Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2468-МИ
София, 27 април 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. МИ-15-86 от 07.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – Никола Козлево, с което уведомяват ЦИК, че с решение № 78 от 02.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Павел Станчев Динков като кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 78 от 02.04.2021 г. на ОИК – Никола Козлево; препис-извлечение от акт за смърт № 0484 от 28.03.2021 г. на Павел Станчев Динков.

С писмо с вх. № МИ-04-03-3/22.04.2021 г. ГД „ГРАО“ уведомява ЦИК, че броят на населението по постоянен адрес към 02.04.2021 г. на кметство Цани Гинчево е 520, поради което кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, област Шумен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения