Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2466-НС
София, 22 април 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Светлозар Атанасов Николов – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 201/04.04.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-195/07.04.2021 г. от Светлозар Атанасов Николов – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 201/04.04.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски, с което е оставена без уважение жалба с вх. № 551 от 04.04.2021 г. относно нарушения на Изборния кодекс в 208 секции на територията на община Варна.

В жалбата се твърди, че обжалваното решение на РИК в Трети изборен район – Варненски, е незаконосъобразно поради съображения, които са подробно изложени в жалбата.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е процесуално недопустима по следните съображения:

Оспореното решение на РИК в Трети изборен район – Варненски, е постановено във връзка с оплаквания за извършени нарушения в изборния ден – 4 април 2021 г. РИК в Трети изборен район – Варненски, е оставила без уважение жалбата като неоснователна по съображения, че е бланкетно формулирана, без конкретика в коя точно от всички 208 секции в изборния ден са констатирани твърдените от жалбоподателя нарушения. А по отношение на твърдените нарушения по т. 11 от жалбата РИК в Трети изборен район – Варненски, е извършила проверка, при която е установила, че няма нарушения на Изборния кодекс.

Към настоящия момент изборите за народни представители са приключили, приключила е и дейността на секционните избирателни комисии, включително и на посочените в жалбата 208 секции на територията на община Варна. Това води до невъзможност жалбоподателят да получи търсената защита, поради което Централната избирателна комисия счита, че е отпаднал правният интерес от оспорване на решението и жалбата следва да бъде оставена без разглеждане.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Светлозар Атанасов Николов – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 201/04.04.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

Решението на РИК в Трети изборен район – Варненски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения