирателна комисия от Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, против решение № 138-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 36 от 30.09.2015 г. на ОИК – Видин; решение № 138 от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин; решение № 139 от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин; протокол № 15 от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин; плакат с надпис „Знам как! Да продължим промяната! Гласувай с № 15 за Герго Гергов!“, 2 бр. пълномощни в полза на жалбоподателя от Ивайло Цветанов Лилов и от Михаил Миков.

Жалбоподателят твърди, че на 28.09.2015 г. е констатирал на нарушение на императивната норма, а именно, че всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. По така постъпилата жалба ОИК – Видин е извършила проверка от трима члена Даниел Боянов, Емилия Лазарова-Маринова и Людмил Василев, които след запознаване на залепените плакати в гр. Видин са извършили замерване и са установили, че надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление!“ върху плаката на кандидата за кмет с № 15 Герго Гергов заема по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, а именно 0,85%, и не е разположена в обособено поле.

Докладчикът по жалбата е предложил проект за решение с който жалбата следва да бъде уважена. При проведеното гласуване от 11 членове на ОИК – Видин, петима от тях са гласували „за“ уважаване на жалбата, а останалите шест са гласували „против“. ОИК – Видин е приела решение  за отхвърляне № 138-МИ от 28.09.2015 г. на основание чл. 85, ал. 4 от ИК.

Жалбоподателят моли да бъде отменено атакуваното решение на ОИК – Видин, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно с произтичащите от това правни последици.

Жалбата е подадена в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явява допустима. Разгледана по същество жалбата е основателна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени  всички, приложени към административната преписка документи установи, че  решение № 138-МИ от 28.09.2015 г. ОИК – Видин, прието на основание  чл. 85, ал. 4, изр.последно от ИК следва да бъде отменено. Видно от приложения протокол № 15 от 28.09.2015 г. в резултат от извършена проверка е установено след замерване, че надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление!“ върху плакат на кандидата за кмет с № 15 Герго Гергов е по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал, а именно 0,85% и не е разположено в обособено поле, което представлява нарушение на чл. 183, ал. 2 от ИК.

Централната избирателна комисия счита, че жалбата на Димитър Чавдаров Велков срещу решение № 138-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин е основателна и решението следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 138-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин по жалба от Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, поради установяване на нарушение на чл. 183,  ал. 2 от ИК.

УКАЗВА на Соня Иванова Иванова – представляваща инициативния комитет за издигане кандидатурата на Герго Тошев Гергов за кмет на Видин да приведе разпространените агитационни материали в съответствие с нормативните изисквания.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения