Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2456-НС
София, 19 април 2013 г.

ОТНОСНО: назначаване на членове на СИК и ПСИК в община Кърджали по предложения на „Синята коалиция“

С вх. № 925-НС/17.04.2013 г. на ЦИК от РИК - Кърджали по имейл е постъпила преписка във връзка с решение № 70 от 15.04.2013 г. на РИК - Кърджали за назначаването на членове на СИК и ПСИК в община Кърджали и утвърждаването на местата, определени за „Синята коалиция", за които е постигнато съгласие на консултациите при кмета на община Кърджали.

Видно от получената преписка на консултациите при кмета на община Кърджали са присъствали двама представители на „Синята коалиция", които са се легитимирали с пълномощни, но не са постигнали съгласие помежду си по отношение на предложенията си за членове на СИК и ПСИК в община Кърджали. По същество от РИК - Кърджали се иска ЦИК да се произнесе по отношение на назначаването на членове на СИК и ПСИК в община Кърджали по различните поименни предложения на представителите на „Синята коалиция".

След като се запозна с представените документи и при съобразяване на подробните мотиви на Решение № 4728/4.04.2013 г. на ВАС, ІV отделение, и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УКАЗВА на РИК - Кърджали, при съобразяване с мотивите на Решение № 2320-НС от 29 март 2013 г. на ЦИК по жалба с вх. № 313 от 18.03.2013 г., потвърдено с решение № 4728/04.04.2013 г. на ВАС, в рамките на утвърдените места за „Синята коалиция" съгласно решение № 70 от 15.04.2013 г. на РИК - Кърджали, да назначи членове на СИК и ПСИК в община Кърджали по направените предложения от представляващите „Синята коалиция" на консултациите при кмета на община Кърджали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения