Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2467-МИ
София, 3 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Любомира Йорданова Берова кандидат за общински съветник от листата на партия „Движение за радикална промяна Българска пролет“, срещу решение № 224-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен

Постъпила е жалба чрез ОИК – Плевен, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1138/02.10.2015 г. от Любомира Йорданова Берова кандидат за общински съветник от листата на партия „Движение за радикална промяна Българска пролет“, срещу решение № 224-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен, с което е заличена регистрацията й като кандидат за общински съветник в община Плевен.

Към жалбата са приложени: решение № 224-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен, за заличаване регистрацията на Любомира Йорданова Берова като кандидат за общински съветник в община Плевен; удостоверение за постоянен адрес изх. № 723/30.09.2015 г. на община Плевен, на Любомира Йорданова Берова; служебна бележка от „Алуком“ АД, че Любомира Йорданова Берова работи на трудов договор в дружеството; извлечение от входящия дневник на ОИК Плевен; писмо на ЦИК изх. № МИ-15-1006/18.09.2015 г.

Жалбоподателят счита, че решението на ОИК – Плевен е незаконосъобразно, тъй като има постоянен адрес на територията на гр.Плевен където е регистрирана като кандидат за общински съветник. Твърди също, че решението на ОИК противоречи на чл. 93, ал. 6 от ЗГР понеже постоянният адрес служи за упражняване или ползване на права или услуги, в случаите определени в закон или друг нормативен акт. Счита, че отговаря на изискванията на чл. 397, ал. 1 във вр. с § 1, т. 5 от ИК – има постоянен и настоящ адрес в община Плевен, тъй като решението противоречи на посочената разпоредба, с оглед на което той притежава пасивно избирателно право. За доказване на пасивното избирателно право жалбоподателят представя удостоверение за постоянен адрес, от което е видно, че същия е записан с постоянен адрес в гр.Плевен към дата 24.04.2015 г., както и че е в трудово правоотношение на територията на община Плевен от 17.01.2014 г. Прави се искане ЦИК да отмени посоченото решение на ОИК и да бъде възстановен като кандидат за общински съветник в община Плевен.

Жалбата е подадена в срок от лице, имащо правен интерес, поради което същата е допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

След като се запозна с жалбата и приложените към нея писмени доказателства, както и с посочените решение на ОИК – Плевен, Централната избирателна комисия приема за установено следното:

За да заличи регистрацията на Любомира Йорданова Берова като кандидат за общински съветник в община Плевен, общинската избирателна комисия е била сезирана с писмо изходящ № МИ-15-1006/28.09.2015 г. на ЦИК за извършена проверка от ГД „ГРАО“, с което е препратена от Централната избирателна комисия на ОИК – Плевен, информация за кандидатите, които не отговарят на условията на чл. 397, ал. 1 от ИК и Решение № 1632-МИ от 31.08.2015 г. Видно от същата справка Любомира Йорданова Берова има постоянен адрес на територията на Република България в община Плевен и настоящ адрес извън страната. Съгласно разпоредбата на чл. 397, ал. 1 във връзка с § 1, т. 5 от ДР на ИК, за да е налице пасивно избирателно право, е необходимо кандидатът за общински съветник да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България и поне един от тях да е на територията на общината, в която се кандидатира за общински съветник, към дата 24 април 2015 г. включително. Разпоредбата на чл. 93, ал. 6 от ЗГР е неотносима към изискванията за пасивното избирателно право посочени в ИК, както и без правно значение е наличието на трудово правоотношение.

С оглед изложеното по-горе Централната избирателна комисия счита, че Общинската избирателна комисия – Плевен, е постановила правилно и законосъобразно решение.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Любомира Йорданова Берова, срещу решение № 224-МИ от 29.09.2015 г. на ОИК – Плевен, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения