Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2463-НС
София, 22 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „АТАКА“ против решение № 52-НС от 15.04.2013 г. на РИК – Кюстендил

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 1030-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от ПП „АТАКА" против решение № 52-НС от 15.04.2013 г. на РИК - Кюстендил, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

В жалбата се навеждат твърдения, че РИК - Кюстендил е утвърдила разпределението, предложено от кмета на община Трекляно. В същото не е взето под внимание предложението на упълномощения представител на партията при провелите се консултации на 9 април 2013 г., а на консултациите не е постигнато съгласие между участниците и не е уважено и разгледано предложението на ПП „АТАКА" за състава на секционните избирателни комисии в община Трекляно.

Жалбата е постъпила в РИК - Кюстендил с вх. № 99 от 19.04.2013 г. в 9,04 ч. Изпратена е в ЦИК комплектувана с предложенията на участниците в консултациите, протокол от 04.04.2013 г. от проведените консултации при кмета на община Трекляно, протокол № 9 от 15.04.2013 г. от проведено заседание на РИК - Кюстендил, в който по т. 1 е взето оспореното решение № 52-НС от 15.04.2013 г., като е приложено и това решение на РИК - Кюстендил.

Централната избирателна комисия намира така предявената жалба за подадена в срок, но недопустима за разглеждане по следните съображения:

В жалбата не се съдържа индивидуализация на жалбоподателя, който е посочен само като „ПП „АТАКА" и е подписано от упълномощен представител Владислав Лехчански. При изследване на представителната власт на подписалото жалбата лице от приобщеното към преписката пълномощно от 25 март 2013 г. се установява, че Владислав Кирилов Лехчански не разполага с представителна власт да подава и подписва жалби от името на ПП „АТАКА". На следващо място жалбата не съдържа искане за поправяне на твърдени пороци на решението и няма формулиран петитум.

Поради горното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 29, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 1030-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от ПП „АТАКА" против решение № 52-НС от 15.04.2013 г. на РИК - Кюстендил, с което са назначени секционните избирателни комисии в община Трекляно за произвеждане на изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения