Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2468-МИ
София, 27 април 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. МИ-15-86 от 07.04.2021 г. от Общинска избирателна комисия – Никола Козлево, с което уведомяват ЦИК, че с решение № 78 от 02.04.2021 г. на основание чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА са прекратени пълномощията на Павел Станчев Динков като кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.

Към писмото са приложени следните документи: решение № 78 от 02.04.2021 г. на ОИК – Никола Козлево; препис-извлечение от акт за смърт № 0484 от 28.03.2021 г. на Павел Станчев Динков.

С писмо с вх. № МИ-04-03-3/22.04.2021 г. ГД „ГРАО“ уведомява ЦИК, че броят на населението по постоянен адрес към 02.04.2021 г. на кметство Цани Гинчево е 520, поради което кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, област Шумен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 21-НС / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  • всички решения