Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2458-МИ
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, против решение № 135-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК - Видин

Постъпила е жалба с вх. МИ-10-253/01.10.2015 г. чрез ОИК – Видин, до Централната избирателна комисия от Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, против решение № 135-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 29 от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин; решение № 135 от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин; решение № 133 от 26.09.2015 г. на ОИК – Видин; протокол № 15 от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин; писмо изх. № 10 от 28.09.2015 г. до кмета на община Видин; пълномощно в полза на жалбоподателя от Ивайло Цветанов Лилов.

Общинската избирателна комисия е приложила жалба с вх. № 37/30.09.2015 г. от същия жалбоподател срещу решение № 135-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин.

На заседание на Централната избирателна комисия на 2 октомври 2015 г. беше предложен следният проект за решение:

„Жалбоподателят е констатирал на 26.09.2015 г. нарушение на Изборния кодекс, изразяващо се в унищожаване на агитационни материали на кандидата за кмет на община Видин от БСП инж. Людмил Димитров, залепени върху афишник, находящ се в гр. Видин, ул. „Витоша“ № 1, като върху тях са залепени агитационни материали на друг кандидат за кмет – Герго Гергов.

В приобщената към преписката жалба с вх. № 37 от 30.09.2015 г. жалбоподателят изтъква, че при постановяване на решение № 135-МИ ОИК – Видин, не се е съобразила с обстоятелството, че описаното в решението нарушение е ново, т.е. отново върху плакатите на БСП действително на  същото  място са залепени други плакати на кандидата г-н Гергов, въпреки решението на ОИК № 133-МИ от 26.09.2015 г., с което е уважена жалбата му и е разпоредено на и.д. кмета на община Видин то да бъде изпълнено.

Жалбоподателят моли да бъде отменено атакуваното решение на ОИК – Видин, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно с произтичащите от това правни последици и да бъде извършена проверка и издаден акт за установяване на административно нарушение на г-н Гергов.

Жалбите са подадени в предвидения от закона срок и от правно легитимирано лице, което има правен интерес от обжалването, поради което се явяват допустими. Разгледани по същество жалбите са частично основателни.

Централната избирателна комисия, след като се запозна и прецени  всички, приложени към административната преписка документи установи, че с решение № 135-МИ от 28.08.2015 г. ОИК – Видин, е отхвърлила жалбата на Димитър Чавдаров Велков като недопустима, тъй като е констатирала, че вече се е произнесла за същото нарушение на същото място и на посочената от жалбоподателя дата по предходна жалба с вх. № 26 от 26.09.2015 г., с решение № 133-МИ от 26.09.2015 г. ОИК – Видин, като е уважила жалбата и е указала на и.д. кмета на община Видин да предприеме необходимите действия за премахване на агитационните материали, поставени в нарушение на Изборния кодекс.

Посочените в жалбата под № 37 от 30.09.2015 г. факти и обстоятелства за нови нарушения от същия характер и на същото място не са били известни на общинската избирателна комисия по време на постановяване на решение № 135-МИ от 28.09.2015 г. и искането за неговата отмяна не е основателно. Основателни са обаче исканията на жалбоподателя да бъде извършена проверка от ОИК – Видин, за изпълнение на решение № 133-МИ от 26.09.2015 г. и да укаже на ОИК – Видин, да проконтролира изпълнението му от страна на и.д. кмета на община Видин.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбите на Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, против решение № 135-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Видин, в частта относно неговата отмяна.

УКАЗВА на ОИК – Видин, да бъде извършена проверка за изпълнение на решение № 133-МИ от 26.09.2015 г. и да проконтролира изпълнението му от страна на и.д. кмета на община Видин.“

За предложения проект гласуваха: Р. Сидерова, Р. Матева, К. Нейкова, Ив. Грозева, Р. Цачев, Ив. Алексиева и И. Ивков.

Против предложения проект гласуваха: Е. Христов, М. Мусорлиева, Вл. Пенев, Г. Баханов, Й. Ганчев, М. Бойкинова и Т. Цанева.

Застъпено бе становище, че от диспозитива следва да отпадне вторият абзац относно указанията, тъй като комисията счита, че ОИК не може да контролира кмета на община Видин.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предложения проект за решение относно жалбите на Димитър Чавдаров Велков – кандидат за общински съветник, против решение № 135-МИ от 209.2015 г. на ОИК – Видин.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения