Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 246-ЕП
София, 28 април 2014 г.

ОТНОСНО: заявление от председателя и представляващ ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ“ за освобождаване на безлихвен депозит

Постъпило е заявление вх. № ЕП-10-53 от 25.04.2014 г. от председателя на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" Димитър Кинов Стоянов, с което се иска възстановяване на внесения от партията безлихвен депозит по чл. 129 от ИК поради заличаване на регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Централната избирателна комисия е регистрирала ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" с Решение № 129-ЕП от 09.04.2014 г. за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от Изборния кодекс.

С писмо изх. № 90-03-254 от 11.04.2014 г. и протокол от 11.04.2014 г. на ГД „ГРАО" в МРР в изпълнение на чл. 135, ал. 2 от ИК и Решение № 39-ЕП от 02.04.2014 г. на ЦИК е установено, че не са изпълнени условията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс. С оглед на изложеното с Решение № 149-ЕП от 11.04.2014 г. на ЦИК е заличена регистрацията на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. Решението за заличаване на регистрацията е обжалвано от ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" пред Върховния административен съд. Върховният административен съд, ІV-то отделение, с решение от 16.04.2014 г., постановено по адм.д. № 5258/2014 г., е отхвърлил жалбата на ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ"срещу решението на  ЦИК за заличаване на регистрацията.

Предвид изложеното, искането за възстановяване на внесения депозит следва да бъде уважено, поради което и на основание т. 38, раздел VІІІ на Решение № 35-ЕП от 31.03.2014 г. на Централната избирателна комисия във връзка с чл.129 и чл.137, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ВЪЗСТАНОВЯВА безлихвения депозит, внесен от политическа партия ПП „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България. Сумата да бъде преведена по следната банкова сметка на политическата партия: BG63STSA93000020780042 в Банка ДСК ЕАД.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения