Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 246-ПВР/МИ
София, 14 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вършец, област Монтана, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от кмета на община Вършец, област Монтана, от 11.08.2011 г., заведено в ЦИК с вх. № ОИК-200 от 12.08.2011 г. Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение състава на Общинската избирателна комисия в община Вършец.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 5 и 8, чл. 31, във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс и Решение № 30 на ЦИК от 18.07.2011 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вършец, област Монтана, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антоанета Иванова Кацарова-

Милкова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Латинка Салтирова Симова

 

СЕКРЕТАР:

Ели Петрова Бонева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Митка Кунова Алексиева

 

 

Тинка Иванова Лазарова

 

 

Венцислав Димитров Петров

 

 

Василка Георгиева Дамянова

 

 

Антоанета Христова Антонова-Стаменова

 

 

Митра Димитрова Кирилова

 

 

Соня Петрова Симова

 

 

Елисавета Петрова Николова

 

 

Гергана Димитрова Ерменкова

 

 

Румяна Бориславова Бойчева-

Александрова

 

 

Людмила Костадинова Тачева

 

 

Ивайло Иванов Лечев

 

 

Красимир Найденов Костов

 

 

Славка Иванова Тодорова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения