Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2458-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Велинград, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-96 от 18.09.2023 г. от Иван Маринов – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за временно заместване на Радка Иванова Мандилова – член на ОИК – Велинград. Предлага се на мястото на Радка Иванова Мандилова да бъде назначен Мартин Миленов Дивов.

Към предложението са приложени: заявление от Радка Иванова Мандилова за временното ѝ освобождаване за времето от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г. като член на ОИК – Велинград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мартин Миленов Дивов. Пълномощно на Иван Маринов е налично към преписката по назначаване на ОИК – Велинград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Мартин Миленов Дивов, ЕГН ..., на мястото на Радка Иванова Мандилова, ЕГН …, за времето от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2539-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от Виктор Серафимов, пълномощник на коалиция „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, срещу решение № 116-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Плевен

  • № 2538-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, представлявана от Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов, срещу решение № 122-МИ от 26.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Бургас

  • № 2537-МИ / 28.09.2023

    относно: жалба от инициативен комитет за издигане на независим кандидат за кмет на кметство срещу мълчалив отказ на ОИК – Силистра да регистрира кандидата за участие в изборите за кмет на кметство в с. Професор Иширково, община Силистра

  • всички решения