Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2456-МИ/НР
София, 2 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Майдън Ахмедов Сакаджиев – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“ и от Димитър Петков Митев –представител на партия „Атака“, срещу решение № 78- МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Никопол

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1054 от 30.09.2015 г. от Майдън Ахмедов Сакаджиев – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 78- МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Никопол, с което са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Никопол.

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1107 от 02.10.2015 г. от Димитър Петков Митев –представител на партия „Атака“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Никопол, с което са назначени секционните избирателни комисии на територията на община Никопол. Жалбата следва да бъде присъединена за разглеждане в едно производство с жалба с вх. № МИ-15-1054 от 30.09.2015 г., тъй като двете имат общ предмет на оспорване.

Жалбоподателят Сакаджиев счита, че с направеното служебно назначаване на членовете на секционните избирателни комисии за избирателни секции 15210001,  15210002, 15210003 и 15210004 в гр.Никопол и по-конкретно при разпределението на ръководните длъжности няма равнопоставеност между партиите ДПС, АТАКА, ГЕРБ и БСП, тъй като партия ДПС е получила само едно председателско място.

Жалбата е подадена в срок и от надлежна страна, предвид което е допустима. Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Жалба с вх. № МИ-15-1107 от 02.10.2015 г. от Димитър Петков Митев е постъпила в ОИК с вх. № 2 от 02.10.2015 г. Решението, което се оспорва е обявено на 28.09.2015 г. в 13,00 часа на определеното за целта място и е публикувано на интернет-страницата на ОИК на 28.09.2015 г. в 13,10 часа. Жалбата е подадена извън срока по чл. 88, ал. 1 от ИК, поради което не е допустима за разглеждане.

Общинската избирателна комисия – Никопол, е назначила секционните избирателни комисии на територията на община Никопол, съгласно предложението на кмета на общината, изготвено в резултат на направените предложения от участващите в консултациите партии и коалиции, проведени на 16.09.2015 г. На консултациите не е било постигнато съгласие между участниците за разпределението на ръководните места в секционните избирателни комисии за избирателни секции  15210001 и 15210003 в гр.Никопол.

На територията на община Никопол има 17 секционни избирателни комисии, от които 8 секции с по 9 членове, и 9 секции с по 7 членове, или общо 135 членове на СИК, от които ръководни длъжности 51. При разглеждането на жалбата следва да се вземе предвид общото разпределение на членовете на СИК на територията на цялата община, а не само на територията на гр.Никопол.

Съгласно методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, разпределението на членовете на СИК между парламентарно представените партии и коалиции е, както следва:

- ПП „ГЕРБ“ - общо 48 членове;

- коалиция „БСП лява България“ - общо 23 членове;

- партия „ДПС“  - общо 21 членове;

- коалиция „Реформаторски блок“ - общо 13 членове;

- коалиция „ПФ – НФСБ и ВМРО“   - общо 10 членове;

- партия „България без цензура“   - общо 8 членове;

- партия „Атака“ - общо 6 членове;

- коалиция „АБВ“ - общо 6 членове.

Според методиката разпределението на ръководните длъжности е както следва:

 - ПП „ГЕРБ“ -17;

- коалиция „БСП лява България“  - 9;

- партия „ДПС“ - 8;

- коалиция „Реформаторски блок“ - 5;

- коалиция „ПФ – НФСБ и ВМРО“ - 4;

- партия „България без цензура“ - 3;

- партия „Атака“  - 2;

- коалиция „АБВ“ - 3.

 

При извършената служебна проверка на решенията на ОИК-Никопол, с които са назначени секционните избирателни комисии в община Никопол с № 78-МИ до № 91-МИ включително, всички от 28.09.2015 г., видно от писмо с вх. № МИ-15-1108/02.10.2015 г. на ЦИК, е установено, че ръководните длъжности в СИК са разпределени както следва:

- ПП „ГЕРБ“ - 16;

- коалиция „БСП лява България“  - 9;

- партия „ДПС“  - 8;

- коалиция „Реформаторски блок“- 6;

- коалиция „ПФ – НФСБ и ВМРО“ - 4;

- партия „България без цензура“  - 3;

- партия „Атака“  - 2;

- коалиция „АБВ“  - 3.

 

При назначаване на СИК в община Никопол ОИК е спазила изискванията на чл. 92, ал. 3, ал. 6 и сл. от ИК, както и методиката, приета с Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК, поради което не следва ЦИК да се съобрази с исканите промени за съставите на СИК в гр.Никопол, направени от жалбоподателя.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че решението на ОИК – Никопол е правилно и законосъобразно.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1984-МИ/НР от 8 септември 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Майдън Ахмедов Сакаджиев – упълномощен представител на партия „Движение за права и свободи“, срещу решение № 78- МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Никопол като неоснователна.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от Димитър Петков Митев –представител на партия „Атака“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2015 г. на ОИК – Никопол като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения