Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2469-МИ
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: възражение от Христина Петкова Тодорова – преупълно-мощена да представлява ПП „ГЕРБ“ пред ОИК – Роман, срещу решение № 93 от 29.09.2015 г. на ОИК – Роман

Постъпило е възражение с вх. № МИ-06-560 от 01.09.2015 г. от от Христина Петкова Тодорова – преупълномощена да представлява ПП „ГЕРБ“ пред ОИК – Роман, срещу решение № 93 от 29.09.2015 г. на ОИК – Роман за назначаване секционна избирателна комисия № 063200008, с. Кунино.

Към възражението е приложено решение № 93 от 29.09.2015 г. След направената служебна проверка се установи, че  в Централната избирателна комисия е налично надлежно пълномощно на Христина Петкова Тодорова по друга преписка.

Госпожа Христина Тодорова счита, че в състава на СИК № 063200008, с. Кунино ПП „ГЕРБ“ следва да има трима представители, като е мотивирала своето предложение с това, че ПП „ГЕРБ“ е издигнала листи както за кандидат за кмет на  община, листа за общински съветници и за кмет на кметство Кунино. Това свое предложение тя е направила по време на консултациите за съставите на СИК, проведени при кмета на община Роман с представители на парламентарно представените партии и коалиции.

Възражението е подадено в срок и от надлежна страна, предвид което е допустимо. Разгледано по същество същото се явява неоснователно.

Общинската избирателна комисия – Роман е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Роман, съгласно предложението на кмета на общината, изготвено в резултат на направените предложения от участващите в консултациите партии и коалиции, проведени на 17.09.2015 г. На консултациите не е било постигнато съгласие между участниците.

След проведен разговор със зам.-председателя на ОИК – Роман Цеца Иванова Георгиева и секретаря на ОИК – Роман  Иван Димитров Дачев, се установи, че на територията на община Роман има 16 секционни избирателни комисии. Общинската избирателна комисия е спазила квотния принцип, както при разпределение на ръководните места, така и при разпределението на членовете на комисиите. ПП „ГЕРБ“ има 43 места, в т.ч. 16 ръководни; коалиция за България има 20 места, в т.ч. 9 ръководни, ПП „ДПС“ има 19 места, в т.ч. 8 ръководни; коалиция „Реформаторски блок“ има 12 места, в т.ч. 5 ръководни; коалиция „Патриотичен фронт“ има 9 места, в т.ч. 3 ръководни; “ББЦ“  има 7 члена, в това число 3 ръководни; партия „Атака“ има 6 члена, в т.ч. 2 ръководни и коалиция „АБВ“ има 6 члена, в т.ч. 2 ръководни.

Относно назначаването на секция № 063200008, с. Кунино ПП „ГЕРБ“  има зам.-председател и 1 член. Останалите ръководни места са разпределени както следва: председател – коалиция за България, секретар – коалиция „Реформаторски блок“, 1 член – за партия „АБВ“, 1 член – за ПП „ДПС“ и 1 член на коалиция „Патриотичен фронт“.

При разглеждането на възражението следва да се вземе предвид общото разпределение на членовете на СИК на територията на цялата община, а не само на територията на с. Кунино.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Роман е правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението  от Христина Петкова Тодорова – преупълномощена да представлява ПП „ГЕРБ“ пред ОИК – Роман, срещу решение № 93 от 29.09.2015 г. на ОИК – Роман.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения