Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2458-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Велинград, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-96 от 18.09.2023 г. от Иван Маринов – упълномощен представител на партия „Възраждане“, за временно заместване на Радка Иванова Мандилова – член на ОИК – Велинград. Предлага се на мястото на Радка Иванова Мандилова да бъде назначен Мартин Миленов Дивов.

Към предложението са приложени: заявление от Радка Иванова Мандилова за временното ѝ освобождаване за времето от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г. като член на ОИК – Велинград; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Мартин Миленов Дивов. Пълномощно на Иван Маринов е налично към преписката по назначаване на ОИК – Велинград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Велинград, област Пазарджик, Мартин Миленов Дивов, ЕГН ..., на мястото на Радка Иванова Мандилова, ЕГН …, за времето от 18.09.2023 г. до 14.10.2023 г.

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения