Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2460-МИ
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иван Георгиев Петров – упълномощен представител на коалиция „Народен съюз“, срещу решение № 101 от 28.09.2015 г. на ОИК – Твърдица

Постъпила е жалба чрез ОИК – Твърдица, по електронната поща на Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1097/01.10.2015 г. от Иван Георгиев Петров – упълномощен представител на коалиция „Народен съюз“, срещу решение № 101 от 28.09.2015 г. на ОИК – Твърдица, с което е заличена регистрацията на Кънчо Петров Илиев като кандидат за кмет на кметство Шивачево, община Твърдица, за участие в изборите на 25 октомври 2015 г., извършена с решение № 95 от 22.09.2015 г. на ОИК – Твърдица.

Жалбоподателят излага в становището си, че решението е основано на справка от ГД „ГРАО“ към община Твърдица, като след това не са им били дадени указания за отстраняване на евентуални нередности и не им била дадена възможност да представят според тях относими доказателства, от които да е видно, че кандидатът за кмет Кънчо Петров Илиев отговаря на изискванията на чл. 391, ал. 1 от ИК. Според справката на ГД „ГРАО“ настоящият адрес на Кънчо Петров Илиев е в Италия. Изложени са редица твърдения за това какво според жалбоподателят е думата „живял“ и какво според него съдържа това определение. Изложени са твърдения относно трудови договори на въпросния кандидат, самолетни билети, рамкови споразумения за финансиране и др.

Към жалбата са приложени: доказателства, подписани с „Вярно с оригинала“; удостоверение № 343000-9189 на ОД на МВР – Сливен; договор от 20.10.2014 г.; допълнително споразумение към този договор от 21.10.2014 г.; протокол за проверка на място; протокол за проверка на място; рамково споразумение за финансиране; нотариално заверени пълномощни с рег. № 5093 и № 5094; резервации за полет; удостоверение за настоящ адрес от 01.10.2014 г.

Според жалбоподателя всички тези приложени доказателство по несъмнен начин доказват, че кандидатът за кмет в последните повече от шест месеца е живял в гр. Шивачево. Посочват се и свидетели – съседи.

Централната избирателна комисия разгледа подробно всички представени пред нея доказателства към жалбата и установи, че те са неотносими. Параграф 1, т. 5, буква „а“ от ДР на ИК изрично установява какъв е смисълът на понятието „живял най-малко през последните шест месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл. 397, а именно български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26, чл. 88 във връзка с чл. 397, ал. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1632-МИ от 31 август 2015 г. на ЦИК и писмо вх. № МИ-04-03-144 от 28.09.2015 г. на ГД „ГРАО“ Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иван Георгиев Петров – упълномощен представител на коалиция „Народен съюз“, срещу решение № 101 от 28.09.2015 г. на ОИК – Твърдица, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2474-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения