Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2465-НС
София, 22 април 2013 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 18, ал. 2, 3 и 4, чл. 34 и 37 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. На лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски представителства,  за времето, необходимо за обучението за работата им в съответната комисия, включително за предаването на книжата от изборите за народни представители, се заплаща еднократно възнаграждение, както следва:

 

Председател: 50,00 лева
Зам.-председател 48,00 лева
Секретар: 48,00 лева
Член: 40,00 лева

 

2. Членовете на секционните избирателни комисии независимо от заеманата длъжност, които на основание чл. 230, ал. 1 от ИК ще предават екземплярите от протокола на районните избирателни комисии, бюлетините, екземпляра от протокола, предназначен за областната администрация и останалите книжа и материали, получават допълнително възнаграждение в размер на 10 лв. извън сумата, посочена в т. 1.

3. Лицата, включени в състава на секционните избирателни комисии се освобождават от служебните им задължения за времето, необходимо за работата им в съответната комисия. За това време те ползват неплатен служебен отпуск, който се зачита за стаж по специалността, или по тяхно искане - полагащия им се платен годишен отпуск.

4. Възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, подвижните секционни избирателни комисии и секционните избирателни комисии в дипломатическите и консулски представителства не се облагат с данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Осигурителните вноски по Кодекса за социалното осигуряване и Закона за здравното осигуряване на членовете на секционните избирателни комисии/подвижните секционни избирателни комисии са за сметка на републиканския бюджет.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения