Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2458-НС
София, 19 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ”, регистрирана българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 1000-НС от 19.04.2013 г. на ЦИК от Таня Цанева - главен секретар на Управителния съвет на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", регистрирано с Решение на ЦИК № 2366-НС от 03.04.2013 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 31 от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Таня Цанева, представляваща сдружението в полза на 819 (осемстотин и деветнадесет) лица - упълномощени представители на „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението представители за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ", както следва:

 

Име, презиме, фамилия ЕГН
Севда Антимова Чолакова
Валентин Радев Златанов
Илко Руменов Мемиев
Росен Велинов Деянов
Живко Росенов Нардов
Виолета млад. Караасенова
Димитър Кирилов Шехов
Милен Радев Шаламанов
Росен Минев Кокалов
Александър Стоянов Кирилов
Захари Красимиров Кискинов
Недялко Петров Кирков
Васил Атанасов Стефанов
Радост Колева Петрова
Екатерина Манолева Петрова
Йордана Георгиева Пичурова
Васка Димитрова Таушанова
Пантелей Стоянов Мемцов
Гергана Василева Андреева
Милка Бечева Никова
Елена Величкова Терзиева-Пайович
Емил Ангелов Миленков
Гина Томова Вулджева
Славка Иванова Ирикова
Снежана Иванова Пиндева
Георги Николов Брънзалов
Васка Петрова Семерджиева
Снежа Банкова Андреева
Георги Иванов Попов
Симеон Райков Сивков
Асен Василев Кушев
Семир Харадинов Карамисиров
Георги Андонов Николов
Христо Иванов Вуцов
Катя Велинова Кюлевчиева
Красимира Костова Илиева
Исмет Шефкет Летиф
Петър Стайков Величков
Йорданка Николова Райчева
Ариф Ахмедов Дерменджиев
Вежди Велиев Чилингиров
Снежана Михайлова Райчева
Илияна Миткова Карамфилова
Дени Илиева Бочукова
Бисер Бисеров Енев
Мехмед Ахмедов Чоджуков
Димка Алексиева Методиева
Емилия Димитрова Иванова
Борис Иванов Деянов
Теменужка Колева Кехайова
Ненко Йончев Тодоров
Хамид Шакиров Саидов
Фейзи Лютвиев Купенов
Милена Альошева Сурова
Диляна Бойкова Кисьова
Катя Бисерова Байрактарова
Никола Василев Калафиров
Иван Петров Гълъбов
Янка Ангелова Иванова
Дафинка Димитрова Балабанова
Димитър Здравков Топалски
Добринка Димитрова Иванова
Хайри Ахмедов Узунов
Даниел Максимов Харлов
Вили Боянова Бочева
Стефан Бисеров Михайлов
Стефан Борисов Петров
Светослав Хариев Германов
Асен Стоянов Минчев
Теменужка Лазарова Димитрова
Мария Георгиева Христева
Ангел Ивановм Стойчев
Радой Доков Краев
Славчо Рашев Тонев
Васил Минчев Лазаров
Васил Николов Узунов
Николай петров Пишинов
Костадин Георгиев Пейков
Мария Александрова Томова
Димитър Иванов Бухов
Георги Димитров Пищалов
Петър Ангелов Герзилов
Марияна Антонова Методиева
Елена Димитрова Бедрова
Стойчо Дафов Пищалов
Христо Костадинов Стойков
Сийка Георгиева Симеонова-Христова
Бисерка Филипова Корчева
Лилия Андреева Корчева
Крум Димитров Бочуков
Анета Любенова Тодорова
Улвие Мюмюн Кьосе
Венета Емилова Прингова
Гета Георгиева Такова
Любен Асенов Бозов
Венцислав Веселинов Кюлхански
Асен Гълъбов Куцов
Петко Асенов Дагигов
Емине Мехмедова Чаушева
Емил Хариев Манов
Карамфил Чавдаров Невенов
Павел Латинов Сантев
Атанас Андреев Устабашиев
Христо Тодоров Караманолев
Христо Атанасов Мусурлиев
Стефан Манолев Кудин
Петър Василев Маджаров
Георги Цветков Димитров
Величка Николова Хаджиева
Мария Христова Маринска
Йорданка Симеонова Ставракиева
Снежана Иванова Карамихалева
Здравко Демирев Димитров
Магда Стоянова Горелова
Йорданка Таньова Андреева
Васил Анастасов Кедиков
Сотир Еленов Каневски
Мехмед Хасанов Метков
Мария Николова Каленова
Йорданка Лукова Маринска
Асен Емилиянов Чолаков
Фиданка Емилова Капова
Красимир Асенов Цанков
Валери Симеонов Белилов
Росен Владимиров Даскалов
Олег Методиев Павлов
Румяна Страхилова Иванова
Илия Райчев Гергински
Владимир Филипов Кавалски
Таня Николова Димитрова
Йордан Максимов Димитров
Пламена Стефанова Цонева
Илия Петков Илиев
Стефка Илиева Илиева
Стефан Колев Цонев
Михаил Йорданов Стойчев
Йордан Николов Йорданов
Георги Йорданов Бонев
Петранка Кънчева Игликова
Пенка Иванова Димитрова
Цветелина Кирилова Димитрова
Петранка Тодорова Дечева
Стефан Йорданов Миновски
Тотка Велкова Иванова
Петя Иванова Русева
Александър Николаев Карачолев
Стефанка Петкова Димитрова
Йорданка Иванова Цолова
Ружа Маринова Симеонова
Борислава Янкова Глушкова
Стефан Стефанов Русев
Минка Енчева Хинкова
Величка Василева Елефтерова
Станка Анкова Стоянова
Кина Иванова Кънева
Тихомира Димитрова Атанасова
Димитър Христов Димитров
Райчо Стойчев Сурев
Даниел Асенов Друмев
Венцислава Любомирова Тодорова
Петър Георгиев Суков
Явор Симеонов Симеонов
Иван Цвятков Иванов
Христина Фердинандова Димитрова
Йордан Пананайотов Хутов
Ростислав Христов Христов
Стефан Иванов Станевски
Вяра Цветанова Овчарова
Елена Стефанова Косева
Мартин Николаев Николов
Мария Георгиева Иванова
Йорданка Колева Пушкарова
Румяна Георгиева Тотева
Петранка Иванова Върбанова
Кина Йорданова Кузнецова
Верка Николова Колева
Филиана Андреева Петкова
Станимир Иванов Гецов
Милен Димитров Горсов
Валентин Георгиев Ламбев
Валентина Димитрова Белева
Диян Стоянов Куцаров
Ангел Кирилов Събев
Анета Кирилова Маноилова
Атанас Стефанов Атанасов
Валентин Ненков Цанков
Веселина Николаева Стойчева
Георги Тодоров Стефанов
Димитър Иванов Чолаков
Желка Илиева Денева
Иван Велкова Иванов
Лидия Илиева Прокопова
Маргарита Антонова Кемалова
Мирко Иванов Робов
Надежда Цонева Николова
Петко Михайлов Тюфекчиев
Роза Димитрова Мишева
Румен Тодоров Радков
Стефан Петров Антонов
Стоян Витанов Витанов
Тошко Велев Тодоров
Минчо Стефанов Бояджиев
Румяна Тодорова Денчева
Николенка Христова Йорданова
Янислав Ненков Халачев
Пенчо Димитров Митев
Марин Неделчев Недялков
Ценка Николова Петрова
Георги Николов Даракчиев
Пенка Петрова Янакиева
Павлинка Тодорова Шишманова
Тодорка Йорданова Пашова
Иван Стоянов Дойнов
Вяра Богданова Койнакова
Гича Димитрова Стефанова
Донка Ганчева Спасова
Красимира Стоянова Куцарова
Георги Иванов Деспотов
Анка Драганова Браткова
Иванка Христова Колашева
Росен Михайлов Костов
Румяна Йорданова Александрова
Павлина Стефанова Гацова
Юлиян Иванов Иванов
Диана Стефанова Гинева
Николай Георгиев Александров
Спаска Петрова Георгиева
Стефанка Петрова Кръстева
Дончо Петров Гитев
Галина Георгиева Иванова
Драгомир Николов Милотов
Магдалена Николова Борисова
Христомир Иванов Куцаров
Детелина Серафимова Алъркова
Жана Иванова Димитрова
Десислава Саркизова Карабоева
Стефан Христов Узунов
Стефка Стефанова Манова
Руси Николаев Бакалов
Лиляна Стоичкова Борисова
Борислав Михайлов Гърдев
Геновева Цветанова Илиева
Велислава Дончева Славова
Огнян Иванов Стоянов
Димитър Георгиев Димитров
Николинка Стефанова Вълчева
Георги Стефанов Кумбиев
Златка Димитрова Вацова
Станимир Радославов Първанов
Никола Паунов Папазов
Донка Рашева Куманова
Николай Христов Папазов
Трифон Минчев Тютюнков
Ивалина Димитрова Енева
Ангел Дойнов Ангелов
Михаил Славев Михайлов
Куна Йорданова Стоянова
Трифон Николаев Михалев
Райчо Райчев Ламбев
Сельонка Ангелова Късева
Калинка Франческова Енева
Орлин Маринов Григоров
Атанас Величков Костов
Йордан Тодоров Енев
Марин Маринов Маринов
Румяна Добрева Тодорова
Сийка Иванова Генева
Ани Христова Фенерева
Антоанета Христова Маринова
Цветомир Георгиев Георгиев
Димитър Христов Христов
Радка Николова Иванов,
Нели Димитрова Георгиева
Мирела Георгиева Георгиева
Даниела Тодорова Цонева
Възкресийка Рашкова Андреева
Дияна Радева Димитрова
Красимира Николаева Дончева
Петко Стефанов Петков
Анюта Костадинова Иванова
Марина Георгиева Маринова
Йордан Стефанов Йорданов
Бистра Иванова Ботева
Димитър Тодоров Койчев
Васил Митков Чотоклиев
Анета Стоянова Върбанова
Димитър Георгиев Савов
Янка Ангелова Дюкенджиева
Николай Петров Калев
Иваничка Йорданова Иванова
Нели Йорданова Христова
Игор Павлов Петров
Иван Георгиев Христов
Нели Кръстева Димитрова
Валентина Иванова Димова
Марина Руменова Костадинова
Киро Йорданов Маринов
Иван Петров Иванов
Христо Иванов Христов
Виолета Русинова Русева
Пламен Петров Минев
Александър Петков Коев
Любомир Йосифов Ламбев
Стоян Александров Андреев
Цонка Маринова Илиева
Йорданка Тодорова Прашанова
Георги Върбанов Димитров
Генчо Тодорова Йорданов
Виолета Стойкова Иванова
Георги Димитров Димитров
Кънчо Димитров Кънев
Симеон Минчев Симеонов
Венцислав Цанков Минков
Любка Веселинова Георгиева
Росица Емануилова Бабанова
Маринка Лазарова Симеонова
Сенка Георгиева Андреева
Йовка Николаева Василчина
Анатолий Боянов Томев
Ивета Красимирова Иванова
Севаста Цветанова Стойчева
Милка Гаврилова Томева
Марийка Янакиева Пунчева
Делчо Христов Делчев
Снежана Георгиева Аврамова
Иван Ганчев Гърчев
Десислава Цецова Любенова
Теменужка Йорданова Георгиева
Андрей Ангелова Дечев
Валерий Петров Янков
Мария Върбанова Дякова
Рачо Тодоров Рачев
Пантилей Атанасов Панталеев
Любомир Чавдаров Любенов
Илия Андреев Марчев
Надежда Иванова Миланова
Михайл Димов Христов
Еленка Владимирова Рачева
Диян Митков Христов
Боряна Боянова Цанова
Ани Борисова Георгиева
Бильо Миланов Билев
Марийка Ангелова Миланова
Пенка Атимова Братова
Николай Стефанов Янков
Мина Луиз Матос
Величка Николова Атанасова
Илия Андреев Марчев
Соня Кирилова Тодорова
Йордан Ганев Данков
Иванка Златева Пенева
Фидана Илиева Николаева
Минка Александрова Денева
Здравко Христов Симеонов
Eмил Ламбев Пенков
Кирилка Николова Димитрова
Ренета Бисерова Цветанова
Божидар Петков Благинов
Владо Иванов Ангелов
Александър Йозов Ахмаков
Ивелин Серафимов Юлиянов
Илиян Христов Илиев
Валентина Георгиева Петрова
Татяна Александрова Ламбева
Георги Христов Борисов
Дочка Иванова Челниева
Антон Борисов Кръстев
Арабела Миткова Славова
Стефанка Кръстева Цветкова
Велин Минчев Велчев
Дениза Дончева Тодорова
Тонка Косева Серафимова
Диана Николова Костадинова
Костадин Александров Иванов
Юлия Трифонова Тушева
Еленка Илиева Друмева
Дончо Пенчев Дончев
Георги Дамянов Серафимов
Антончо Добринов Иванов
Владка Пенчева Сърбова
Христо Галинов Кавалски
Станислав Трифонов Стоев
Георги Валериев Шопов
Генчо Стефанов Стефанов
Николай Евдов Николов
Веселин Стефанов Вълчев
Христо Петров Колев
Христо Константинов Бабулков
Даниела Петрова Койнакова
Николай Георгиев Найденов
Даниела Живкова Владимирова
Лидия Григорова Стоянова
Виолета Янкова Стоилова
Георги Иванов Папазов
Владимир Иванов Владов
Ангел Иванов Тодоров
Петранка Дончева Цветкова
Ганчо Тодоров Куруджиков
Цони Цонев Радев
Йордан Върбанов Йорданов
Mарин Петров Хамов
Петьо Иванов Русев
Борис Петров Цорев
Сава Савов Пашов
Никола Маринов Кречев
Мария Василева Йотова
Велизар Стоянов Костадинов
Боислав Костадинов Бурнев
Лиляна Радева Борисова
Стоян Йорданов Димитров
Стефан Михаилов Цонев
Маргарит Емилов Валентинов
Димитър Минков Мундрев
Мария Георгиева Николова
Мария Димитрова Христова
Веса Николова Петкова
Радка Величкова Иванова
Мария Иванова Петкова
Марияна Стефанова Гачева
Йордан Кирчев Василев
Цанка Николова Стефанова
Йордан Иванов Шубърков
3латко Иванов Първанов
Стелиян Николов Николов
Йордан Великов Казанджиев
Иван Стоянов Дончев
Симеон Стоянов Кънчев
Сашо Петков Топалов
Снежана Стефанова Капинчева
Йордан Иванов Василев
Илка Панайотова Христова
Анастасия Петкова Тонева-Пеева
Георги Йорданов Пеев
Георги Красимиров Дюлгеров
Милко Здравков Моллов
Стефка Петкова Костадинова
Калин Георгиев Кършев
Христо Костадинов Иванов
Ангел Велинов Цветанов
Антоанета Славчева Антонова-Маринова
Атанаска Иванова Митрева
Божидара Константинова Божилова
Валентина Иванова Христова
Ваньо Кирилов Кирилов
Габриела Стоянова Стоянова
Величка Атанасова Василева
Галя Иванова Недева
Георги Михалев Василев
Георги Пасков Керемедчиев
Деля Стоянова Димитрова
Дженка Иванова Иванова
Димитър Андонов Димитров
Станка Ангелова Атанасова
Динко Колев Михайлов
Добра Мариева Ненова
Добрина Йораднова Димова
Донка Пенева Юрукова
Дора Георгиева Иванова
Христо Иванов Иванов
Златка Стефанова Чиликова
Елена Дочева Иванова
Драга Борисова Армутлиева
Иван Георгиев Ангелов
Стоянка Василева Бойчева
Иванка Димитрова Христева
Иванка Панайотова Милчева
Илия Димитров Бараков
Иринка Георгиева Божкова
Йорданка Иванова Костадинова
Калинка Петкова Чорбаджийска
Капка Георгиева Йоргова
Катя Атанасова Георгиева
Катя Иванова Георгиева
Катя Петкова Михайлова
Керанка Йорданова Желева
Кирилка Добрева Желева
Кольо Цонев Хаджиев
Красимир Йорданов Йорданов
Тони Георгиев Тонев
Любка Георгиева Динкова
Коста Вълканов Колев
Любен Николов Сяров
Любен Стоянов Панчев
Маргарита Господинова Петрова
Марийка Колева Добрева
Илияна Митева Пастърмаджиева
Мария Иванова Димитрова
Мария Вълчева Конярова
Мария Георгиева Чиповска
Цонка Димитрова Недева
Марче Петкова Стефанова
Методи Георгиев Тодоров
Радка Милчева Калудова
Мими Тодорова Козарева
Митко Василев Митев
Галя Иванова Маркова - Стоева
Невена Костова Георгиева
Красимира Иванова Сербезова
Нели Атанасова Панайотова
Нели Георгиева Бъчварова
Добрина Господинова Стоянова
Ирина Димитрова Стоянова
Мара Стоянова Велчева
Пенка Иванова Белчева
Надежда Иванова Кавърджикова
Маламка Добрева Георгиева
Недялка Христова Василева
Петя Григорова Илиева
Христина Христова Николова
Русин Димитров Ребров
Руска Енчева Колева
Славка Йорданова Славова
Марийка Стоилова Стоева
Недко Костов Тодоров
Станка Димитрова Гочева
Стоян Кирилов Стоянов
Стоян Любомиров Иванов
Таня Георгиева Стоева
Тенко Кънчев Тенев
Теньо Минчев Боев
Тодорка Вълчева Хлебарова
Цанка Георгиева Козарова
Юлия Георгиева Дюлгерова
Янка Атанасова Кирова
Веска Йорданова Иванова
Ганка Минчева Петрова
Геновева Борисова Дряновска
Стефка Ангелова Нанева
Недялко Илиев Недялков
Марийка Тодорова Ганева
Румен Данчев Банков
Милен Станев Киндалов
Тодор Василев Чиповски
Пенка Георгиева Илиева
Донка Жечева Атанасова
Мариана Стефанова Шидерска
Христо Иванов Христов
Петър Кръстев Петров
Калчо Куртев Кавалджиев
Галина Стоянова Георгиева
Денка Иванова Георгиева
Златин Алексиев Киров
Митьо Янев Василев
Миньо Райчев Минев
Димка Железчева Добрева
Еленка Иванова Иванова
Младен Петров Младенов
Митка Василева Иванова
Неделчо димитров Косдтадинов
Станка Димова Дончева
Пенка Щилиянова Тодорова
Тона Иванова Колева
Станка Николова Атанасова
Михал Иванов Михалев
Жана Николова Султанова
Елка Савова Янкова
Георги Гичев Георгиев
Венелин Иванов Дойчев
Радка Владева Павлова
Анелия Драгомирова Стефанова
Петкана Колева Недева
Коста Тодоров Василев
Мария Георгиева Ангелова
Петър Толев Йорданов
Георги Иванов Ставрев
Мирослава Пенева Илиева
Десислава Атанасова Атанасчева
Златко Василев Стефанов
Светлозар Кирилов Кижев
Величка Атанасова Кирязова
Тодорка Атанасова Георгиева
Христо Иванов Ставрев
Николай Георгиев Димитров
Мирослава Дженкова Карабалиева
Стойчо Колев Донков
Румяна Павлова Янчева
Атанас Георгиев Христов
Лора Константинова Величкова
Красимира Жекова Калоянова
Ангелина Христова Христова
Теодора Георгиева Георгиева
Стела Петкова Андреева
Пламен Янков Анев
Петя Петкова Петкова
Галина Николаева Кирова
Димитрина Ангелова Склярова
Петранка Петкова Иванова
Радка Димитрова Гинчева
Марияна Димитрова Иванова
Николай Георгиев Баев
Величка Ненова Ненова
Недка Димитрова Михова
Дойка Златева Стоянова
Василка Костадинова Кирова
Атанас Илиев Стефанов
Иван Петров Златанов
Иван Желязков Ников
Жана Вълева Юзбашиева
Марияна Иванова Караиванова
Надя Иванова Дженкова
Станка Стоянова Гитова
Таня Стоянова Атанасова
Петър Николов Кочев
Грозьо Милушев Георгиев
Петър Стоянов Стоянов
Павли Костов Панков
Атанас Митев Атанасов
Христо Георгиев Христов
Катерина Димитрова Иванова
Христо Илиев Кючуков
Йордан Желязков Йорданов
Тодор Георгиев Тодоров
Калина Вълчанова Топалова
Зойка Павлова Лазарова
Желязка Атанасова Стоянова
Евгения Георгиева Русева
Ангел Вичев Брадов
Христо Георгиев Костов

 

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения