Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2468-МИ/НР
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Цветомир Цвятков Михов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Габрово, срещу решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна

Във връзка с жалба Цветомир Цвятков Михов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Габрово, срещу решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна беше внесен следният проект на решение:

„Постъпила е жалба с вх. № МИ-10-247 от 30.09.2015 г. от Цветомир Цвятков Михов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Габрово, срещу решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна, с което са назначени поименните състави на секционните избирателни комисии на територията на община Трявна.

Жалбата е постъпила в Централната избирателна комисия и след указания на комисията е комплектувана с преписката по издаване на оспорваното решение.

Жалбоподателят счита, че решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна, е незаконосъобразно и неправилно по аргументи, които подробно излага в жалбата, а именно, че общинската избирателна комисия в нарушение на чл. 91, ал. 12 от ИК не е назначила секционните избирателни комисии по направените предложения на партиите и коалициите, а вместо това е работила по предложение, изготвено от общинската администрация в община Трявна, представено в комисията от вр.и.д. кмет на община Трявна Георги Пенчев. В жалбата се сочи, че не е постигнато съгласие при кмета на община Трявна.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

С решение № 43-МИ от 14.09.2015 г. ОИК – Трявна, в съответствие с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. и приложената към него методика е определила състава и ръководните длъжности на СИК за съответните политически партии и коалиции. Решение № 43-МИ не е обжалвано и същото е влязло в сила на 17.09.2015 г. в 17,20 ч. Въз основа на решение № 43-МИ от 14.09.2015 г. ОИК – Трявна, е приела обжалваното решение, като е назначила поименните състави на секционните избирателни комисии въз основа на направените предложения от политическите сили, участвали в консултациите при кмета на община Трявна. При определяне на съставите на секционните избирателни комисии, включително и ръководството, е спазено съотношението съгласно методиката, приложена към Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК.

Въз основа на изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Трявна, е законосъобразно и същото следва да остане в сила.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 Трявна 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Цветомир Цвятков Михов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Габрово, срещу решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна, като неоснователна.“

Застъпено бе становище, че Централната избирателна комисия следва да отмени решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна и да върне преписката за ново произнасяне от комисията, тъй като същата е назначила съставите на секционните избирателни комисии, като се е водила от предложение на кмета на община Трявна, а не от предложенията, направени от политическите сили, участвали в консултациите при кмета.

 „За“ предложения проект гласуват: Румяна Сидерова, Александър Андреев, Росица Матева, Камелия Нейкова, Ерхан Чаушев, Иванка Грозева, Севинч Солакова, Ивилина Алексиева и Таня Цанева.

„Против“ предложения проект гласуват: Емануил Христов, Цветозар Томов, Румен Цачев, Маргарита Златарева, Мария Мусорлиева, Йорданка Ганчева.

Предвид изложеното и на основание чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ, чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 95 и чл. 396 и § 1, т. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно жалба от Цветомир Цвятков Михов – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“ за община Габрово, срещу решение № 89-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Трявна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения